ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ПРЕВОДНИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У БИЛИНГВАЛНИМ РЕЧНИЦИМА НА ПРИМЕРУ ЛЕКСЕМЕ СТРАНАЦ

Наслеђе 51 (2022), стр. 155-168

АУТОР(И): Оља Р. Перишић Арсић

Е-АДРЕСА: olja.perisic@unito.it

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.155PA

САЖЕТАК:

У раду ћемо се бавити диференцијацијом преводних еквива- лената у српско-италијанским билингвалним речницима на при- меру лексеме странац. Традиционални билингвални речници не дају довољно простора разграничавању преводних еквивалената, спорадично присутних у примерима који су често недовољни у сврху семантичко-функционалне генерализације којом би се корисници речника који нису матерњи говорници водили у њихо- вој примени (Марело 1989). Поћи ћемо од билингвалних речника за српски и италијански језик и три преводна еквивалента речи странац: straniero, estraneo и forestiero, да бисмо преко паралелних и једнојезичких корпуса покушали да дефинишемо поље њихове примене као неопходну смерницу у разумевању свих конотација речи и њихове употребе у контексту. Циљ је да се на пољу билин- гвалне лексикографије за српски и италијански језик испита ефикасност корпусне методологије (corpus-based) у диференци- јацији различитих преводних еквивалената једне лексеме и тиме потврди значај контекста у дефинисању посебно полисемичне лексике. Биће дат предлог лексикографске микроструктуре за одредницу странац која може послужити као модел разгранича- вања полисемичне лексике у овој језичкој комбинацији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

превођење, лексема „странац”, билингвални речници, корпуси, српски, италијански

ЛИТЕРАТУРА:

Листа референци

 • Atkins, Randal 2008: S. B. T. Atkins, M. Rundall, The Oxford Guide to Practical Lexi- cography, New York: Oxford University Press.
 • Adamska-Salaciak 2010: A. Adamska-Sałaciak, Examinig Equivalence,  Oxford:International Journal of Lexicography, 23/4, Oxford, 387–409.
 • Adamska-Salaciak 2014: A. Adamska-Sałaciak, Bilingual Lexicography: Translation Dictionaries, u P. Hanks (red.), International Handbook of Modern Lexis and Lexicography, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1–11.
 • De Čezaris 2018: J. De Cesaris, Polysemy and Sense Extension in Bilingual Lexi- cography, u J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem, S. Krek (red.), Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts, Ljubljana: Ljubljana University Press, 663–673.
 • Đakoma 2014: L. Giacoma, Quello che i dizionari possono fare: l’esempio dei Dizion- ari di Tedesco (Giacoma/Kolb –Zanichelli/Klett)”, u A. Abel, C. Vettori, N. Ralli (red.), The User in Focus. Proceedings of the XVI EURALEX Interna- tional Congress. 15-19 July 2014, Bolzano: Institute for Specialised Commu- nication and Multilingualism, 551–562.
 • Grandžer 2018: S. Granger, Has Lexicography Reaped the Full Benefit of the (Learner) Corpus Revolution?, u J. Čibej, V. Gorjanc, I. Kosem, S. Krek (red.), Proceed- ings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts, Ljubljana: Ljubljana University Press, 17–24.
 • Jakubiček, Kilgarif, i dr. 2013: M. Jakubíček, A. Kilgarriff, V. Kovář, P. Rychlý, V. Suchomel, The Ten Ten corpus family, https://www.sketchengine.eu/wp-con- tent/uploads/ The_TenTen_Corpus_2013.pdf (20. 2. 2020)
 • Kaminski 2016: M. Kamiński, Corpus-based Extraction of Collocations for Near Syn- onym Discrimination, T. Margalitadze, G. Meladze (red.), Proceedings of the XVII EURALEX International congress, Lexicography and Linguistic Diver- sity, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 367–375.
 • Kostić Tomović 2017: J. Kostić-Tomović, Savremena nemačka leksikografija, Beograd: Forum za interkulturalnu komunikaciju.
 • Liu 2000: H.C. Liou, The electronic bilingual dictionary as a reading aid to EFL learn- ers: Research findings and implications, Computer-Assisted Language Learn- ing, 13 (4–5), 467–476.
 • Lou 1993: B. Louw, Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies, in M. Baker, G. Francis, E. Tognini-Bonelli (red.), Text and Technology. In Honour of John Sinclair, 30–50.
 • Ljubešić, Klubička 2014: N. Ljubešić, F. Klubička, {bs,hr,sr}WaC – Web corpora of Bosnian, Croatian and Serbian, https://www.aclweb.org/anthology/W14- 0405.pdf (10. 3. 2020)
 • Marelo 1989: C. Marello, Dizionari bilingui, con schede sui dizionari italiani per francese, inglese, spagnolo, tedesco. Bologna: Zanichelli.
 • Margalitaze, Melaze 2016: T. Margalitadze, G. Meladze, Importance of the Issue of PartialEquivalence for BilingualLexicography and Language Teaching, u T. Margalitadze, G. Meladze (red.), Proceedings of the XVII EURALEX Interna- tional congress, Lexicography and LinguisticDiversity, Tbilisi: Ivane Javakh- ishvili Tbilisi State University, 787–798.
 • Randal, Stok 1992: M. Rundell, P. Stock, The corpus revolution (Part 1), English Today 8(2), 9–14.
 • Sinkler 1987: J. Sinclair McHardy, Looking Up – An account of the COBUILD Project in lexical computing, London: Collins ELT.
 • Sinkler 1991: J. Sinclair McHardy, Corpus, Concordance, Collocation, Oxford: Oxford University Press.
 • Sinkler 2004: J. Sinclair McHardy, Trust the Text, language, corpus and discourse. London and New York: Routledge.
 • Sinkler, Džons, Dali 2004: J. Sinclair McHardy, S. Jones, R. Daley, English Collocation Studies: The OSTI Report, London-New York: Continuum.
 • Šipka 2015: D. Šipka, Lexical conflict. Theory and Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ten Haken 2016: P. Ten Hacken, Bilingual Dictionaries and Theories of Word Mean- ing, u T. Margalitadze, G. Meladze (red.), Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 61–77.
 • Tiedeman 2012: J. Tiedemann, Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS. In Pro- ceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’2012)
 • Tonjini-Boneli 2001: E. Tognini-Bonelli, Corpus Linguistics at Work. Amster- dam-Philadelphia: John Benjamins.
 • Zgusta 1971: L. Zgusta, Manual of Lexicography. The Hague: Mounton de Gruyter.

Korpusi i rečnici