АНАЛИЗА МУЛТИМОДАЛНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА ХИСПАНИСТИКЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 169-184

АУТОР(И): Милена М. Видосављевић

Е-АДРЕСА: mika_vido_88@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.169V

САЖЕТАК:

Мултимодалност у настави све више придобија пажњу у савре- меним истраживањима и научној литератури. Она представља посебну комуникацију која се ослања на модове, налик сликама, графиконима, аудио записима, видео записима, мапама итд. који међусобном комбинацијом стварају одређена  значења.  Како  би се модови адекватно комбиновали неопходна је мултимодална писменост. Поменута писменост у настави помаже ученицима да креирају мултимодалне текстове и задатке у дигиталном окру- жењу. Стога је циљ овог рада да се испита како се студенти прве и друге године студија хиспанистике Филолошког факултета у Бео- граду сналазе у дигиталном окружењу при раду на мултимодалном задатку, на који начин користе дигиталне алате и шпански језик. Студентске презентације представљене су и снимљене путем Zoom платформе те су подаци прикупљени помоћу посматрања истра- живача. Такође, истраживачка метода која је коришћена за сврхе истраживања јесте анализа аутентичних материјала из наставе. Студенти прве године представили су тему о здрављу на шпан- ском језику путем Moodle платформе, док су студенти друге године презентовали и креирали сопствену виртуелну туру на шпан-  ском језику помоћу Padlet платформе. За анализу мултимодалних активности коришћен је критеријум који се односи на употребу модова и креирања мултимодалних текстова. Резултати анализе показали су да се већина студената одлично снашла при изради мултимодалних активности, да је користила модове на креативан начин, као и да је у овом случају било могуће реализовати овакав вид активности јер су студенти поменутог факултета и студијског програма навикли на честу примену нових технологија, радећи на задацима и користећи шпански језик.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

мултимодалност, мултимодална писменост, настава, ученици, страни језици, шпански језик

ЛИТЕРАТУРА:

 • Adami 2016: Е. Adami, Multimodality, in: O. Garcìa, N. Flores, M. Spotti (eds.),
 • Oxford Handbook of Language and Society, Oxford: Oxford University Press. Bao 2017: X. Bao, Application of Multimodality to Teaching Reading,  English  Language and Literature Studies, Vol. 7, 3, 78–84.
 • Bezemer, Kres 2008: J. Bezemer, G. Kress, Writing, in: Multimodal Texts A Social Semiotic Account of Designs for Learning, Written Communication, Vol. 25, 166–195.
 • Dževit, Kres 2003: C. Jewitt, G. Kress (eds.), Multimodal literacy, New York: Peter Lang.
 • Dževit 2014: C. Jewitt. An introduction to Multimodality, in: C. Jewitt (ed.), The Rout- ledge Handbook of Multimodal Analysis, 2nd Ed. London: Routledge.
 • Halmi 2013: A. Halmi, Kvalitativna istraživanja u obrazovanju, Pedagogijska istraživanja, 10 (2), 203–217.
 • Kres, Van Luven 1996: G. R. Kress, T. Van Leeuwen, Reading Images. The Grammar of Visual Design, London: Routledge.
 • Kres, Van Luven 2001: G. R. Kress, T. Van Leeuwen, Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication, London: Edward Arnold.
 • Kres 2003: G. Kress, Literacy in the new media age, London: RoutledgeFalmer.
 • Krulj 2019: J. Krulj, Didaktička istraživanja u pedagoškoj teoriji i obrazovno-vaspitnoj praksi, Leposavić: Učiteljski fakultet u Leposaviću Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici; Društvo za narodno prosvećivanje „SVETIONIK, – Kragujevac.
 • Megnasn, Gadhi 2019: P. Magnusson, A, L. Godhe, Multimodality in: Language Edu- cation – Implications for Teaching, Designs for Learning, 11(1), 127–137.
 • New London Group 1996: A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures, Harvard Educational Review, 66: 60– 92.
 • Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba 2017: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, <http://www.mpn. gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Okvir-digitalnih-kompetencija.pdf>, 3. 10. 2017.
 • Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba 2019: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, <https://zuov.gov. rs/wp-content/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik-za-digitalno-doba. pdf>, 20. 12. 2019.
 • Van Luven 2017: T. Van Leeuwen, A Social Semiotic Theory of Synesthesia? A Discus- sion Paper, HERMES – Journal of Language and Communication in: Business, 55, 105–119.
 • Van Luven 2008: T. Van Leeuwen, New forms of writing, new visual competencies, Visual Studies 23(2): 130–135.