АНАЛИЗА ДИДАКТИЧКОГ ДИСКУРСА У ФУНКЦИЈИ ПИСАЊА ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 53 (2022), стр. 151-167

АУТОР(И): Јелена Б. Бакалуца

Е-АДРЕСА: jelena.brajovic@fil.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.151B

САЖЕТАК:

У образовању будућих наставника страног језика, писана припрема за час представља и циљ и средство – ова врста дидак- тичког дискурса требало би да буде наставникова свакодневица,  а да би се то постигло на студијама се користи као средство кон- струкције знања и наставничких компетенција. Циљ овог неек- сперименталног, дескриптивног истраживања јесте издвајање карактеристика ове, за студенте важне, а нове врсте текста, као и поређење с другим, студентима ближим жанровима, а нарочито заповедно-инструктивним. Концептуални оквир истраживању пружа француски као језик струке, специфична грана францу- ског као страног језика, односно дисциплине које су допринеле његовом развоју – текстуална лингвистика и анализа дискурса. Примењен је метод лингвистичке анализе садржаја на корпусу који чине три врсте дидактичког дискурса: припрема за час у гло- тодидактичком часопису Le Français dans le monde, уџбеници који се користе у образовању будућих наставника француског језика (Écrit et gestion du tableau : de la compréhension à la productionOral et gestion du tableau : de la compréhension à la production) и приручник за наставнике (из  уџбеничког  комплета  Club@ados 4). Унутар изабраног узорка извршена је селекција садржаја у којем се посматрају карактеристике исказивања, лингвистичке и графичке карактеристике. Добијени резултати воде закључку да би уочене карактеристике студенти тешко усвојили само пуким посматрањем модела, те да је потребно брижљиво испланирати постепено увођење у технике писања припреме за час, односно да је потребно спровести и анализу студентских радова.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

писана припрема за час, образовање настав- ника француског језика, француски као језик струке, заповедно-инструктивни жанрови

ЛИТЕРАТУРА:

 • Adam, J.-M. 2001a: Types de textes ou genres de discours ? Comment classer les tex- tes qui disent de et comment faire ?, Langages, Persée. 1. 2. 2022.
 • Adam, J.-M. 2001b: Entre conseil et consigne : les genres de l’incitation à l’action,
 • Pratiques, Persée. 1. 2. 2022.
 • Adam ²2008: J.-M. Adam, La linguistique textuelle : Introduction à l’analyse textuelle des discours, Paris : Armand Colin.
 • Adam ²2011: J.-M. Adam, Les textes : types et prototypes. Séquences descriptives, nar- ratives, argumentatives, explicatives, dialogales et genres de l’injonction-in- struction, Paris : Armand Colin.
 • Beako et al. 2004: J.-C. Beacco, Spécifications générales du niveau B2. De la compétence de communication au répertoire discursif, u: J.-C. Beacco (dir.), Niveau B2 pour le français (utilisateur/apprenant indépendant), Un référentiel, Paris : Didier.
 • Beako 2007: J.-C. Beacco, L’approche par compétences dans l’enseignement des langues : Enseigner à partir du Cadre européen commun de références pour les langues, Paris : Didier.
 • Bertokini, Kostanco 2013 : P. Bertocchini, E. Costanzo, La notion d’écrit (2), Paris : Le Français dans le monde, 387, Paris, 28–29.
 • Brajović 2021 : Ј. Брајовић, Комуникативно-акциони модел наставе француског као страног језика, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду.
 • Daj, Stirman 2014 : E. Daill, M. Stirman, Écrit et gestion du tableau : De la compréhen- sion à la production, Paris : Hachette Livre.
 • Dikro 2015 : J.-M. Ducrot, Travailler la conceptualisation grammaticale, Paris : Le Francais dans le monde, 400, Paris, [77–78].
 • Durbaba 2011 : О. Дурбаба, Теорија и пракса учења и наставе страних језика, Београд: Завод за уџбенике.
 • Eren Balme, Enao de Lege 1992 : S. Eurin Balmet, M. Henao De Legge, Pratiques du français scientifique, Paris : Hachette.
 • Fulon 2021 : E. Foulon, Club@ados 4: francuski jezik za osmi razred osnovne škole: priručnik za nastavnike, Beograd: Klett.
 • Iden 2013 : O. Hidden, Pratiques d’écriture : apprendre à rédiger en langue étrangère, Paris: Hachette.
 • Kara et al. 2007 : C. Carras, Le français sur Objectifs Spécifiques et la classe de langue, Paris : CLE International.
 • Kik, Grika 2013 : J.-P. Cuq, I. Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
 • Končarević 2018: К. Кончаревић, Савремена настава руског језика: садржаји, организација, облици, Београд, Филолошки факултет Универзитета у Београду.
 • Manžjant, Parpet 2004: J.-M. Mangiante, Ch. Parpette, Le Français sur Objectif Spéci- fique : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Paris : Hachette.
 • Manžjant, Parpet 2011: J.-M. Mangiante, Ch. Parpette, Le français sur objectif univer- sitaire, Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.
 • Mengeno ²2009: D. Maingueneau, Les termes clés de l’analyse du discours, Paris: Edi- tions du Seuil.
 • Petio 2004a: G. Petiot, Une proposition de grille d’analyse des discours écrits, u : J.-C. Beacco (dir.), Niveau B2 pour le français (utilisateur/apprenant indépendant), Textes et références, Paris : Didier, 165–174.
 • Petio 2004b: G. Petiot, Un exemple d’analyse d’un genre écrit : le reportage (presse écrite), u : J.-C. Beacco (dir.), Niveau B2 pour le français (utilisateur/apprenant indépendant), Textes et références, Paris : Didier, 175–201.
 • Popadić et al. 2018 : D. Popadić, Alatke istraživača: metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama, Beograd: Clio: Institut za psihologiju.
 • Rikoa 2019: E. Riquois, Lire et comprendre en français langue étrangère, Paris : Hachette.
 • Rober ²2008: J.-P. Robert, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Paris : Ophrys. Rober et al. 2011: J.-P. Robert, Faire classe en FLE : Une approche actionnelle et pragmatique, Paris : Hachette.
 • Šotra 2010: Т. Шотра, Дидактика француског као страног језика, Београд: Филолошки факултет.
 • Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje, nastava, ocjenjivanje 2003: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje, nastava, ocjenjivanje, Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke.