ТИПОВИ УОКВИРАВАЊА У РОМАНУ „ЗОНА ЗАМФИРОВА“ СТЕВАНА СРЕМЦА У СВЕТЛУ КОГНИТИВНЕ НАРАТОЛОГИЈЕ

Наслеђе 52 (2022), стр. 251-268

АУТОР(И): Александра В. Чебашек

Е-АДРЕСА: aleksandra.cebasek@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.251C

САЖЕТАК:

Предмет истраживања jeсу типови уоквиравања у роману Зона Замфирова Стевана Сремца. Најпре настојимо да детерми- нишемо посткласични приступ наративу и наратив као термин успостављањем односа према методолошким смерницама пост- класичне и когнитивне наратологије. Бавити се оквирима неми- новно значи покренути питање граница наратива, те је полази- ште нашег истраживања конципирано на закључцима Вернера Волфа и Жерара Женета. Кроз аналитичка рашчитавања помену- тих аутора настојали смо да тумачимо Сремчев роман, бавећи се паратекстуалним оквирима, поднасловима као (кон)текстуалним оквирима, иницијалним и финалним оквирима и уоквирава- њима. Динамика процеса уоквиравања захтева и примену теорије урањања и виртуелних наратива, захваљујући којима менталном симулацијом реципијент кроз наратив формира сопствени, кохе- рентни свет приче.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

когнитивна наратологија, наратив, оквир, уоквиравање, паратекст, реализам, Зона Замфирова

ЛИТЕРАТУРА:

Извори:
 • Sremac 1977: S. Sremac, Zona Zamfirova, u: Sabrana dela Stevana Sremca u 6 knjiga. Knj. 2: Ivkova slava; Zona Zamfirova; Pripovetke / ur.: Momčilo Milankov, Milorad Pavić; prir. Boško Novaković, Beograd: Prosveta.
Литература:
 • Herman 2004: D. Herman, Story Logic, Lincoln and London, University of Nebraska Press.
 • Herman 2009: D. Herman, Basic elements of Narrative, Willey-Blackwell; A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
 • Ivanić 2005: D. Ivanić, Trač/čaršija ili niški Teatrum mundi u prozi Stevana Sremca, u: Stevan Sremac: staro vreme – novo čitanje, Niš: Gradina, br. 9, Niš, 16–26.
 • Lotman 1976: J. Lotman, Struktura umetničkog teksta, Beograd: Nolit. Majenova 2009: M. R. Majenova, Teorijska poetika, Beograd: Službeni glasnik. Maksimović 1998: G. Maksimović, Magija Sremčevog smijeha, Niš: Prosveta.
 • Matić 2016: A. Matić, Granični okiri i uokviravanja u romanu Pop Ćira i pop Spira Stevana Sremca, Filolog, br. 14, Banja Luka, 396–411.
 • Milosavljević Milić 2001: S. Milosavljević-Milić, Okvirni oblici u srpskom realističkom romanu, Beograd: Čigoja štampa.
 • Milosavljević Milić 2014: S. Milosavljević-Milić, Virtuelna pretpripovest i fenomen uranjanja, Niš: Philologia Mediana, God. 6, br. 6, Niš, 17–37.
 • Milosavljević Milić 2016: S. Milosavljević-Milić, Srpska realistička književnost iz per- spektive postklasične naratologije – mogućnosti novog čitanja, u: Književna tradicija i srpska književnost 20. veka, Beograd: Međunarodni slavistički cen- tar, 409–418.
 • Milutinović  2015a:  D.  Milutinović,  Kognitivne  osnove  postklasične naratologije,
 • Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 63, sv. 2, Novi Sad, 521–532.
 • Milutinović  2015b:  D.  Milutinović,  Okviri  u  kognitivnoj  naratologiji,  Književna istorija, XLVII, br. 156, Cetinje, 63–79.
 • Novaković 1977: B. Novaković, Napomene, u: Stevan Sremac, Zona Zamfirova, u: Sabrana dela Stevana Sremca u 6 knjiga. Knj. 2, Beograd: Prosveta.
 • Nušić 2005: B. Nušić, Poreklo Sremčevih priča, u: Stevan Sremac: staro vreme – novo čitanje: Gradina, br. 9, Niš, 145–147.
 • Rajan 2001: M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality, Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore–London: Johns Hopkins Univer- sity Press.
 • Sremac 2005: S. Sremac, Skica za Zonu, u: Stevan Sremac: staro vreme – novo čitanje: Gradina, br. 9, Niš, 161–166.
 • Stojiljković 2015: I. Stojiljković, Kognitivni preokreti u čitanju, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 63, sv. 2, Novi Sad, 553–562.
 • Volf 2016: W. Wolf, Okviri, uokviravanja i okvirne granice u književnosti i drugim medijima, prevela Milena Kaličanin, Philologia Mediana, god. 8, br. 8, Niš, 705–737.
 • Vukićević 2005: D. Vukićević, Citatnost nasuprot mimetizmu u delu Stevana Sremca, Gradina, br. 8, Niš, 26–42.
 • Ženet 2001: G. Genette, Paratexts, Thresholds of interpretation, University of Cambridge.
 • Živković 2012: A. Živković, Poetika završetka u romanima Stevana Sremca, Nasleđe, god. 9, br. 22, Kragujevac, 187–201.