POSTHUMANISTIČKA ETIKA ODGOVORNOSTI: OD LEVINASA KA DRUGOM, KA NEHUMANOM

Nasleđe 50 (2021), str. 253-265

AUTOR(I): Jelica A. Veljović

E-ADRESA: jelica.veljovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2150.253V

SAŽETAK:

Ovaj rad ima za cilj da ukaže na teorijske i konceptualne veze između Levinasove filozofije drugosti i načela koja teže da se uspostave u radovima teoretičara kritičkog posthumanizma. Kao polaznu tačku argumentacije, ovaj rad uzima Levinasov postulat odgovornosti za drugog, koju predstavlja kao osnovni princip humanosti, te stoga i čoveka kao humanog subjekta. Odgovornost za drugog je imanencija postojanja, koja se budi susretom sa licem i pogledom Drugog, koji su za Levinasa stoga primarni govor humanosti koju subjekt izražava prema drugom,  a u tom izražavanju i sam postaje. Kako je posthumanizam teorijska paradigma koja u osnovi sadrži prevazilaženje ekskluzivističkih principa tradicionalnog i antropocentričnog humanizma, tako je Drugi postao jedna od centralnih tačaka oko koje se prepliću istraživački diskursi posthumanista u ispitivanju suštine humanog. Budući da posthumanizam teži premošćavanju svih dihotomija u odnosu prema Drugom – bio on human ili nehuman, u njegovoj rasnoj, klasnoj, rodnoj, biološkoj i tehnološkoj figuraciji – možemo reći da je posthumanizam obnova pitanja odgovornosti prema Drugom i njegovo priznavanje bez želje za asimilacijom, potčinjavanjem ili brisanjem. Stoga će se u radu predstaviti tačke preklapanja između Levinasovih novoetičkih temelja i potrebe posthumanističke etike koja podrazumeva prevazilaženje svih granica podele sa Drugim.

KLJUČNE REČI:

posthumanizam, Levinas, odgovornost, Drugi, humano/nehumano, etika, lice, pogled, dodir

LITERATURA:

 • Arno-Blumfild 2015: E. Arnould-Bloomfield, “Posthuman Compassions”, PMLA, Vol. 30, No. 5, 1467–1475.
 • Barad 2014: K. Barad, “On touching – The Inhuman that therefore I am”, in: S. Wit- zgall, K. Stakemeier (eds.), Power of Material – Politics of Materiality, Zurich: Diaphanes, 153–164.
 • Brajdoti 2016: R. Brajdoti, Posthumano, Beograd: Fakultet za medije i komunikacije.
 • Brajdoti 2018: R. Braidotti, “Introduction”, “Posthuman Critical Theory”, in: R. Brai- dotti, M. Hlavajova (eds.), Posthuman Glossary, London; New York: Blooms- bury Academic, pp. 1–14; 339–342.
 • Veljović 2019: J. Veljović, „Posthumanizam kao modus problematizacije i nadograd- nje humanizma”, Etnoantropološki problemi, 14/2, 607–626.
 • Volf 2003: Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species and Posthuman Theory, Chicago:University of Chicago Press.
 • Volf 2008: C. Wolfe, “Exposures”, in: S. Cavell, C. Diamond et al. (eds.), Philosophy and Animal Life. New York: Columbia University Press, pp. 1–41.
 • Volf 2009: C. Wolfe, “Human, All Too Human: ‘Animal Studies’ and the Humani- ties”, PMLA, Vol. 124, No. 2, pp. 564–575.
 • Volf 2010: C. Wolfe, What is Posthumanism?, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Volf 2018: C. Wolfe “Posthumanism”, in: R. Braidotti, M. Hlavajova (eds.), Posthuman Glossary, London; New York: Bloomsbury Academic, pp. 356–359.
 • Ferando 2013: F. Ferrando, “Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Meta- humanism and New Materialisms. Differences and Relations”, Existenz, Vol. 8, No. 2, pp. 26–32.
 • Ferando 2018: F. Ferrando, “Transhumanism/ Posthumanism”, in: R. Braidotti, M. Hlavajova (eds.), Posthuman Glossary, London; New York: Bloomsbury Aca- demic, pp. 438–439.
 • Levinas 1974: E. Levinas, Humanismo del otro hombre, México: Siglo XXI editores. Levinas 1985: E. Levinas, Ethics and Infinity, Pittsburgh: Duquesne University Press, pp 83–92.
 • Levinas 1990: E. Levinas, “The Name of the Dog”, Difficult Freedom. Essays on Juda- ism, Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Levinas 1999: E. Levinas, Drukčije od bivstva ili s onu stranu bivstva, Nikšić: Jasen.
 • Levinas 2000: E. Levinas, Ética e infinito, Madrid: Machado Libros. Levinas 2006: E. Levinas, Totalidad e infinito, Salamanca: Sígueme.
 • Mazurov 2018: N. Mazurov, “Monster/ The Unhuman”, in. R. Braidotti, M. Hlavajova (eds.), Posthuman Glossary, London; New York: Bloomsbury Academic, pp. 261–264.
 • Mekormak 2012: P. MacCormack, Posthuman Ethics. Embodiment and Cultural The- ory, Burlington: Ashgate Publishing Limited.
 • Hasan 1977: I. H. Hassan, The Postmodern Turn: Essays on Postmodern Theory and Culture, Ohio: Ohio State University Press.
 • Hejls 1999: C. Hayles, How we became posthuman, Chicago: Chicago University Press. Herbrehter 2013: S. Herbrechter, Posthumanism. A critical analysis, London, New York: Bloomsbury.