УТИЦАЈ СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА МОРАЛНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА ЗАШТИЋЕНИХ ПОРОДИЧНИМ СМЕШТАЈЕМ У ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ

Наслеђе 49 (2021), стр. 153-170

АУТОР(И): Бисера С. Јевтић

Е-АДРЕСА: bisera.jevtic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.153J

САЖЕТАК:

Хранитељскa породицa представља примарни aгенс социјализације у ком се формира и обликује личност детета без родитељског старања. У постојећем друштвеном систему у ком су девалвиране моралне и друштвене вредности нарочити изазов и задатак за данашњу породицу представља морални развој и морално васпитање њених најмлађих чланова. Истраживање је спроведено са циљем утврђивања повезаности специфичних социодемографских фактора хранитељске породице и детета на хранитељству са стадијумом моралног расуђивања детета заштићеног овим обликом заштите. У раду је коришћена систематска неекспериментална метода. Добијене корелације позитивног и негативног смера социо- демографских фактора који описују породицу и дете на хранитељству на поједине стадијуме моралног расуђивања деце указују на диверзитет хранитељских породица и на бројне специфичности деце без родитељског старања, а које се рефлектују на њихов морални развој.  Резултати  истраживања  имплицирају  закључак о потреби већег препознавања и разумевања социодемографских фактора и детета и породице како би се одговорило постављеном циљу, а то је морални развој детета без родитељског старања

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

морални развој, деца без родитељског старања, породични смештај у хранитељској породици, социодемографски фактори

ЛИТЕРАТУРА:

 • Antonijević 2013: P. Антонијевић Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију.
 • Bebo 2002: The defining issues test and the four component model: Contributions to professional education. Journal of Moral Education, 31, 271–295.
 • Bebo, Toma 1999: „Intermediate” concepts and the connection to moral education. Educational Psychology Review, 11, 343–360.
 • Grujić 2005: Д. Грујић, Породични смештај деце: више од родитељства, Београд: Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије.
 • Haugard, Hazan 2002: J.Haugaard, C. Hazan, Foster Parenting, u: M. H. Bornstein (eds.), Handbook of parenting vol.1 Children and parenting, London: National Institute of Child Health and Human Development, 313–329.
 • Jevtić 2012: Б. Јевтић, Педагогија моралности, Ниш: Филозофски факултет. Kapor Stanulović 1988: Н. Капор Стануловић, На путу ка одраслости, Београд: Завод за издавање уџбеника и наставна средства.
 • Конвенција 1989: Конвенција уједињених нација о правима детета, Београд: Уницеф.
 • Kolberg 1981: L. Kohlberg, The psychology of moral development: Тhe nature and validity of moral stages, San Francisco: Harper & Row.
 • Knežević Florić, Jevtić 2011: Афирмација моралних вредности у функцији развијања просоцијалног понашања, у: Б. Димитријевић (ур.), Изазови социјалнопедагошке делатности, Ниш: Филозофски факултет, 52–65.
 • Lorend, Karlson, Egeland 2006: C. R. Lawrence, E. A. Carlson & B. Egeland, The impact of foster care on development, Development and Psychopathology 18, 57–76.
 • Luis 2007: The moral judgement of gifted adolescents. Minesota: University of Minnesota.
 • Hanry Lee, Henry 2012: A.H Lee, L. Henry, Study of the foster care programme in Jamaica, Jamaica: Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies.
 • Lind 2008: G. Lind, The meaning and measurement of moral judgment competence. A dual-aspect model. u: D. Fasko, Jr & W. Willis (eds.), Contemporary philo- sophical and psycho-logical perspectives on moral development and education, Germany: University of Konstanz, 185–220.
 • Lukić Havelka, Seratlić 2002: Д. Лукић-Хавелка, Д. Сератлић: Развој заштите деце без родитељског старања у домовима за децу и другој породици, у: Б. Кузмано- вић (ур.), Деца без родитељског старања: Истраживање функционисања система социјалне заштите деце без родитељског старања, Београд: Институт за психологију Филозофског факултета, 7–57.
 • Markov 2010: Морално понашање према деци са сметњама у развоју. Социјална мисао, 17(3), 141–154.
 • Miočinović 1988: Љ. Миочиновић, Когнитивни и афективни чиниоци у моралном развоју, Београд: Просвета.
 • Miočinović 2004: Љ. Миочиновић, Морални развој и морално васпитање: когнитивно-развојно схватање, Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Miočinović 2007: Љ. Миочиновић, Морални развој: Усвајање друштвених норми или развој моралног расуђивања, у: О. Кнежевић Флорић (ур.), Основе социјалне педагогије, Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине, 75–90.
 • Murdževa Škarik 2009: О. Мурџева Шкарик, Психологија на детството и на адо- лесценцијата. Развојна психологија И. Скопје: Филозофски факултет.
 • Pjaže 1983: J. Piaget, The moral judgment of the child, Harmondsworth : Penguin Books.
 • Popović, Miočinović 1977: Б. Поповић, Љ, Миочиновић, Моралне вредности деце и младих и њихов развој, Београд: Просвета.
 • Породични закон (2005). „Сл. гласник РС”, бр. 18/2005. Сајт посећен 28. 8. 2019, интернет адреса https://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html.
 • Правилник о хранитељству (2008), „Сл. гласник РС”, бр. 36/2008. Сајт посећен 1.9. 2019, интернет https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_hranitel- jstvu.html.
 • Prat et al 1999: Arnold, M. L., Pratt, A. T. and Diessner, R. Predicting adolescent moral reаsoning from family climate: A longitudinal study. Journal of Early Adolescence, 19, 148–175.
 • Rest 1974: J. R. Rest, Developmental psychology as a guide to value education: A review of „Kohlbergian” programs, Review of Educational Research, 44(2), 241–259.
 • Rest 1975: J. R. Rest, Longitudinal study of the defining issues test of moral judgment: A strategy for analyzing developmental change, Developmental Psychology, 11(6), 738–748.
 • Rest et al. 1999: J.R. Rest, D. Narvaez, M. Bebeau & S. Thoma, A neo-Kohlbergian approach: The DIT and schema theory, Educational Psychology Review 11(4), 291–324.
 • Radulović 2006: М. Д. Радуловић, Савремене концепције моралног развоја од значаја за превенцију малолетничке делинквенције, у: Л. Крон (ур.), Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Год. XXV, Бр. 1–2, Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 7–28.
 • Stojiljković 1998: С. Стојиљковић, Личност и морал, Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Suzić 2005: Н. Сузић, Педагогија за XXI вијек, Бања Лука: ТТ Центар. Toma 2006: Research on the Defining Issues Test. U M. Killen & J. Smetana (Eds.), Handbook of moral development (pp. 67–92), NY: Psychology Press, Ltd.
 • Toma et al. 2008: S. J. Thoma, M.J. Bebeau & A. Bolland, The role of moral judgment in context – Specific professional decision making, u: F. Oser& W. Veugelers (eds.), Getting Involved: Global citizenship development and sources of moral values, vol. 1, Amsterdam: Sense Publishers, 147–60.
 • Voker 1989: L. J. Walker, A longitudinal study of moral reasoning, Child Develop- ment, 60(1), 157–166.
 • Voker 2002: L. J. Walker, The model and the measure: An appraisal of the Minnesota approach to moral development. Journal of Moral Education 31(3), 353–367.