ПРИПОВЕДНИ ПОСТУПЦИ У „ПОВРАТКУ У АРКАДИЈУ“ СЛАВИЦЕ ГАРОЊЕ И „ДЕТИЊСТВУ“ НАТАЛИ САРОТ

Наслеђе 52 (2022), стр. 239-250

АУТОР(И): Никола Р. Бјелић

Е-АДРЕСА: nikola.bjelic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.239B

САЖЕТАК:

У роману Повратак у Аркадију, објављеном у реномираном плавом колу Српске књижевне задруге 2014, савремена српска књижевница Славица Гароња настоји да кроз „читање старих фотографија” оживи магични свет свог детињства, припове- дајући о родитељском завичају као о митској Аркадији. У том приповедању, ауторка користи разноврсне приповедачке тех-  нике блиске аутофикцији, као што је замишљени дијалог између нараторке-детета и одрасле нараторке. Та приповедачка техника подсећа на романескни поступак у аутофикцији Натали Сарот Детињство (1983), која је написана као замишљени дијалог нара- торке и њене двојнице у дечјем узрасту, одн. кроз удвостручавање приповедачке перспективе.

Намера нам је да у овом раду упоредимо приповедне поступке у приказу детињства код ове две књижевнице, подвлачећи њихове сличности и разлике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Славица Гароња, Натали Сарот, меморија, аутофикција, детињство, приповедни поступци

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Garonja 2014: S. Garonja, Povratak u Arkadiju, Beograd: SKZ. [orig.] Гароња 2014: С. Гароња, Повратак у Аркадију, Београд: СКЗ.
 • Garonja 2018: S. Garonja, Parusija, glasovi ispod paprati, Novi Sad: Prometej. [orig.] Гароња 2018: С. Гароња, Парусија, гласови испод папрати, Нови Сад: Прометеј.
 • Prust 2007: M. Prust, U traganju za minulim vremenom. 1: U  Svanovom  kraju,  prev. Živojin Živojnović, Beograd: Paideia. [orig.] Пруст 2007: М. Пруст,  У трагању за минулим временом. 1: У Свановом крају, прев. Живојин Живојновић, Београд: Паидеиа.
 • Sarot 2000a: N. Sarot, Detinjstvo, prev. Gordana Gordić, Beograd: Plato. [orig.] Сарот 2000: Н. Сарот, Детињство, прев. Гордана Гордић, Београд: Плато.
 • Prust 2000: M. Proust, À la recherche du temps perdu. 1 : Du côté de chez Swann, Paris : Gallimard.
 • Sarot 2000b: N. Sarraute, Enfance, Paris: Gallimard.

Студије, чланци, огледи

 • Babić 2014: D. Babić, Potraga za utočištem duše. Predgovor, u: S. Garonja, Povratak u Arkadiju, Beograd: SKZ, VII–XXI. [orig.] Бабић 2014: Д. Бабић, Потрага за уточиштем душе. Предговор, у: С. Гароња, Повратак у Аркадију, Београд: СКЗ, VII–XXI.
 • Vukićević 2018: D.  Vukićević, Lirska opipljivost arkadijsko-apokaliptičnog sveta,  u: Čitanje Arkadije. Zbornik radova, Beograd: Svet knjige, 37–46. [orig.]  Вукићевић 2018: Д. Вукићевић, Лирска опипљивост аркадијско- апокалиптичног света, у: Читање Аркадије, Зборник радова, Београд: Свет књиге, 37–46.
 • Dušanić 2012: D. Dušanić, Šta je autofikcija, u: Književna istorija, god. 44, br. 148, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 797–810. [orig.] Душанић 2012: Д. Душанић, Шта је аутофикција, у: Књижевна историја, год. 44, бр. 148, Београд: Институт за књижевност и уметност, 797–810.
 • Ivanić 2018: D. Ivanić, Grgolj sjećanja, u: Čitanje Arkadije, Zbornik radova, Beograd: Svet knjige, 33–-66. [orig.] Иванић 2018: Д. Иванић, Гргољ сјећања, у: Читање Аркадије, Зборник радова, Београд: Свет књиге, 33–66.
 • Lipovecki 2011: Ž. Lipovecki, Doba praznine. Ogledi o savremenom individualizmu, prev. Ana Moralić, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojano- vića. [orig.] Липовецки 2011: Ж. Липовецки, Доба празнине. Огледи о савременом индивидуализму, прев. Ана Моралић, Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
 • Milosavljević 2015: M. Milosavljević, Slavica Garonja – Pakleni ritam naših ratova (intervju),  u:  Pečat,  br.   373,   Beograd,  12.  5.  2015, <http://www.pecat.co.rs/2015/06/slavica-garonja-rat-u-pravilnim-razmacima/>, 8. 2. 2021. [orig.] Милосављевић 2015: М. Милосављевић, Славица Гароња – Паклени ритам наших ратова  (интервју),  у:  Печат,  бр.  373, Београд, 12. 5. 2015, <http://www.pecat.co.rs/2015/06/slavica-garonja-rat-u-pravil- nim-razmacima/>, 8. 2. 2021.
 • Sarot 2013: N. Sarot, Doba sumnje, prev. Jelena Novaković, Beograd: Plavi jahač.
 • Čitanje Arkadije, 2018: Prijateljski simposion ili razgovori o Povratku u Arkadiju Slavice Garonje. Zbornik radova, ured. Stevo Ćosović, Beograd: Svet knjige. [orig.] Читање Аркадије, 2018:  Пријатељски симпосион или разговори о Повратку у Аркадију Славице Гароње. Зборник радова, уред. Стево Ћосовић, Београд: Свет књиге.
 • Bulagzalat 2009: H. Boulaghzalate, «Autobiographie et fiction. Le cas d’Enfance de Nathalie Sarraute», in: 452°F. Revue électronique de théorie de la littérature et de littérature comparée, #01. Barcelona Universitat de Barcelona, 133–148,
 • <https://www.452f.com/pdf/numero01/01_452f-misc-hamza.pdf>, 8. 2. 2021. Bulentini 2012: G. Bullentini, « nfance ou l’impossible mise en mots», in: Revue italienne d’études françaises, n°2, Roma : Seminario di filologia francese <https://journals.openedition.org/rief/820>, 8. 2. 2021.
 • Darjesek 1996: M. Darrieussecq, «L’autofiction, un genre pas sérieux», in : Poétique, n°107. 369–380.
 • Dubrovski 1977: S. Doubrovsky, Fils, Paris: Galilée.
 • Gasparini 2004: Ph. Gasparini, Est-il je? Roman autobiographique et autofiction, Paris: Seuil.
 • Goslen 1996: M. Gosselin, Enfance da Nathalie Sarraute, Paris: Gallimard.
 • Kolona 1989: V. Colonna, L’Autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littéra– ture, thèse sous la dir. de G. Genette, Paris: EHESS.
 • Lekarm, Lekarm-Tabon 1997: J. É. Lecarme, É. Lecarme-Tabone, L’autobiographie, Paris: Arman Colin.
 • Ležen 1975: Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris: Seuil.
 • Mir Alai, Sabagian 2010: A. Mir Alai, A. Sabbaghian, «Enfance de Nathalie Sarra- ute. Dialogue ou monologue intérieur», in : Recherches en langue et littéra- ture françaises, année 53, n°221, Tabriz: Université de Tabriz, 31–41, <http:// france.tabrizu.ac.ir/article_660_a4eca120cf659ba3096c7d0a3431b0ce.pdf>,   8. 2. 2021.
 • Ozkan 1999: E. Özkan, «Enfance de Nathalie Sarraute: Autobiographie ou Fiction?», in: Edebiyat Fakültesi Dergisi (Journal of Faculty of Letters), vol. 16, n°1, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 71–88, <https://arastirmax.com/en/system/ files/dergiler/263/makaleler/16/1/arastrmx_263_16_pp_71-88.pdf>, 8. 2.2021.
 • Van Roe-Ru 1984: F. Van Roey-Roux, «Enfance de Nathalie Sarraute ou de la fiction à l’autobiographie», in: Études littéraires, vol. 17, n°2, Québec : Université Laval, 273–282, <https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1984-v17-n2-etudlit-t2225/500647ar.pdf>, 8. 2. 2021.
 • Žanel 2013: J.-L. Jeannelle, «Le procès de l’autofiction», in: Revue Études, 2013/9 (Tome 419), Paris: S.E.R, 221–230, <https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-9-page-221.htm>, 8. 2. 2021.
 • Ženet 1991: G. Genette, Fiction et diction, Paris: Seuil.
 • Ženon 2014: A. Genon, «Enjeux et frontières de l’autofiction», in: Analyses. Revue de critique et théorie littéraire, vol. 9, n°2, Ottawa: Université d’Ottawa, 116– 121, <https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/revue-analyses/issue/view/201>, 8. 2. 2021.
 • Сајт: <http://autofiction.org/>, 8. 2. 2021.