ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА ИДЕНТИТЕТ КАО АНАКАТАФОРИЧКИ ЕНДОЦЕНТРИЧНИ АНТЕЦЕДЕНТ РЕЛАТИВНЕ КЛАУЗЕ

Наслеђе 53 (2022), стр. 27-41

АУТОР(И): Тања З. Русимовић

Е-АДРЕСА: tanjarusimovic@yahoo.co.uk

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2253.027R

САЖЕТАК:

Антецедент који се односи на групу синтаксички повезаних речи, у којој је подређени члан функционално еквивалентан групи, односно супстантиватизиран представља ендоцентрични антецедент. Овај антецедент може катафорички или анакатафо- рички упућивати. У овом раду анализира се анакатафорички ендоцентрични антецедент, те су релевантни семантички кри- теријуми  када  је  реч  о   дихотомији  одређеност/неодрећеност, а у вези с тим полазиште у анализи јесте одређивање именског израза у антецеденту као референцијалног или нереференцијал- ног. Уколико је реч о референцијалном изразу имамо анакатафо- ричко упућивање ендоцентричног антецедента, с тим да анафора може бити концептуална и тада се преузима само денотат имен- ског израза или референцијална, тада се поред денотата преузима и референција.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

релативна адјективна клауза, ендоцентрични антецедент, анакатафоричка референција, концептуална и рефе- ренцијална анафора, ексклузија и инклузија

ЛИТЕРАТУРА:

Извор
 • Видосав Стевановић, Тестамент. Роман у 52 бдења, Београд, СКЗ коло 1. ХХ1Х, књ 526, 1986.
 • Борисав Станковић, Нечиста крв, <www.ask.rs >. Растко Петровић, Африка, <www.ask.rs>.
 • Растко Петровић, Африка, <www.ask.rs>. Бранислав Нушић, Аутобиографија, <www.ask.rs>. Светлана Велмар Јанковић, Дорћол, <www.ask.rs>. Данило Ненадић, Доротеј, <www.ask.rs>.
 • Новица Петковић, Два српска романа (студије о Сеобама и Нечистој крви)
 • <www.ask.rs>.
 • Блиц – Блиц, дневне новине из Београда. Политика – Политика, дневне новине из Београда НИН – НИН, недељне новине из Београда
 • Курир – Kurir, dnevne novine iz Beograda
 • Прес – Press, dnevne novine iz Beograda Данас – Данас, дневне новине из Београда Сенса – Sensa, magazin za srećniji život
 • .
 • <http://poslovi.infostud.com>.
 • .
 • <www.workandtravelforum.com>.
 • .
 • <http://glassrbije.org>.
 • <romanov.blogger.ba/arhiva>.
 • <http://auto.blog.rs>.
 • <http://www.demotivacija.rs>.
 • <http://akter.co.rs>.
 • <www.goodreads.com>.
 • <www.lajkuj.rs>.
Литература
 • Kovačević 2000: Милош Ковачевић, Стилистика и граматика стилских фигура, Крагујевац: Кантакузин.
 • Kordić 1995: Snježana Kordić, Relativna rečenica, Znanstvena biblioteka Hrvatskog filološkog društva 25, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Kristal 1987: Dejvid Kristal, Kembrička enciklopedija jezika, Beograd: Nolit.
 • Kristal 1988: Dejvid Kristal, Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika NR Srbije.
 • Lyons 1968: Јohn Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge: Cam- bridge University Press.
 • Lyons 1977: Јohn Lyons, Semantics, Cambridge: Cambgidge University Press.
 • Piper i dr 2005: Пипер П., Антоноћ И., Ружић В., Танасић С., Поповић Љ., Тошовић Б., Синтакса савременога српског језика: проста реченица, Београд, Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска.
 • Prćić 2008: Tvrtko Prćić, Semantika i pragmatika reči, 2. dopunjeno izdanje, Novi Sad: Zmaj.
 • Rusimović 2014: Тања Русимовић, Релативна реченица са форичким супстантивним антецедентом у савременом српском језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу.
 • Rusimović 2021: Тања Русимовић, Показне заменице за идентитет као катафорички ендоцентрични антецедент релативне клаузе, Београд: Српски језик XXVI, Београд, 181˗192.
 • Stenning 1978: K. Stenning, Anaphora as an Approach to Pragmatics, u: M. Halle, J. Bresnan, G. A. Miler, Linguistic Theory and Psychological Reality, Cam- bridge: Mass.