ДИСКУРЗИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У СВЕТЛУ КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКОГ ПРИСТУПА: ДИХОТОМНА КОНСТРУКЦИЈА ДРУШТВЕНИХ УЛОГА У МЕДИЈСКОМ И МЕЗОПОЛИТИЧКОМ ДИСКУРСУ

Наслеђе 53 (2022), стр. 77-93

АУТОР(И): Лена З. Нинковић

Е-АДРЕСА: lena.z.ninkovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.077S

САЖЕТАК:

У овом раду испитују се дискурзивне стратегије у два жанра јавног дискурса чији је заједнички циљ делегитимизација дру- гог друштвено-политичког чиниоца, идеолошки супротног од деиктичког центра. Истраживање је спроведено на темељу ког- нитивнолингвистичког приступа анализи дискурса. Корпус истраживања састоји се од две тематске целине: јулски протести (2020) (медијски дискурс) и однос власти и опозиције (2018–2021) (мезополитички дискурс). Истраживање подразумева идентифи- кацију дискурзивних стратегија и опис подлежних когнитивних операција којима се евоцира жељени садржај на појмовном плану. Истраживање је показало да су структурна конфигурација и уоквиравање (метафоризацијом или категоризацијом) најучеста- лије стратегије за постизање намераваног ефекта, те да разлике у идеолошкој репородукцији произилазе из манипулације страте- гија позиционирања ентитета у дискурсном простору.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

когнитивна лингвистика, анализа дис- курса, позиционирање, изображење, српски језик

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aikhenvald 2004: А. Aikhenvald, Evidentiality, Oxford: Oxford University Press.
 • Radić-Bojanić, Silaški 2008: B. Radić-Bojanić, N. Silaški, Sportizacija političkog diskursa – Kako metafore prikrivaju političku stvarnost Srbije, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LI/1–2.
 • Cap 2013: P. Cap, Proximization: The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing, Amsterdam: John Benjamins.
 • Charteris-Black, 2004: J. Charteris-Black, Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Chilton 2004: P. Chilton, Analyzing political discourse: Theory and practice, London/ New York: Routledge.
 • Croft, Cruse 2004: W. Croft, A. Cruise, Cognitive Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fairclough 1989: N. Fairclough, Language and Power, London: Longman.
 • Fairclough 1992: N. Fairclough, Discourse and Social Change, Oxford, UK and Cam- bridge, MA: Polity Press and Blackwell.
 • Fillmore 1982: C. Fillmore, Frame semantics, in: The Linguistic Society of Korea, (eds.), Linguistics in the Morning Calm, Seoul: Hanshin, 111–137.
 • Hart, Cap 2014: C. Hart, P. Cap, Contemporary Discourse Studies, London/New York: Bloomsbury Publishing.
 • Hart 2014: C. Hart, Construal operations in online press reports of political protests, in: P. Cap, C. Hart (eds.), Contemporary Critical Discourse Studies, London/ New York: Bloomsbury Publishing, 167‒188.
 • Hart 2019: C. Hart, Cognitive Linguistic Approaches to Text and Discourse: From Poet- ics to Politics, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Hodge, Kress 1993: R. Hodge, G. Kress, Language as ideology (2nd ed.), London: Routledge.
 • Johnson 1987: M. Johnson, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imag- ination, and Reason, Chicago: University of Chicago Press.
 • Klikovac 2008: D. Klikovac, Jezik i moć, Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Кövesces 2002: Z. Kövesces 2002, Metaphor. A Practical Introduction, Oxford: Oxford University Press.
 • Kress, Hodge 1979: G. Kress, R. Hodge, Language as Ideology, London: Routledge and Kegan Paul.
 • Langacker 1987: R. Langacker, Foundations of cognitive grammar: Theoretical prereq- uisites, Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Langacker 2007: R. Langacker, Cognitive grammar, in: D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Oxford: Oxford Uni- versity Press, 421–462.
 • Langacker 2009: R. Langacker, Investigations in cognitive grammar, Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Lakoff, Johnson 1980: G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: Univer- sity of Chicago Press.
 • Lakoff 1987: G. Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago: University of Chicago Press.
 • Lyons 1977: J. Lyons, Semantics, Vol 1, Cambridge: Cambridge University Press. Morlino, Berg-Schlosser, Badie 2017: L. Morlino, D. Berg-Schlosser, B. Badie, Political Science: A global Perspective, London: Sage.
 • Nuyts 2001: J. Nuyts, Epistemic Modality, Language and Conceptualization, Amster- dam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Reisigl, Wodak 2001: M. Reisigl, R. Wodak, Discourse and Discrimination, Rhetorics of Racism and Antisemitism, London, New York: Routledge.
 • Sanders, Krieken 2019: J. Sanders, K. van Krieken, Traveling through narrative time: How tense and temporal deixis guide the representation of time and view- point in news narratives, Cognitive Linguistics, 281–304.
 • Semino 2006: E. Semino, A corpus-based study of metaphors for speech activity in British English, in: A. Stefanowitsch, S. Gries (eds.), Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy, Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
 • Talmy 1988: L. Talmy, Force dynamics in language and cognition, Cognitive Science 12, 49–100.
 • Talmy 2000: L. Talmy, Toward a cognitive semantics: Concept structuring systems,
 • Cambridge, MA: MIT Press.
 • Trbojević Milošević 2018: I. Trbojević Milošević, Corpus evidence for evidentials in English and Serbian political interviews, Belgrade English Language and Lit- erature Studies, 10, 131–156.
 • Trbojević Milošević 2021: I. Trbojević Milošević, Epistemic Modality, Evidentiality and (Inter)Subjectivity: A Changing Paradigm?, Nasledje, 48, 25–35.
 • Turner 1996: M. Turner, The Literary Mind, Oxford and New York: Oxford University Press.
 • van Dijk 1985: T. A. van Dijk (ed.), Handbook of Discourse Analysis, New York: Aca- demic Press.
 • van Dijk 1999: T. A. van Dijk, Towards a theory of context and experience models in discourse processing. in: H. van Oostendorp, S. R. Goldman (eds.). The Construction of Mental Representations During Reading, Mahwah, NJ: Erl- baum: 123–48.
 • Verhagen 2007: A. Verhagen, Construal and perspectivization, in: D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Oxford: Oxford University Press, 48–81.
 • Wodak 2001: R. Wodak, The Discourse-Historical Approach, in: R. Wodak, M. Meyer (eds.), Methods of Critical Discourse Analysis, London: Sage Publications.
 • Wodak 1989: R. Wodak (ed.), Language, Power and Ideology, Amsterdam: John Benjamins.
 • Wodak 2009: R. Wodak, The discourse of politics in action: Politics as usual, London: Palgrave Macmillan.