АРХЕТИП ТРГОВИНЕ У „ЗЛАТНОМ РУНУ“ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Наслеђе 52 (2022), стр. 207-223

АУТОР(И): Виолета Р. Митровић

Е-АДРЕСА: violeta.mitrovic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2252.207M

САЖЕТАК:

Имајући у виду Пекићево разумевање појма архетипа као пре свега онтолошке категорије, рад има за циљ да истражи различите појавне облике архетипа трговине артикулисане у седмој књизи Златног руна, том индексу значења који детерми- нише историјску трговачку пловидбу породице Њаго/Његован. У раду се подједнако испитују са аспекта трговачке наутике кључне, идејно дивергентне тачке између Ноемиса и херојског света, нарочито антагонизам између  Ноемиса  и Орфеја чиме се јунаци профилишу као носиоци цивилизацијских алтерна- тива – рационалистичког, материјалистичког света и духовне, моралне и уметничке оријентације. Поред настојања да се расветле текстуална чворишта у којима мотив фаталног огре- шења активира неопозиво, Ноемисовим поступцима предодре- ђено приклањање материјалистичком усмерењу, рад смера да расветли и појам духовног преображаја којим би се зачараност егзактним, панлогичним односима могла ослабити. Управо тим императивом духовног преображаја и свешћу о нужности чове- ковог ослобађања од тоталне зависности од материје и рацио- налистичко-прагматичних односа сугерише се оправданост Пекићеве аутопоетичке мисли о Златном руну као роману наде.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

архетип, трговина, разум, материјализам, мотив фаталног  огрешења,  антрополошки аспект,  духовни  преображај, Борислав Пекић

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ahmetagić 2016: J. Ahmetagić, Pekićev Cvetni četvrtak i Bunjuelova Viridijana, u: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, br. 64/2, str. 487–499. [orig.] Ахметагић 2016: Ј. Ахметагић, Пекићев Цветни четвртак и Буњуелова Виридијана, у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. 64/2, стр. 487–499.
 • Aristotel 1960: Aristotel, Politika, Beograd: Kultura.
 • Baturan 1989: R. Baturan, Romani Borislava Pekića, Nikšić: Univerzitetska riječ. [orig. Батуран 1989: Р. Батуран, Романи Борислава Пекића, Никшић: Универзитетска ријеч.
 • Berđajev 2001: N. Berđajev, Carstvo duha i carstvo ćesara, Beograd: Brimo. [orig.]
 • Берђајев 2001: Н. Берђајев, Царство духа и царство ћесара, Београд: Бримо.
 • Delić 2001: J. Delić, Univerzalna-metaistorijska, antropološka, mitomahijska i anti- dogmatska priroda Pekićeve kritike, u: Savremena srpska proza, Trstenik: Narodna biblioteka „Jefimija”, br. 13, str. 103–109. [orig.] Делић 2001: Ј. Делић, Универзална-метаисторијска, антрополошка, митомахијска и антидогматска природа Пекићеве критике, у: Савремена српска проза, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија”, бр. 13, стр. 103–109.
 • Jerkov 1992: A. Jerkov, Pekićeva cinična intertekstualnost, u:  Književnost,  br.  11/12, str. 1703–1711. [orig.] Јерков 1992: А. Јерков, Пекићева цинична интертекстуалност, у: Књижевност, бр. 11/12, стр. 1703–1711.
 • Lukić 2002: J. Lukić, Paralelizmi i mise en abyme u Zlatnom runu, u: Spomenica Borislava Pekića (ur. Predrag Palavestra), Beograd: SANU, str. 71–79. [orig.] Лукић 2002: Ј.  Лукић, Паралелизми и mise en abyme у Златном руну,   у: Споменица Борислава Пекића (ур. Предраг Палавестра), Београд: САНУ, стр. 71–79.
 • Mihiz 1988: B. M. Mihiz, Graditelj, u: Portreti, Beograd: Nolit, str. 294–300. [orig.] Михиз 1988: Б. М. Михиз, Градитељ, у: Портрети, Београд: Нолит, стр. 294–300.
 • Milošević 1996: N. Milošević, Pismo Borislava Pekića, u: Književnost i metafizika: zidanica na pesku II, Beograd: „Filip Višnjić”, str. 190–193. [orig.] Милошевић 1996: Н. Милошевић, Писмо Борислава Пекића, у: Књижевност и метафизика: зиданица на песку II, Београд: „Филип Вишњић”, стр. 190–193.
 • Ortega i Gaset 2014: H. Ortega i Gaset, Razmišljanja o tehnici, Čačak: Gradac.
 • Pantić 1999: M. Pantić, Aleksandrijski sindrom 3, Novi Sad: Matica srpska. [orig.] Пантић 1999: М. Пантић, Александријски синдром 3, Нови Сад: Матица српска.
 • Pekić 1984: B. Pekić, Mit književnosti i mit stvarnosti, u: Uspenje i sunovrat, Odbrana i poslednji dani, Beograd: Partizanska knjiga, str. 67–96.
 • Pekić 1997: B. Pekić, U traganju za zlatnim runom, Beograd: BIGZ. Pekić 2006: B. Pekić, Zlatno runo, Beograd: Dereta.
 • Pekić 2007: B. Pekić, U traganju za Elevsinom, ili Građenje Arga, u: Anali Borislava
 • Pekića (ur. Gojko Božović), Beograd: Fond „Borislav Pekić”, str. 7–132.
 • Pekić 2012: B. Pekić, Život na ledu II, Beograd: Službeni glasnik. Pekić 2013a: B. Pekić, Život na ledu III, Beograd: Službeni glasnik. Pekić 2013b: B. Pekić, Život na ledu I, Beograd: Službeni glasnik. Pekić 2014a: B. Pekić, Tamo gde loze plaču, Beograd: Službeni glasnik. Pekić 2014b: B. Pekić, Život na ledu IV, Beograd: Službeni glasnik.
 • Polanji 2003: K. Polanji, Velika transformacija, Beograd: „Filip Višnjić”.
 • Rode 1991: E. Rode, Psyche: kult duše i vera u besmrtnost kod Grka, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Špengler 2018: O. Špengler, Propast Zapada I, Beograd: Službeni glasnik.
 • Šulte 2009: J. Šulte, Grčki mitovi u romanima Atlantida i Zlatno runo, u: Poet-     ika Borislava Pekića: preplitanje žanrova (ur. Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov), Beograd: Institut za književnost i umetnost, str. 317–327. [orig.] Шулте 2009: Ј. Шулте, Грчки митови у романима Атлантида и Златно руно, у: Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова (ур. Петар Пијановић и Александар Јерков), Београд: Институт за књижевност и уметност, стр. 317–327.
 • Tatarenko 2012: A. Tatarenko, Ciklizacijski vektori romana Borislava Pekića sedam- desetih godina XX veka, u: Književni magazin, br. 136/137, str. 12–16. [orig.] Татаренко 2012: А: Татаренко, Циклизацијски вектори романа Борислава Пекића седамдесетих година XX века, у: Књижевни магазин, бр.136/137, стр. 12–16.
 • Zimel 2004: G. Zimel, Filozofija novca, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.