СЕМАНТИКА СРПСКИХ ПРИДЕВА ЗА ЈЕДАНАЕСТ НЕОСНОВНИХ БОЈА („БОРДО“, „ТИРКИЗНА“, „ЗЛАТНА“, „БЕЖ“, „СРЕБРНА“, „ТЕГЕТ“, „ОКЕР“, „ЛИЛА“, „ЦИКЛАМА“, „КРЕМ И „ПИНК“)

Наслеђе 51 (2022), стр. 45-64

АУТОР(И): Сања М. Кример Габоровић

Е-АДРЕСА: krimer.sanja@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.045KG

САЖЕТАК:

У раду се анализира семантичка димензија једанаест српских придева за неосновне боје, као пандан једанаест основних назива за боје (Berlin Kay 1969). На темељу типичних језичко-појмовних асоцијата, прикупљених од 142 матерњих говорника српског језика, констатује се следеће: (1) (а) лила и (б) тиркизна примарно асоцирају на боје природних ванјезичких корелата, и то (а) цветница и (б) мора (доминантно), те неба (секундарно), што су истовремено номинациона значења основних назива за боје љубичаста и плава, а чије су лила и тиркизна припадајуће нијансе, (2) бордо, крем и окер призивају превасходно менталне слике разнородних вештачких корелата. Примера ради, бордо асоцира на ‘козметику’, ‘одевне предмете’, ‘кућни текстил’, ‘аутомобиле’ и др., премда испитаници наводе такође асоцијате ‘вишња’, ‘трешња’ и ‘крв’. Окер се пак тумачи као боја ‘зидова’, ‘одевних и обувних предмета’, али и ‘измета’, ‘пса’, ‘јесени’, док крем доминантно асоцира на ‘храну’, превасходно ‘Еурокрем’, али и ‘кожу’, ‘нокте’ и ‘кафу’. Пинк изразито корелира са ‘телевизијом (Пинк)’, док је тегет изразито боја ‘(претежно мушке) одеће’, слично као што је циклама колорит који се повезује с ‘женском одећом’, и генерално ‘женскошћу’ и ‘женственошћу’, али и ‘цвећем’, ‘цвеклом’ и ‘слаткишима’. Сребрна одн. златна асоцирају на ‘сребрни одн. златни накит’, те ‘медаље, ордене, награде и трофеје’. Коначно, неутрална беж за  асоцијате има ‘кожу (људску и/или животињску)’, ‘дрво и предмете од дрвета’, ‘белу кафу’ и ‘крем (јестиви или козметички)’, итд.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

неосновне боје, ванјезички природни корелати, ванјезички вештачки корелати

ЛИТЕРАТУРА:

 • Barcelona 2000: A. Barcelona. On the Plausibility of Claiming a Metonymic Motiva- tion for Conceptual Metaphor. in: (A. Barcelona (ed.)), Metaphor and Meton- ymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective, Berlin: Mouton de Gruyter, 31−58.
 • Berlin, Kay 1969: B. Berlin, P. Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolu- tion, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Derrig 1978: S. Derrig, Metaphor in the Color Lexicon. in: (D. Farkas, W. Jacobsen, K. Todrys (eds.)), Papers from the Para session on the Lexicon, Chicago Illinois: Chicago Linguistic Society, 85−96.
 • Dmitrieva 2002: Olga Dmitrieva. Color Associations. Tomsk State University, Rus- sia. <https://www.colormatters.com/media/pdf/Color_Associations.pdf> Preuzeto: 5. januara 2011.
 • Dragićević 2007: Р. Драгићевић. Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.
 • Finli 2010: V. Finli, Boja: prirodna istorija palеte, Beograd: Artist. Folmar 2011: K. Folmar, Velika knjiga o bojama, Beograd: Laguna.
 • Frumkina 1984: Р. М. Фрумкина. Цвет, смысл, сходство: Аспекты психолингвистического анализа. Москва: Наука.
 • Frumkina, Mikheev 1996; R. M. Frumkina, A. V. Mikheev. Meaning and Categoriza- tion. New York: Nova Science.
 • Goossens 1990: L. Goossens. Metaphtonymy: The Interaction of Metaphor and Metonymy in Expressions for Linguistic Action, Cognitive Linguistics 1/3, 323−342.
 • Hamilton 2016: R. L. Hamilton. Colour in English: From Metonymy to Metaphor. PhD thesis. Glasgow: College of Arts, University of Glasgow.
 • Ivić 1995: M. Ivić, O zelenom konju: Novi lingvistički ogledi, Beograd: Biblioteka 20. vek. Kövecses, Radden 1998: Z. Kövecses, G. Radden. Metonymy: Developing a Cognitive Linguistic View, Cognitive Linguistics 9/1, 37−78.
 • Krimer Gaborović 2016: S. Krimer-Gaborović. u: I. Živančević Sekeruš, B. Šimuno- vić, Ž. Milanović (ur.). Simbolička dimenzija boja u engleskom i srpskom jeziku, Osmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Susret kultura” Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, 185205.
 • Krimer Gaborović 2019a: S. Krimer-Gaborović, Prepoznavanje i imenovanje boja u engleskom i srpskom jeziku, Edicija E-disertacija, knj. 20 [Elektronski izvor], Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Krimer Gaborović 2019b: S. Krimer-Gaborović, Verbalne asocijacije u vezi sa lek- semama kojima se imenuju primarno-osnovne boje u srpskom jeziku. u: S. Gudurić, B. Radić-Bojanić (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8/1, Tematski zbornik, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 153−169.
 • Krimer Gaborović 2019c: С. Кример-Габоровић. Генеза категорије ‘розе’ у лексичко-семантичком пољу ‘боја’ у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 63/2, 115−150.
 • Krimer Gaborović 2020: S. Krimer-Gaborović. Srpski nazivi za sekundarno-os- novne boje i njihove verbalne asocijacije. u: S. Gudurić, B. Radić-Bojanić, P. Mutavdžija (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 9/1. Tematski zbornik, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet, 303−317.
 • Lakoff 1993: The Contemporary Theory of Metaphor. in: A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 202–251.
 • Lakoff, Turner 1989: G. Lakoff, M. Turner. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago and London: University of Chicago Press.
 • MacLaury 1997: R. E. MacLaury. Color and Cognition in Mesoamerica: Constructing Categories as Vantages. Austin: University of Texas.
 • Piper i dr. 2005: P. Piper, R. Dragićević, M. Stefanović, Asocijativni rečnik srpskoga jezika, Deo 1, od stimulusa ka reakciji, Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet.
 • Radden, Kövecses 1999: G. Radden, Z. Kövecses. Towards a Theory of Metonymy. in: K. Panther, G. Radden (eds.), Metonymy in Language and Thought. Amster- dam – Philadelphia: Benjamins, 17–59.
 • Rečnik srpskorvatskoga književnog jezika I–VI (1967–1976), Novi Sad (– Zagreb): Mat- ica srpska (– Matica hrvatska).
 • Soriano, Valenzuela 2009: C. Soriano, J. Valenzuela. Emotion and Colour across Lan- guages: Implicit Associations in Spanish Colour Terms, Social Science Infor- mation 48/3, 421−445.
 • Stranić 2018: D. Strajnić. Šta govori boja Vašeg automobila o Vama? <http://tocak. co.rs/sta-govori-boja-vaseg-automobila-o-vama/> Preuzeto: 21. septembra 2020.
 • Tham et al. 2020: D. S. Tham, P. Sowden, A. Grandison, A. Franklin, A. Lee, M. Ng, J. Park, W. Pang, J. Zhao. A Systematic Investigation of Conceptual Color Associations. Journal of Experimental Psychology: General 149/7, 1311–1332.
 • Vasilevič 1987: А. П. Василевич. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте: на материале цветообозначения в языках разных систем. Москва: Наука.