ИДЕНТИТЕТСКИ АСПЕКТИ КУЛТУРОЛОШКОГ СУВЕРЕНИТЕТА У МОДЕРНИЗАЦИЈИ ДАЛЕКОГ ИСТОКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 193-203

АУТОР(И): Љубица М. Васић

Е-АДРЕСА: vasic_ljubica@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.193V

САЖЕТАК:

Спој модерног и класичног, односно спој традиције и процесa индустријализације, може да се осети у свим порама јапанског друштва. Упркос снази модерне технологије и њеној тенденцији да понекад у потпуности поништи одређене обичаје, Јапан је остао веран својој традицији и од њега могу доста да науче друге високо развијене земље света. У овом раду говори се, између осталог, и о одговору Јапана на западни империјализам и указује се на то да историјска искуства говоре у прилог томе да ће Јапан увек успешно да преброди потешкоће и да буде пример другим земљама у свету како се конфликти и изазови високо техноло- шког друштва могу превазићи без скрнављења културне традиције и оповргавања колективног идентитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

модернизација, културни идентитети, кул- турни развој, технолошки развој, традиција, Јапан, колективни идентитет, Исток, Запад

ЛИТЕРАТУРА:

 • Kroford 1998: Robert J. Crawford “Reinterpreting the Japanese Economic Miracle”, Harvard Business Review, January-February, https://hbr.org/1998/01/reinter- preting-the-japanese-economic-miracle (pristupljeno 13. 10. 2020).
 • Dašić 2003: David. Diplomatija, ekonomska, multilaterala i bilaterala. Beograd: Uni- verzitet „Braća Karić”, 55, 193, 216.
 • Devide 1978: Vladimir. Japan. Tradicija i suvremenost. Zagreb: Centar za informacije i publicitet, 218, 219, 220–221.
 • Hopf, T. 2018. Change in International Practices. European Journal of International Relations24 (3): 687–711.
 • Ike 1968: Nobutaka, “War and Modernization”, u: Robert E. Ward, Political Devel- opment in Modern Japan, edited by: Robert E. Ward, Princeton, NewJersey: Princeton Univeristy Press, 189, 190.
 • Japan’s Modern History: An Outline of the Period (Japanese History 1853-1989) http://afe.easia.columbia.edu/timelines/japan_modern_timeline.htm pristu- pljeno 12. 10. 2020.
 • Masao 1963: Maruyama, Thought and Behavior in Modern Japanese Politics, London, 140.
 • Musulin 2014: Ilja. Japan iznutra, Beograd: TANESI, 7, 125.
 • Ono 2006: K. Ohno, The Economic Development of Japan. The Path Travelled by Japan as a Developing Counrty:Economic Growth from Edo to Heisei, Tokyo: Yuhikaku Publishing Co. Ltd, 2, 3, 4.
 • Plet 2003: B. Platt, “Why Did Japan Succeed and China Fail? And Isn’t Mod- ernization  the  same  Thing  as   Westernization?”,   Education   about   Asia, Vol. 8, No. 3 https://www.asianstudies.org/wp-content/uploads/why-did-japan-succeed-and-china-fail-and-isnt-modernization-the-same- thing-as-westernization.pdf (приступљено 13. 10. 2020).
 • Šiniči 2018: K. Shinichi, The Political History of Modern Japan – Foreign Relations and Domestic Politics, translated by: Robert D. Eldridge with Graham Leonard, Routledge, New York, xvii.
 • Teo 2019: Victor. Japan’s Arduous Rejuvenation as a Global Power. Democratic Resil- lience and the US-China Challenge. Singapore: Palgrave MacMillan, 26, 27.
 • Vasić 2019: Ljubica. „Kulturno nasleđe Srbije i dijaspora kao elementi diplomatije”, u: Međunarodna politika, ur. Vladimir Trapara, Institut za međunаrodnu poli- tiku i privredu: Beograd, br. 1175, jul–septembar, 48, 50, 52.
 • Vatanabe 2019: A. Watanabe, Japanese Geopolitics and the Western Imagination, Cham, Switzerland: Palgrave, MacMillan, 2.