СЛИКА ШУМАДИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА КРАЈУ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 219-237

АУТОР(И): Часлав В. Николић, Ана С. Живковић

Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs, ana.zivkovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.219N

САЖЕТАК:

Овим истраживањем истакнута је вредност простора као амбијента који рефлектује путању судбине књижевних јунака и типове приповедачке свести. Слике шумадијских села и планина у приповеткама Милана Милићевића издвајају се као хуманизовани простори синтезе људске воље и имагинације, политичке моћи кнеза Милоша и стваралачке моћи заједнице, као простори који учествују у настанку будућег српског културноисторијског идентитета. У сеоским приповеткама Радоја Домановића наративно осцилирање између идиличне и антиутопијске Шумадије открива жељу приповедача за ишчезлом прошлошћу и повратком у детињство. Гора у романима Светолика Ранковића двоструко је означена, као поприште реалних хајдучких догађаја и као онтолошко пространство сањане слободе, чиме се посредује књижевни заокрет у искуству простора – од митопоетског ка историјском и психофизиолошком сагледавању простора. Будући да Чачак и Београд као топоними психофизиолошког просторно-временског пресека испољавају непомиреност путних линија јунака, нарација Милутина Ускоковића у роману Чедомир Илић оцртава обрисе дубоког прекида у бићу и трагове беспућа унутар модерног субјекта. Шумадија постаје тачка неугоде и страности коју треба превладати. Усмеравајући тумачење ка књижевном представљању Шумадије у српској прози краја 19. и почетка 20. века, уочавамо како географско и политичкоисторијско средиште српског народа није подударно идентитарној топографији српске књижевности и културе: простор центра имагинативно измиче.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Шумадија, реализам, модерна, Милићевић, Домановић, Ранковић, Ускоковић, простор, свест, имагинација

ЛИТЕРАТУРА:

Извори

 • Domanović 2009: R. Domanović, Sabrana dela Radoja Domanovića; knj. I, M. Stano- jević (red.), Kragujevac: Koraci.
 • Milićević 1885: M. Đ. Milićević, Međudnevica: pisma, priče, i slike iz života u Srbiji, Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija.
 • Milićević 1922: M. Đ. Milićević, Zimnje večeri: priče iz narodnog života u Srbiji, Beograd: Izdavač knjižara Gece Kona.
 • Ranković 1968: S. Ranković, Gorski car, Beograd: Nolit.
 • Ranković 1974: S. Ranković, Seoska učiteljica, Beograd: Rad.
 • Uskoković 2004: M. Uskoković, Čedomir Ilić, Beograd: Politika: Narodna knjiga.

Литература

 • Bahtin 1989: M. Bahtin, O romanu, Beograd: Nolit.
 • Bašlar 2004: G. Bašlar, Zemlja i sanjarije volje; Ogled o imaginaciji materije, Sremski Karlovci: Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Bašlar 2005: G. Bašlar, Poetika prostora, Čačak: Beograd: Branko Kukić i Umetničko društvo Gradac.
 • Bošković 2015: D. Bošković, Zablude čitanja, Beograd: Službeni glasnik.
 • Gavrilović 2014: I. Gavrilović, Pisci iz Šumadije 19. veka, u: M. Stojanović (red.), Mitološki zbornik: Šumadija – istorija i mit, Centar za mitološke studije Srbije: Rača, 639–652.
 • Detelić 1992: M. Detelić, Mitski prostor i epika, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti: Autorska izdavačka zadruga „Dosije”.
 • Florenski 2013: P. Florenski, Prostor i vreme u umetničkim delima, Beograd: Službeni glasnik.
 • Lazarević 1975: B. Lazarević, Petar Kočić, Kritički radovi Branka Lazarevića, priredio Dušan Puvačić, edicija Srpska književna kritika, knj. 13, Novi Sad: Matica srpska, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 35–42.
 • Lojanica 2020: M. Lojanica, Uvod u ontologiju nestajanja, Kragujevac: Filološko-umet- nički fakultet.
 • Luković 2014: M. Luković, Šumadija – središnji mitski i istorijski prostor Beogradskog pašaluka i ustaničke Srbije, u: M. Stojanović (red.), Mitološki zbornik: Šumadija – istorija i mit, Centar za mitološke studije Srbije: Rača, 285–312.
 • Pule 1993: Ž. Pule, Metamorfoze kruga, Sremski Karlovci: Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Skerlić 1919: J. Skerlić, Istorija nove srpske književnosti, Beograd: G. Kon.
 • Stanojević 2009: M. Stanojević, Satirična priča Radoja Domanovića vek posle, u: Stanojević (red.), Sabrana dela Radoja Domanovića, knj. II, Kragujevac: Koraci.
 • Živković 2001: D. Živković (red.), Rečnik književnih termina, Banja Luka: Romanov