МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ О ПОТРЕБИ УВОЂЕЊА ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК У АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

Наслеђе 51 (2022), стр. 65-79

АУТОР(И): Александар М. Новаковић

Е-АДРЕСА: novakovic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.065N

САЖЕТАК:

Добро нам је познато да у Републици Србији нема правног факултета на чијим се студијама изучавају садржаји из области српског језика, који представља главни алат и оруђе сваког правника. Нажалост, непостојање овог предмета током студија права годинама уназад резултовало је појавом језика правних списа, који, уз језик новина, истакнути српски лингвисти оцењују као најлошији. Зато су надлежне србистичке институције и филолошки/филозофски факултети у земљи покренули питање увођења предмета Српски језик на правне (и све остале) факултете. У настојању да пружимо свој допринос овој борби од националног значаја, у раду смо анализирали ставове студената Правног факултета Универзитета у Нишу о имплементацији предмета Српски језик у акредитоване студијске програме струковних, основних и мастер академских студија. Том приликом смо користили методу теоријске анализе са техником анализе садржаја, односно дескриптивну методу са техникама анкетирања и скалирања. У истраживању је учествовало укупно 111 испитаника,  а анализа добијених резултата нам је показала да студенти имају позитиван став према увођењу предмета на прву годину основних академских и струковних студија, разумевајући важност коју овај предмет има за развој професионалне каријере сваког правника и стицање угледа међу клијентима и колегама. Предузимањем t-теста нисмо утврдили постојање статистички зна- чајне разлике између ставова студената и године студија (p > 0.05), што нам показује њихову јединственост у мишљењу да се српски језик треба и мора изучавати на правним факултетима. Будући правници сматрају да се до прекопотребног „језичког мајсторства” може стићи једино изучавањем садржаја из области ортоепије, ортографије, стилистике, реторике и прагматике, због чега се као важан задатак наметнуло креирање силабуса по мери студената и студија права, односно публиковање уџбеника/приручника који би се могао користити у настави.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик на правним факултетима, србистика, увођење предмета, ставови студената, језик и право

ЛИТЕРАТУРА:

Листа референци

 • Babić 2021: M. Babić, Status srpskog jezika i književnosti u Republici Srpskoj, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke konferencije, ur. Miloš Kovačević, Beograd: ZUOV, 63‒80.
 • Baščarević 2021: S. Baščarević, Smernice za poboljšanje statusa srpskog jezika na učiteljskim (pedagoškim) i ostalim fakultetima, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke konferencije, ur. Miloš Kovačević, Beograd: ZUOV, 181‒191.
 • Bošnjaković 2014: Ž. Bošnjaković, Srpski jezik u obrazovanju u Vojvodini (u poređenju sa službenom upotrebom jezika nacionalnih manjina), u: Zbornik Instituta za srpski jezik SANU 2: Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke poli- tike, ur. Sreto Tanasić, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 183‒195.
 • Brborić 2017: V. Brborić, Mesto i uloga srpskog jezika kao nastavnog predmeta u obrazovnom sistemu, Srpski jezik i ćirilica danas: zbornik radova, ur. Miloš Kovačević, Aleksandra Vraneš, 73‒90.
 • Brborić 2019: V. Brborić, Status srpskog jezika u obrazovnom sistemu Srbije, Preda- vanja 8: Predavanja / Seminar srpskog jezika, književnosti i kulture, Vol. 8, 165–176. DOI: https://doi.org/10.18485/msc_pred.2019.8.ch13
 • Grosfild 1985: B. Grossfield, Language and the Law, Journal of Air Law & Commerce, 50(4), 793‒804.
 • Dragićević 2015: R. Dragićević, Neka pitanja organizacije nastave srpskog jezika kao važan faktor očuvanja identiteta srpskog jezika i kulture, Uzdanica, god. XII, br. 1, 117‒129.
 • Ćorić 2017: Ćorić, Dragana (2017). „The significance of language for law”. Zbornik radova Pravnog fakulteta, 51(4), 1573‒1587.
 • Đukić 2021: S. Đukić, Status srbistike na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke konferencije, ur. Miloš Kovačević, Beograd: ZUOV, 205‒220.
 • Đurkin 2021: V. Đurkin, Status srpskog jezika na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke konferencije, ur. Miloš Kovačević, Beograd: ZUOV, 193‒204.
 • Đurović, Petković 2021: S. Đurović, J. Petković, Izučavanje srpskog jezika na Univerzitetu u Kragujevcu, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke konferencije, ur. Miloš Kovačević, Beograd: ZUOV, 145‒151.
 • Jovanović 2021: A. Jovanović, O našim najmlađim srbističkim katedrama: nastava srpskog jezika i književnosti na učiteljskim i/ili pedagoškim fakultetima, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke konferencije, ur. Miloš Kovačević, Beograd: ZUOV, 45‒61.
 • Jović 1995: Lj. Jović, Jezik zakona (drugo dopunjeno izdanje), Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Kantli Smit 2003: Cantley-Smith, Rowena, Put Down Your Pen: The Role of Oral Assessment in Undergraduate Law Studies, James Cook University Law Review, 30(13), 30‒63.
 • Kovačević 2012: M. Kovačević, Status srpskog jezika na srpskim univerzitetima, u: Filologija i univerzitet: tematski zbornik radova, ur. Bojana Dimitrijević, Niš: Filozofski fakultet, str. 13–25.
 • Kovačević 2014: M. Kovačević, Srpski jezik i funkcionalna pismenost na univerzitetu, u: Zbornik Instituta za srpski jezik SANU II: Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike, ur. Sreto Tanasić, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 67–81.
 • Kovačević 2021: M. Kovačević, Pitanja srpskog jezika na nesrbističkim filološkim ka- tedrama i na nenastavničkim fakultetima, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke kon- ferencije, ur. Miloš Kovačević. Beograd: ZUOV, 103‒121.
 • Miketić, Stanković 2014: S. Miketic, S. Stanković, Status srpskog jezika na studijskim grupama za francuski jezik i književnost u Republici Srbiji, Nauka i savre- meni univerzitet, Knjiga IV, Niš: Filozofski fakultet.
 • Milanović 2021: A. Milanović, Nastava srpskog jezika u srednjim školama, Status srpskog jezika i književnosti u obrazovnom sistemu: zbornik radova sa Prve interkatedarske srbističke konferencije, ur. Miloš Kovačević, Beograd: ZUOV, 29‒44.
 • Petrić 1980: B. Petrić, Metodika, terminologija i jezik odluka u krivičnom postupku, Glasnik AKV, 10, 1‒10.
 • Piper 2010: P. Piper, Srpski između velikih i malih jezika, Beograd: Beogradska knjiga. Piper 2015: P. Piper, Srpski u krugu slovenskih jezika, Beograd: NM libris.
 • Piper 2016: P. Piper, Srpski jezik između velikih i malih jezika, Književnost i jezik, broj 1–2, LXIII, Beograd, 1–17.
 • Podgorac 2000: T. Podgorac, Neka opšta zapažanja o stvaranju prava u kontekstu pravne pojave uopšte, Stvaranje prava, Beograd: Jugoslovensko udruženje za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, Savet projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 55‒67.

Извори

 • deklaracija: „Deklaracija o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi”. Prva interkadetarska srbistička konferencija, Tršić, 19‒21. jun
 • deklaracija: „Deklaracija o statusu srpskog jezika na nesrbističkim katedrama i nenastavničkim fakultetima”, Prva interkadetarska srbistička konferencija, Tršić, 19‒21. jun
 • deklaracija: „Deklaracija o kanonu srpske književnosti”. Druga interkadetarska srbistička konferencija, Tršić, 18‒20. jun
 • Politika 2019: „KONUS: srpski jezik se uči u školama, ne na fakultetu”. Politika, 2. jul 2019. godine.
 • Studija 2012: Milovanović, Dobrosav, Nenadić, Nemanja, Vladimir Todorić (2012). Studija o unapređenju zakonodavnog procesa u Republici Srbiji. Beograd: Glasnik.