ДРУШТВЕНА ИНТИМНОСТ: ЉУБАВНИК СА ХИЉАДУ ЛИЦА У ПЕСМАМА ЏОНА ДАНА

Наслеђе 49 (2021), стр. 205-217

АУТОР(И): Никола М. Бубања

Е-АДРЕСА: nikola.bubanja@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.205B

САЖЕТАК:

У раду се поетизација интиме, која се у појединим песмама Џона Дана превасходно јавља у опозицији према јавном, и која има установљени биографски контекст песникових амбиција према друштвеној хијерархији, поставља у шири друштвени контекст наративног деловања заједнице према појединцу. Даново интимно не посматра се као биографијом мотивисана реакција на притисак јавног, него као елемент наратива који конституише интерпретативна заједница. Интима не покреће жељу за повлачењем или сукобом са јавним, него друштвени наратив, какав је наратив одвајања и иницијације, конструише интиму. Све наведене Данове песме, аргументује се даље, експлицитно су или имплицитно албе, које  се као жанр читају управо као поетизације сегмента Кембеловог мономита, наратива о одвајању, просветљењу и повратку јунака. У том смислу, Данове песме драматизују надир мономитског круга, односно тренутак који непосредно претходи реинтеграцији хероја у друштво, док су иницијација и просветљење у подтексту. Данови стихови, у паралели са Кембеловим концептом мономита, одлажу или одбијају повратак, због екстерних задршки или недостатка воље за повратак у ниже нивое искуства. Међутим, Данове песме интегрише метапоетичко у мономитску схему: конвенционални песнички изрази не могу пренети искуство просветљења, али Данов нови идиом, и сам повучен од јавности многих, може постати кодом светаца који ће се за одабрану неколицину заузимати пред божанским. Тако се Данова поезија наизглед самопрокламује као симболички код који није само исход, него и (са)учесник друштвених наратива интимности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

интимно, јавно, друштвено, мономит, алба, Џон Дан

ЛИТЕРАТУРА:

Извори:

 • Dan 2002: Booth, Roy, ed., The Collected Poems of John Donne, Harmondsworth: Wordsworth Editions Limited.

Референце:

 • Bart 1972 (1957): Roland Barthes, “The Nautilus and the Drunken Boat”, Mytholo- gies, selected and translated from French by Annette Lavers, New York: The Noonday Press – Farrar, Straus & Giroux.
 • Bold 1986 (1970): R. C. Bald, John Donne: A Life, London: Oxford University Press.
 • Bubanja 2018: Nikola Bubanja, Spring Clean: Crisis in a Deviation Dystopia in Atwood’s Torching the Dusties, у После 200 година: два века научне фантастике, уредник Никола Бубања, Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет.
 • Fuko 1978: Michel Foucault, The History of Sexuality: Volume I: An Introduction, translated from the French by Robert Hurley, New York: Pantheon Books.
 • Fuko 1986а: Michel Foucault, The Care of the Self, Volume 3 of The History of Sex- uality, translated from the French by Robert Hurley, New York: Pantheon Books.
 • Fuko 1986б: Michael Foucault, “Of Other Spaces”, translated from French by Jay Miskowiec, Diacritics, Vol. 16, No. 1, 22–27, The Johns Hopkins University Press.
 • Kembel 2004: Џозеф Кембел, Херој са хиљаду лица, превео Бранислав Ковачевић, Нови Сад: Stylos D.O.O.
 • Keri 2011: John Carey, John Donne: Life, Mind and Art, London: Faber and Faber.

Приручници:

 • Benson: Мортон Бенсон, прир., Енглеско-српски речник, CD ROM
 • Boldik 2001: Chris Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford: Oxford University Press.
 • Kadon 1999: J. A. Cuddon (revised by C. E. Preston), The Penguin Dictionary of Liter- ary Terms and Literary Theory, Penguin Croup.
 • Mikik 2007: David Mikics, A New Handbook of literary Terms, New Haven & Lon- don: Yale University Press.
 • OED: Oxford English Dictionary, prepared by J. A. Simson & E. S. C. Weiner, Claren- don Press, Oxford, 1989.
 • Živković et al 1991: Драгиша Живковић, et al. (уредник), Речник књижевних термина, Бања Лука: Романов.