ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГРАМАТИЧКИХ ОБЛИКА КАО ЛИНГВОТЕКСТОЛОШКИ ПРОБЛЕМ

Наслеђе 51 (2022), стр. 9-25

АУТОР(И): Радмило Н. Маројевић

Е-АДРЕСА: radmilo@mail.ru

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2251.009M

САЖЕТАК:

У овом раду, на грађи спјева Шћепан Мали, разматрају се питања идентификације граматичких облика, обличких хомонима и функционалне перспективе реченице. Излаже се историја питања (т. 1), учење о врстама ријечи (т. 2) и учење о морфолошким (граматичким) категоријама (т. 3). У закључном дијелу рада примјењује се интертекстуална поредбена анализа са спјевовима Горски вијенац и Луча микрокозма и пјесмом Ноћ скупља вијека (т. 4).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Петар II Петровић Његош, спјев Шћепан Мали, спјев Горски вијенац, спјев Луча микрокозма.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

 • PetrovichNyegosh, Petar II (2005). Gorski viyenac. Kritichko izdanye. Redakciya i komentar Radmilo Maroyevich. Podgorica: CID / [orig.] Петровић Његош, Петар II (2005). Горски вијенац. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД.
 • PetrovichNyegosh, Petar II (2016). Lucha mikrokozma. Kritichko izdanye. Tek- stologiya. Redakciya i komentar Radmilo Maroyevich. Podgorica: CID / [orig.] Петровић Његош, Петар II (2016). Лучa микрoкoзмa. Критичкo издaњe. Текстологија. Рeдaкциjа и коментар Радмило Мaрojeвић. Подгорица: ЦИД.
 • PetrovichNyegosh, Petar II (2017). Bilyezhnica. Kritichko Tekstologiya. Reda- kciya i komentar Radmilo Maroyevich. Podgorica: CID / [orig.] Петровић Његош, Петар II (2017). Биљежница. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД.
 • PetrovichNyegosh, Petar II (2018). Lucha mikrokozma. Gorski viyenac. Shchepan Mali. Osnovno izdanye. Ortografiya i ortoepiya. Redakciya i komentar Radmilo Maroyevich. Nikshich: Budimlyanskonikshichka eparhiya / [orig.] Петровић Његош, Петар II (2018): Лучa микрoкoзмa. Горски вијенац. Шћепан Мали. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Рад- мило Маројевић. Никшић: Будимљанско-никшићка епархија.
 • PetrovichNyegosh, Petar II (2020а). Shchepan Mali. Kritichko izdanye. Redakciya i komentar Radmilo Maroyevich. Podgorica: CID / [orig.] Петровић Његош, Петар II (2020а). Шћепан Мали. Критичкo издaњe. Текстологија. Рeдaкциjа и коментар Радмило Мaрojeвић. Подгорица: ЦИД.
 • PetrovichNyegosh, Petar II (2020а). Gorski viyenac. Akcenatsko izdanye u redakciyi Radmila Maroyevicha / [orig.] Петровић Његош, Петар II (2020б). Горски вијенац. Акценатскo издaњe у редакцији Радмила Мaрojeвића. [Рукопис у припреми за штампу].

ЛИТЕРАТУРА

 • Boshkovich, R. (1978). Odabrani chlanci i rasprave. Titograde: CANU / [orig.] Бошковић Р. (1978). Одабрани чланци и расправе. Титоград: ЦАНУ.
 • Maroyevich, R. (1982): Praslovenska adiectiva possessiva tipa Tvorimiŕichь (od patronima tipa Tvorimiŕichь), nyihova sudbina i tragovi u slovenskim yezicima. Yuzhnоslоvеnski filоlоg, Bеlgrаde, vol. XXXVIII, 89–109 / [orig.] Маројевић, Р. (1982). Прасловенска аdiеctivа pоssеssivа типа Tvоrim- iŕičь (од патронима типа Tvоrimiŕičь), њихова судбина и трагови у словенским језицима. Јужнословенски филолог, Београд, књ. XXXVIII, 89–109.
 • Maroyevich, R. (2005). Tekstologiya Gorskog viyenca. In: PetrovichNyegosh 2005: 5–34, 227–1004 / [orig.] Маројевић, Р. (2005). Текстологија Горског вијенца. У: Петровић Његош 2005: 5–34, 227–1004.
 • Maroevich, R. N. (2013). Функциональная перспектива предложения, верси- фикация и текстология поэмы Негоша «Луч микрокосма». In: Петр II Петрович Негош – митрополит, реформатор, поэт: К 200летию со дня рождения. [Москва]: Институт славяноведения РАН, 325–350.
 • Радмило Н. Маројевић Maroyevich, R. (2013): Oblichka homonimiya, versifikaciya i tekstologiya Nyego- shevog spyeva Lucha mikrokozma. Zbornik Matice srpske za književnost    i jezik, [Novi Sad], 2013, vol. LXI/3, 101–112 / [orig.] Маројевић, Р. (2013): Обличка хомонимија, версификација и текстологија Његошевог спјева Луча микрокозма. Зборник Матице српске за књижевност и језик, [Нови Сад], 2013, књ. LXI/3, 101–112.
 • Maroyevich, R. (2014a). Funkcionalna perspektiva rechenice, versifikaciya i tek- stologiya Nyegoshevog spyeva Lucha mikrokozma. Glasnik Odyelyenya humanistichkih nauka, Podgorica: Crnogorska akademiya nauka i umy- etnosti, 2014, vol. 1, 53–72 / [orig.] Маројевић, Р. (2014а). Функционална перспектива реченице, версификација и текстологија Његошевог спјева Луча микрокозма. Гласник Одјељења хуманистичких наука. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, књ. 1, 53–72.
 • Maroyevich, R. (2014б). Subyekatskoobyekatska inverziya i poetika „tamnih myesta”. (Tumachenye dvayu stihova Gorskog viyenca: porugani oltar jazichestvom / na milost che okrenut nebesa! [2359–2360]). Zbornik Matice srpske za filologiyu i lingvistiku, Novi Sad, 2014, vol. LVII/1, 49–68 / [orig.] Маројевић, Р. (2014б). Субјекатскообјекатска инверзија и поетика „тамних мјеста”. (Тумачење двају стихова Горског вијенца: поругани олтар јазичеством / на милост ће окренут небеса! [2359–2360]). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, књ. LVII/1, 49–68.
 • Maroyevich, R. (2015). Subyekatskoobyekatska inverziya i poetika „tamnih myesta”. (Tumachenye 25. stiha Nyegosheve ode Nek se ovaj viyek gordi nad sviyema vyekovima…, posvechene „Prahu Oca Srbiye”, a obyavlyene uz prvo izdanye Gorskog viyenca). Studiye srpske i slovenske. Seriya I. Srpski yezik, Belgrade, 2015, vol. XX, 17–31. / [orig.] Маројевић, Р. (2015). Субјекатскообјекатска инверзија и поетика „тамних мјеста”. (Тумачење 25. стиха Његошеве оде Нек се овај вијек горди над свијема вјековима…, посвећене „Праху Оца Србије”, а објављене уз прво издање Горског вијенца). Студије српске и словенске. Серија I. Српски језик, Београд, књ. XX, 17–31.
 • Maroyevich, R. (2016а). Tekstologiya Luche mikrokozma. In: PetrovichNyegosh 2016: 5–103,  225–681,  1021–1040  /  [orig.]  Маројевић,  Р.  (2016). Текстологија Луче микрокозма. У: Петровић Његош 2016: 5–103, 225–681, 1021–1040. Maroyevich, R. (2016b). Ryechnik Luche mikrokoyma. In: PetrovichNyegosh 2016: 683–862  /  [orig.]  Маројевић,  Р.   (2016б).  Рјечник  Луче  микрокозма. У: Петровић Његош 2016: 683–862.
 • Maroyevich, R. (2017). Tekstologiya meditaciya u prozi i pyesama iz Bilyezhnice.  In: PetrovichNyegosh 2017: 5–28, 377–640, 647–662 / [orig.]  Маројевић,  Р. (2017). Текстологија медитација у прози и пјесама из Биљежнице. У: Петровић Његош 2017: 5–28, 377–640, 647–662.
 • Maroyevich, R. (2020). Tekstologiya Shchepana Malog. In: PetrovichNyegosh 2020а: 5–226, 491–1009,  1159–1162  / [orig.]  Маројевић, Р. (2020). Текстологија Шћепана Малог. У: Петровић Његош 2020а: 5–226, 491–1009, 1159–1162. Stevanovich et alt. (1983): Rechnik  yezika  Petra  II  Petrovicha Nyegosha. Vol. I–II. Belgrade: Srpska knyizhevna zadruga / [orig.] Сtевановић, М. и др.  (1983):
 • Речник језика Петра II Петровића Његоша. [На корицама: Речник Његошева језика]. Књ. I–II. Београд: Српска књижевна задруга.