ФИЛМ „ЗАТОИЧИ“ (2003) ТАКЕШИЈА КИТАНА У КОНТЕКСТУ ЈАПАНСКИХ И СРПСКИХ ОБРЕДА И ОБИЧАЈА

Наслеђе 51 (2022), стр. 225-236

АУТОР(И): Јелена Ђ. Марићевић Балаћ

Е-АДРЕСА: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.225MB

САЖЕТАК:

Циљ рада је да семиотички осветли јапански филм Затоичи (2003) Такешија Китана у компаративном контексту. Најпре је од важности издвојити га као уметнички најуспелијег у односу на претходних 26 филмских и телевизијских остварења. Затим се издвајају репрезентативни јапански симболи и обичаји, чија је функција од значаја за разумевање филма. Пронађена су и интер- претирана заједничка места са српском обредном и обичајном праксом. У том контексту најзначајније су јеремијске песме и обред истеривања змија. Он кореспондира са Затоичијевом бор- бом против Гинзо клана, чији чланови имају истетовиране змије по телу. Отуда се јапански јунак (или бог) може упоредити са Светим Јеремијом. Од значаја је и мотив ослепљивања змије, који одговара Затоичијевом кажњавању шефа злочиначког клана. Рад је пример не толико истицања интеркултуралног дијалога између јапанске и српске културе, колико је за разумевање филма неоп- ходна универзална архајска освешћеност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

филм, обред, обичај, ритуал, змија, јеремијске песме, обнова света

ЛИТЕРАТУРА:

 • Elijade 2003: M. Elijade, Sveto i profano, prev. Zoran Stojanović, pogovor Sreten Marić, Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Sto- janovića [orig.] Елијаде 2003: М. Елијаде, Свето и профано, прев. Зоран Стојановић, поговор Сретен Марић, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
 • Gerov 2007: A. Gerow, Kitano Takeshi, London: BFI
 • Jaus 1978: H. R. Jaus, Estetika recepcije, prev. Drinka Gojković, Beograd: Nolit
 • Jokić 2019: J. Jokić, Oslepljivanje zmije u jeremijskim pesmama: od magijsko-ritu- alne prakse do poetskog teksta, Magijsko izvorište poetskog. Ogledi o usmenoj lirici, Novi Sad: Filozofski fakultet, 153–170. [orig.] Јокић 2019: Ј. Јокић, Ослепљивање змије у јеремијским песмама: од магијско-ритуалне праксе до поетског текста, Магијско извориште поетског. Огледи о усменој лирици, Нови Сад: Филозофски факултет, 153–170.
 • Karanović 2004: Z. Karanović, Arhajski koreni srpske usmene lirske poezije, Antologija srpske lirske usmene poezije, Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 5–60. [orig.] Карановић 2004: З. Карановић, Архајски корени српске усмене лирске поезије, Антологија српске лирске усмене поезије, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 5–60.
 • Karatsu 2006: R. Karatsu, “Between Comedy and Kitsch: Kitano’s Zatoichi and Kuro- sawa’s Traditions of ‘Jidaigeki’ Comedies”: https://www.nottingham.ac.uk/ scope/documents/2006/october-2006/karatsu.pdf
 • Kraljačić 2016: D. N. Kraljačić, Tradicija rimejkovanja i serijalizacije u svetskom filmu, Zbornik radova Akademije umetnosti 4, Novi Sad: Akademija umet- nosti, 2016, 206–219. [orig.] Краљачић 2016: Д. Н. Краљачић, Традиција римејковања и серијализације у светском филму, Зборник радова Академије уметности 4, Нови Сад: Академија уметности, 2016, 206–219.
 • Lotman 1976: J. Lotman, Semiotika filma i problem filmske estetike, prev. Mitar Popo- vić, Beograd: Institut za film
 • Meščerjakov 2010: A. Meščerjakov, Knjiga japanskih simbola. Knjiga japanskih običaja, prev. Ljudmila Joksimović, Beograd: Logos – Kokoro [orig.] Мешчерјаков 2010: А. Мешчерјаков, Књига јапанских симбола. Књига јапанских обичаја, прев. Људмила Јоксимовић, Београд: Логос – Кокоро Milošević Đorđević 1997: N. Milošević-Đorđević (prir.), Od kako se zemlja ohladila (prozni oblici srpske narodne književnosti i male folklorne forme), Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva [orig.] Милошевић-Ђорђевић 1997: Н. Милошевић-Ђорђевић, Од како се земља охладила (прозни облици српске народне књижевности и мале фолклорне форме), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Pešikan Ljuštanović 2010: Lj. Pešikan-Ljuštanović, Ponavljanja kao osnov značenja u pesmi „Zidanje Skadra”, Metodički vidici, Novi Sad, 1/2010, 26–33. [orig.] Љ. Пешикан-Љуштановић, Понављана као основ значења у песми „Зидање Скадра”, Методички видици, Нови Сад, 1/ 2010, 26–33.
 • Prop 1990: V. J. Prop, Historijski korijeni bajke, prev. Vida Flaker, Sarajevo: Svijetlost Sugimoto 2012: J. Sugimoto (prir.), Moderna japanska kultura, Đ. Krstić (prev.), Podgorica: Socen – CID.