ИЗГЛЕД И КАРАКТЕР ЧОВЕКА У ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА СА ЗООНИМСКОМ КОМПОНЕНТОМ ЗМИЈА И/ИЛИ ГУЈА

Наслеђе 51 (2022), стр. 27-44

АУТОР(И): Мирјана М. Стакић

Е-АДРЕСА: mirjanastakic073@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.027S

САЖЕТАК:

У раду испитујемо значење фразеолошких јединица са зоонимском компонентом змија и/или гуја које упућују на човека, тј. на његов изглед и карактер. Испитивању приступамо са лингвокултуролошког аспекта истражујући колико хтоничне компоненте везане за природу змије/гује учествују у обликовању фразеолошког значења. Резултати истраживања показују да се хтоничне компоненте надовезују на реалне, које представљају информације које су резултат људског знања и искуства о овој животињи и индукују пренос значења са животиње на човека, чинећи да животиња постане носилац негативне колективне експресије. Доминирају негативно конотирана  значења  којима  се упућује на људску слабост, немоћ, препреденост, љутину, зло, опакост, прекост, подмуклост, лукавство и безосећајност. Спроведено испитивање показује да се народна веровања о хтоничности змије/гује испољавају у фразеолошкој конотацији и иницира потребу да се истраживање прошири како на друга фразеосе- мантичка поља, тако и на друге животиње за које је српски народ веровао да припадају подземном свету.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, фразеологизам, хтоничне животиње, култура, фразеосемантичка поља, тумачење значења

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ajdačić, Nepop Ajdačić 2015: D. Ajdačić, L. Nepop Ajdačić, Poredbena srpsko-ukra- jinska frazeologija, Beograd: Alma. [orig.] Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: Д. Ајдачић, Л. Непоп Ајдачић, Поредбена српско-украјинска фразеологија, Београд: Алма.
 • Bašić, Uzelac 2018: I. Bašić, A. Uzelac, Bazilisk (zmija-petao) i njegova simbolika u opštem i južnoslovenskom kontekstu, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja SANU, LXVI(1), Beograd 155–176. [orig.] Башић, Узелац 2018: И. Башић, А. Узелац, Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту, Београд: Гласник Етнографског музеја САНУ, LXVI(1), Београд 155–176.
 • Biblija 2007: Biblija, Valjevo: Glas crkve. [orig.] Библија 2007: Библија, Ваљево: Глас цркве.
 • Bogdanović 2007: N. Bogdanović, Zmijski rečnik jugoistočne Srbije, Beograd: Srpski dijalektološki zbornik, LIV, Beograd, 521–547. [orig.] Богдановић 2007: Н. Богдановић, Змијски речник југоисточне Србије, Београд: Српски дијалектолошки зборник, LIV, Београд, 521–547.
 • Braić, 2008: T. Braić, Poetika (anti)sumatraizma u romanu Seobe Miloša Crnjanskog, Cetinje: Lingua Montenegrina, br. 1, Cetinje, 367–413.
 • Cermanović Kuzmanović, Srejović 1996: А. Cermanović-Kuzmanović, D. Srejović, Leksikonreligija i mitova drevne Evrope, Beograd: Savremena administracija. Chevalier, Gheerbrant 2003: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Banja Luka:Romanov d.o.o.
 • Čagalj, Svítková 2014: I. Čagalj, M. Svítková, Tipologija frazeološke ekvivalence na primjeruhrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom, u: I. Vidović Bolt (ur.), Životinje u frazeološkom ruhu (Zbornik radova s međun- arodnoga znanstvenog skupa „Animalistički frazemi u slavenskim jezicima” održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 33–47. <https://openbooks. ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/115>. 30. 3. 2022.
 • Čajkanović 1973: V. Čajkanović, Mit i religija u Srba, Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] Чајкановић 1973: В. Чајкановић, Мит и религија у Срба, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Čajkanović 1994а: V. Čajkanović, Sabrana dela iz srpske religije i mitologije, knj. III, O vrhovnom bogu u staroj srpskoj religiji, Beograd: Srpska književna zad- ruga / Beogradski izdavačko-grafički zavod / Prosveta / Partenon. [orig.] Чајкановић 1994а: В. Чајкановић, Сабрана дела из српске религије и митологије, књ. III, О врховном богу у старој српској религији, Београд: Српска књижевна задруга / Београдски издавачко-графички завод / Просвета / Партенон.
 • Čajkanović 1994b: V. Čajkanović, Sabrana dela iz srpske religije i mitologije, knj. V, Stara srpska religija i mitologija, Beograd: Srpska književna zadruga / Beogradski izdavačko-grafički zavod / Prosveta / Partenon. [orig.] Чајкановић 1994б: В. Чајкановић, Сабрана дела из српске религије и митологије, књ. V, Стара српска религија и митологија, Београд: Српска књижевна задруга / Београдски издавачко-графички завод / Просвета / Партенон.
 • Delić 2012: L. Delić, Zmija, a srpska (Zmija u prostornom kodu), u: M. Detelić, L. Delić (ur.), Guje i jakrepi, Beograd: Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 125–147. [orig.] Делић 2012: Л. Делић Змија, а српска (Змија у просторном коду), у: М. Детелић, Л. Делић (ур.), Гује и јакрепи Београд: Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 125–147.
 • Dragićević 2010: R. Dragićević, Leksikologija srpskog jezika, Beograd: Zavod za udžbenike. [orig.] Драгићевић 2010: Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Београд: Завод за уџбенике.
 • Fink 1998: Ž. Fink, Leksikografska obrada frazema tipa biti dobra srca i čovjek dobra srca, Zagreb: Filologija, 30–31, Zagreb, 199–207.
 • Gilgameš: sumersko-babilonski ep 41991: Gilgameš: sumersko-babilonski ep (prev. i prir. S.Preprek), Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Gura 2005: A. Gura, Simbolika životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji, Beograd: Brimo, Logos, „Globosino” – Aleksandrija. [orig.] Гура 2005: А. Гура, Симболика животиња у словенској народној традицији, Београд: Бримо, Логос, „Глобосино” – Александрија.
 • Hirtz 1930: M. Hirtz, Zmije kućarice, Zagreb: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, XXVII, Zagreb, 243–254.
 • Hirc 1896: D. Hirc, Šta priča naš narod o nekim životinjama, Zagreb: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, I, Zagreb, 1–26.
 • Janjić 2017: D. Janjić, Preobražaji zmije kroz stvaralaštvo Gabrijelea D’anuncija, Kragujevac: Nasleđe, 36, Kragujevac, 81–91. [orig.] Јањић 2017: Д. Јањић, Преображаји змије кроз стваралаштво Габријелеа Д’Анунција, Крагујевац: Наслеђе, 36, Крагујевац, 81–91.
 • Jovanović 2007: J. Jovanović, O slikovitom poređenju – njegovim sintaksičkim i stilskim osobenostima, Jagodina: Uzdanica, IV/2, Jagodina, 7–23. [orig.] Јовановић 2007: Ј. Јовановић, О сликовитом поређењу – његовим синтаксичким и стилским особеностима, Јагодина: Узданица, IV/2, Jagodina, 7–23.
 • Јovanović 2012: T. Jovanović, Motiv zmije u apokrifima, u: M. Detelić, L. Delić (ur.), Guje ijakrepi, Beograd: Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 245–253. [orig.] Јовановић 2012: Т. Јовановић, Мотив змије у апокрифима, у: М. Детелић, Л. Делић, Лидија (ур.), Гује и јакрепи, Београд: Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 245–253.
 • Jung 1996: K. Jung, Čovek i njegovi simboli, Beograd: Narodna knjiga – Alfa. [orig.] Јунг 1996: К. Јунг, Човек и његови симболи, Београд: Народна књига – Алфа.
 • Kamings 2004: E. Kamings, Sve o simbolima, Beograd: Narodna knjiga – Alfa. Karadžić 1852:  V.  Stefanović Karadžić, Srpski rječnik: istumačen njemačkijem i latinskijem riječima, Beč: Štamparija Jermenskog manastira.  [orig.]  Караџић
 • 1852: В. Стефановић Караџић, Српски рјечник: истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима, Беч: Штампарија Јерменског манастира. <http:// digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/1255>. 31. 3. 2022.
 • Klajn, Šipka 2008: I. Klajn, M. Šipka, Veliki rečnik stranih reči i izraza, Novi Sad: Prometej. [orig.] Клајн, Шипка 2008: И. Клајн, М. Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј.
 • Knežević 1960: S. Knežević, Lik zmije u narodnoj umetnosti i tradiciji Jugoslovena, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, knjiga XXII–XXIII, Beograd, 57–98. [orig.] Кнежевић: С. Кнежевић, Лик змије у народној уметности и традицији Југословена, Београд: Гласник Етнографског музеја у Београду, књига XXII–XXIII, Београд, 57– 98.
 • Krimer Gabović 2013: S. Krimer Gabović, Nominativna, komunikacijska, taksonom- ijska i estetska funkcija leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srp- skom jeziku, u: S. Gudurić, M. Stefanović (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru, II/2, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 41–60.
 • Kübel 2007: P. Kübel Metamorphosen der Paradieserzählung, Fribourg / Göttingen: Academic Press / Vandenhoeck Ruprecht.‹https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/143098/1/Kuebel_2007_Metamorphosen_der_Paradieserzaehlung. pdf›. 21. 7. 2020.
 • Lakoff, Johnsen 1980: G. Lakoff, M. Johnsen, Metaphors We Live By, Chicago and London: University of Chicago Press.
 • Levi-Stros 1978: K. Levi-Stros, Divlja misao, Beograd: Nolit.
 • Marjanić 2001: S. Marjanić, Stablo u zimskim svetkovinama Hrvatske, u: N. Visković, Stablo i čovek: prilog kulturnoj botanici, Zagreb: Antibarbarus, 426–444.
 • Marjanić 2012: S. Marjanić, Zmaj i junak ili kako ubiti zmaja na primjeru međimurskih predaja o grabancijašu i pozorju, u: M. Detelić, L. Delić, (ur.), Guje i jakrepi, Beograd: Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 57–80.
 • Matešić 1982: J. Matešić, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb: Školska knjiga.
 • Mićunović 1991: Lj. Mićunović Savremeni leksikon stranih reči i izraza, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. [orig.] Мићуновић 1991: Љ. Мићуновић, Савремени лексикон страних речи и израза, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Medini 1980: Ј. Medini, Sabazijev kult u rimskoj provinciji Dalmaciji, Split: VAHD (Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku), 74, Split, 67–88.
 • Mršević Radović 2008: D. Mršević Radović, Frazeologija i nacionalna kultura, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost. [orig.] Мршевић Радовић 2008: Д. Мршевић Радовић, Фразеологија и национална култура, Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
 • Mutavdžić, Savić 2013: P. Mutavdžić, S. Savić, Zoonimi u savremenom srpskom, grčkom i engleskom jeziku, u: S. Gudurić, M. Stefanović (ur), Jezici i kulture u vremenu i prostoru, II/2, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 69–83. [orig.] Мутавџић, Савић 2013: П. Мутавџић, С. Савић, Зооними у савременом српском, грчком и енглеском језику, у: С. Гудурић, М. Стефановић (ур), Језици и културе у времену и простору, II/2, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 69–83.
 • Novokmet 2017a: S. Novokmet, Metaforična značenja životinjskih naziva koja se odnose načoveka nemoralnih osobina u srpskom jeziku, Beograd: Srpski jezik, XXII(1), Beograd, 537–554. [orig.] Новокмет 2017a: С. Новокмет, Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику, Београд: Српски језик, XXII(1), Београд, 537–554.
 • Novokmet 2017b: S. Novokmet, Metaforična značenja životinjskih naziva koja se odnose na čoveka niske inteligencije u srpskom jeziku, Novi Sad: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LX/1, Novi Sad, 103–118. [orig.] Новокмет 2017б: С. Новокмет, Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, Нови Сад: Зборник Mатице српске за филологију и лингвистику, LX/1, Нови Сад, 103–118.
 • Opašić 2014: M, Opašić, Zoonimske sastavnice u biblizmima hrvatskoga i pojedinih jezika, u: I. Vidović Bolt (ur.), Životinje u frazeološkom ruhu (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa „Animalistički frazemi u slavenskim jezicima” održanog 21. i 22. III 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 315–328.<https:// openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/115>. 30. 3. 2022.
 • Otašević 2012: Đ. Otašević, Frazeološki rečnik srpskog jezika, Novi Sad: Prome-  tej. [orig.] Оташевић 2012: Ђ. Оташевић, Фразеолошки речник српског језика, Нови Сад: Прометеј.
 • Petrović 1993: S. Petrović, Mitologija raskršća, Niš: Prosveta.
 • Petrović 1999: S. Petrović, Sistem srpske mitologije, Niš: Prosveta. [orig.] Петровић 1999: С. Петровић, Систем српске митологије, Ниш: Просвета.
 • Preprek 41991: S. Preprek, Na tragu rane kulture, u: Gilgameš: sumersko-babilonski ep (prev. i prir. S. Preprek), Sarajevo: Veselin Masleša, 5–54.
 • Prodanović Stankić 2004: D. Prodanović Stankić, Metafore s nazivima životinja u engleskom i srpskom jeziku, Novi Sad: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XLVII/1–2, Novi Sad, 131–145.
 • Radenković 2012: Lj. Radenković, Kućna zmija u verovanju i predanju slovenskih na- roda, u: M. Detelić, L. Delić (ur.), Guje i jakrepi, Beograd: Balkanološki insti- tut Srpske akademije nauka i umetnosti, 167–184. [orig.] Раденковић 2012: Љ. Раденковић, Кућна змија у веровању и предању словенских народа, у: М. Детелић, Л. Делић, (ур.), Гује и јакрепи, Београд: Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 167–184.
 • Radović Tešić 2006: M. Radović-Tešić, O nadimku (ili imenu) Bajo, Srpski jezik,11/1– 2, 167–172. [orig.] Радовић-Тешић 2006: М. Радовић-Тешић, О надимку (или имену) Бајо, Српски језик, 11/1–2, 167–172.
 • Ranđelović 2012: A. Ranđelović, Metaforična značenja zoonima koji se odnose na ljudske osobine, Naš jezik, XLIII/3–4, 89–105. [orig.] Ранђеловић 2012: А. Ранђеловић, Метафорична значења зоонима који се односе на људске особине, Наш језик, XLIII/3–4, 89–105.
 • RMS 1967а: Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, knjiga prva, Novi Sad / Zagreb: Matica srpska / Matica hrvatska. [orig.] РМС 1967а: Речник српскохрватскога књижевног језика, књига прва, Нови Сад / Загреб: Матица српска / Матица хрватска.
 • RMS 1967b: Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, knjiga druga, Novi Sad / Zagreb: Matica srpska / Matica hrvatska. [orig.] РМС 1967б: Речник српскохрватскога књижевног језика, књига друга, Нови Сад / Загреб: Матица српска / Матица хрватска.
 • RSANU 1965: Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knjiga III, Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik, Srpska akademija nauka i umet- nosti. [orig.] РСАНУ 1965: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига III, Београд: Институт за српскохрватски језик, Српска академија наука и уметности.
 • RSANU 1971: Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knjiga VII, Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik, Srpska akademija nauka i umet- nosti. [orig.] РСАНУ 1971: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига VII, Београд: Институт за српскохрватски језик, Српска академија наука и уметности.
 • RSJ 2011: Rečnik srpskoga jezika, izmenjeno i popravljeno izdanje, Novi Sad: Matica srpska. [orig.] РСЈ 2011: Речник српскога језика, измењено и поправљено издање, Нови Сад: Матица српска.
 • Samardžija 2012: S. Samardžija, Ko se krije ispod zmijskog svlaka? Metamorfoze u žanrovskom sistemu, u: M. Detelić, L. Delić (ur.), Guje i jakrepi, Beograd: Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, 13–41. [orig.] Самарџија 2012: С. Самарџија, Ко се крије испод змијског свлака? Метаморфозе у жанровском систему, у: М. Детелић, Л. Делић, (ур.), Гује и јакрепи, Београд: Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 13–41.
 • Sikimić 1996: B. Sikimić, Etimologija i male folklorne forme, Beograd: Institut za srp- ski jezik SANU.
 • Šipka 2011: M. Šipka, O reduciranim frazemima motivisanim ponašanjem životinja, u: V. Ružić, S. Pavlović (ur.), Zbornik u čast Gordani Vuković – Leksikologija, onomastika, sintaksa, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 103–108. [orig.] Шипка 2011: М. Шипка, О редуцираним фраземима мотивисаним понашањем животиња, у: В. Ружић, С. Павловић (ур.), Зборник у част Гордани Вуковић – Лексикологија, ономастика, синтакса, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 103–108.
 • Slovenska mitologija: enciklopedijski rečnik 2001: Slovenska mitologija: enciklopedijski rečnik, Beograd: Zepter book world. [orig.] Словенска митологија: енциклопедијски речник 2001: Словенска митологија: енциклопедијски речник, Београд: Zepter book world.
 • Štrbac 2018: G. Štrbac, Frazeologija o čoveku i čovek u frazeologiji, Novi Sad: Filozof- ski fakultet u Novom Sadu. [orig.] Штрбац 2018: Г. Штрбац, Фразеологија о човеку и човек у фразеологији, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду.
 • Tadić 2005: Z. Tadić, Otrovnice – poskok, Donja Lomnica: Ekološki glasnik: časopis o prirodi, XIII/4, Donja Lomnica, 34–37.
 • Tanasković 2017:  T.  Tanasković,  Poredbene  konstrukcije  kojima  se  označav-  aju fizička svojstva u delima Dragoslava Mihailovića, Beograd: Srpski jezik, XXII, Beograd, 295–313. [orig.] Танасковић 2017: Т. Танасковић, Поредбене  конструкције  којима   се   означавају   физичка   својства у делима Драгослава Михаиловића, Београд: Српски језик, XXII, Београд 295–313.
 • Trnavac 2019: R. Trnavac, Izražavanje evaluacije i emocija u jezičkom sistemu, Beograd: Južnoslovenski filolog, knj. LXXV, sv. 2, Beograd, 59–81. [orig.] Трнавац 2019: Р. Трнавац Изражавање евалуације и емоција у језичком систему, Београд:Јужнословенски филолог, књ. LXXV, св. 2, Београд, 59–81.
 • Vasić 2019: B. Vasić, Zmija kao etalon poređenja u tvorbi prideva sa značenjem sličnosti, u: C. Avramova i dr. (red.), Stereotipъt v slavяnskite ezici, li- teraturi i kulturi (Sbornik s dokladi ot Četirinadesetite meždunarodni slavistični četeniя, Sofiя, 26–28 april 2018 g.), tom pъrvi  Ezikoznanie,  Sofiя: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski”, 258–266. [orig.] Васић 2019: Б. Васић, Змија  као  еталон поређења  у  творби  придева са значењем сличности,  у:  Ц.  Аврамова  и  др.  (ред.),  Стереотипът в  славянските  езици,  литератури  и  култури  (Сборник  с  доклади  от Четиринадесетитемеждународни славистични четения, София, 26–28 април 2018 г.), том първи Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 258–266.
 • Vidović Bolt i dr. 2017: I. Vidović Bolt i dr., Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, Zagreb: Školska knjiga.
 • Vulović 2015: N. Vulović, Srpska frazeologija i religija – lingvokulturološka istraživanja, Beograd: Institut za srpski jezik SANU. [orig.] Вуловић 2015: Н. Вуловић, Српска фразеологија и религија – лингвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик САНУ.
 • Živančević 1963: V. Živančević, Volos – Veles,  slovensko  božanstvo  teriomorf- nog porekla, Beograd: Glasnik Etnografskog muzeja  u  Beogradu,  knjiga 26, Beograd, 39–65. [orig.]Живанчевић 1963: В. Живанчевић, Волос – Велес, словенско божанство териоморфног порекла, Београд: Гласник Етнографског музеја у Београду, књига 26, Београд, 39–65.