СИНТАГМАТСКА И ПАРАДИГМАТСКА ОСА ДАНТЕОВОГ „ПАКЛА“ И ФИЛМА „КУЋА КОЈУ ЈЕ ЏЕК САГРАДИО“

Наслеђе 51 (2022), стр. 237-257

АУТОР(И): Горан T. Гаврић

Е-АДРЕСА: gavricgoran8@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.237G

САЖЕТАК:

У овом раду је због паралелне анализе Дантеовог Пакла и филма Кућа коју је Џек саградио, а самим тим и поезије и филма, било неопходно укључити методолошки приступ који ће омогу- ћити тумачење и на лингвистичком и на визуелном плану. Из тог разлога је однос језичких и визуелних јединица различитог обима анализиран помоћу синтагматске и парадигматске осе. Специ- фичност анализе произлази и из чињенице да је ова Дантеова епска поема својеврсни спој метонимије и метафоре (али и але- горије), односно оне представљају поетске изводе комбинације и селекције. У анализи полазимо од становишта Де Сосира („хори- зонтална”, синтагматска оса и секвенце), Јакобсона (селекција јединица и њихових комбинација), Лотмана (низ кадрова који се међусобно смењују), Митрија и Хаченове (адаптација књижевног дела). Затим ћемо паралелно тумачити Дантеов Пакао и Фон Три- ров филм, почевши од Фризардија и Кинове (Божанствена коме- дија, приповедање), Меза  (наизменична  монтажа,  слике  из  „А” и „Б” низа), Камилетија (лингвистичке и наративне структуре), Хуија (значење ombre [сенка] код Дантеа) итд. Циљ овог рада је  да се помоћу поменутих метода истраже интертекстуалне везе Дантеовог дела и Фон Трировог филма, и то кроз паралелно тума- чење, и директно довођење у везу стихова и дијалога из Пакла (преко њих и описа места и догађаја) са филмским кадровима и сценама. О филму Кућа коју је Џек саградио до сада је објављено неколико радова, али само један се делимично бави односом између Дантеовог Пакла и овог Фон Трировог филма. Међутим,  и у том раду, под називом The play of iconicity in Lars von Trier’s The House That Jack Built, данска ауторка Бодил Томсен (Thomsen) не врши интертекстуално повезивање посредством конкретних сти- хова и дијалога из Пакла, и филмских кадрова и сцена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

синтагматска оса, парадигматска оса, Данте, Ларс фон Трир, Пакао, поезија, филм, епска поема

ЛИТЕРАТУРА:

 • Agamben 2004: G. Agamben, Difference and Repetition: On Guy Debord’s Films, u: T. McDonough (ed.), Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents, Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press, 313–320.
 • Ascoli 2008: A. R. Ascoli, Dante and the Making of a Modern Author, Cambridge: Camridge University Press.
 • Bodler 2006: Š. Bodler, Cveće zla, prev. Nikola Bertolino, Beograd: Paideia. Camilletti, Gragnolati and Lampart 2010:  F.  Camilleti, M.  Gragnolati  and F. Lampart, Metamorphosing Dante, u: F. Camilleti, M. Gragnolati and F. Lampart (ed.), Metamorphosing Dante: Appropriations, Manipulations, and Rewrit- ings in the Twentieth and Twenty-first Centuries, Wien-Berlin: Verlag Turia + Kant, 9–18.
 • Chatman 1990: S. Chatman, Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Ithaca and London: Cornell University Press.
 • Culler 1976: J. Culler, Saussure, Glasgow: Fontana/Collins.
 • Dante 2013: A. Dante, Božanstvena komedija, prev. Dragan Mraović, Beograd: Dereta. Debor 2006: G. Debor, Društvo spektakla, prev. Aleksa Golijanin, Porodična biblioteka, br. 4, anarhija/blok 45.
 • Делез 1998: Ж. Делез, Покретне слике, прев. Слободан Прошиб, Нови Сад, Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
 • Eko 2015: U. Eko, O književnosti, prev. Milana Piletić, Beograd: Vulkan izdavaštvo. Епштејн 2009: М. Н. Епштејн, Филозофија тела, прев. Радмила Мечанин, Београд: Геопоетика.
 • Etherington–Wright and Doughty 2011: C. Etherington–Wright and R. Doughty, Understanding Film Theory, London: Palgrave Macmillan.
 • Fowlie 1981: W. Fowlie, A Reading of Dante’s Inferno, Chicago and London: The Uni- versity of Chicago Press.
 • Frisardi 2017: A. Frisardi, A Divine Gift: Inspiration in Dante, Dante’s Visionary Con- sciousness (2017), Temenos Academy, 93–110.
 • Grevs 1995: R. Grevs, Grčki mitovi, prev. Gordana Mitrinović-Omčikus, Beograd: Nolit.
 • Hui 2016: A. Hui, Dante’s Book of Shadows: Ombra in the Divine Comedy, Dante Studies 134 (2016), 195–224.
 • Hutcheon 2013: L. Hutcheon, A Theory of Adaptation, Abingdon, New York: Routledge.
 • Jakobson 1966: R. Jakobson, Lingvistika i poetika, prev. Draginja Pervaz, Beograd: Nolit.
 • Јуван 2019: М. Јуван, „Избрисани” између политике порицања и егземпларности савременог словеначког романа, Књижевна историја, Год. 51, Бр. 169, 53–76.
 • Keen 2001: C. Keen, The Language of Exile in Dante, Reading Medieval Studies 27 (2001), 79–102.
 • Lodge 1976: D. Lodge, The Language od Modernist Fiction: Metaphor and Meton- ymy, u: M. Bradbury and J. McFarlane (eds.), Modernism, London: Penguin.
 • Lodge 1979: D. Lodge, The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature, London, Melbourne, Auckland: Edward Arnold.
 • Lotman 1976: J. Lotman, Semiotika filma i problemi filmske estetike, prev. Mitar Pop- ović, Beograd: Institut za film.
 • Malmkjær 2010: K. Malmkjær (ed.), The Routledge Linguistics Encyclopedia, London and New York: Routledge.
 • Mec 1968: K. Mec, O semiološkim elementima filma, Filmske sveske 10 (1968), 660–674.
 • Melbye 2010: D. Melbye, Landscape Allegory in Cinema: From Wilderness to Waste- land, London: Palgrave Macmillan.
 • Mez 1975: K. Mez, Jezik i kinematografski medijum, Beograd: Institut za film. Mitri 1968: Ž. Mitri, O jeziku bez znakova, Filmske sveske 10 (1968), 705–719. Mitri 1972: Ž. Mitri, Estetika i psihologija filma, Beograd: Institut za film.
 • Mundy 2015: J. Mundy (ed.), Man Ray: Writings on Art, Los Angeles: The Getty Research Institute.
 • Nöth 1997: W. Nöth (ed.), Semiotics of the Media: State of the Art, Projects, and Per- spectives, Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
 • Peterson 1957: J. Peterson, Dreams of Chaos, Visions of Order, Detroit: Wayne State University Press.
 • Rieser 2007: K. Rieser, For Your Eyes Only: Some Thoughts on the Descriptive in Film, u: W. Wolf and W. Bernhart (eds.), Description in Literature and Other Media, Amsterdam-New York: Rodopi, 215–236.
 • Schmidt 2013: D. J. Schmidt, Between Word and Image: Heidegger, Klee, and Gadamer on Gesture and Genesis, Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
 • Sosir 1996: F. D. Sosir, Kurs opšte lingvistike, prev. Dušanka Točanac Milivojev, Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Shilina-Conte 2016: T. Shilina-Conte, How It Feels: Black Screen as Negative Event in Early Cinema and 9/11 Films, Special Issue on „Film and Phenomenology”, Studia Phaenomenologica 16 (2016), 401–430.
 • Trier 2018: L. V. Trier, The House that Jack Built, TrustNordisk, Hvidovre.
 • Valency 1958: M. Valency, In Praise of Love: An Introduction to the Love-Poetry of the Renaissance, New York: Macmillam Company.
 • Valesio 1998: P. Valesio, Canto V: The Fierce Dove. u: A. Mandelbaum, A. Oldcorn and C. Ross (ed.), Inferno, Berkeley, Los Angeles, London: University of Cal- ifornia Press, 63–84.
 • Vergilije 2014: P. M. Vergilije, Eneida, prev. Marjanca Pakiž, Beograd: Fedon.