УПОТРЕБА РЕЧНИКÂ У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СТРУКЕ НА ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА

Наслеђе 49 (2021), стр. 107-121

АУТОР(И): Татјана Љ. Глушац, Мира М. Милић

Е-АДРЕСА: tatjana.glusac@gmail.com, miramilicns@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.107G

САЖЕТАК:

Циљ овог рада је да прикаже део резултата истраживања које се бавило испитивањем употребе општих и стручних речника у учењу енглеског језика струке на нашим високошколским институцијама. Истраживање је спроведено на узорку од 705 студената Универзитета у Новом Саду, а за његове потребе конструисан је упитник који се састојао од 50 питања са четворостепеном скалом понуђених одговора и 10 питања са понуђена два одговора (слажем се и не слажем се). Такође, спроведен је и полуструктурисани интервју са 11 испитаника. Подаци добијени путем упитника обрађени су помоћу статистичког пакета SPSS 20, а подаци из интервјуа обрађени су поступком анализе садржаја. Квантитативни резултати указују на то да већина испитаника најчешће користи дигиталне речнике, ређе штампане и једнојезичне, а најређе стручне. Исти, квантитативни резултати показују да студенти највише  консултују речник ради налажења значења  речи и провере правописа, да не разумеју скраћенице за граматичка обележја одредница и не умеју да процене ваљаност речникâ. Такође, већина их не поседује стручни речник. Квалитативни резултати потврђују да испитаници углавном користе дигиталне речнике и бесплатне сервисе за превођење на интернету (нпр. Google translate), јер је претраживање помоћу њих много брже, а циљ њихове претраге је готово искључиво значење речи. Добијени резултати јасно указују на неопходност систематске обуке ученикâ страног језика у вези са употребом речникâ на свим нивоима образовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

енглески језик струке, терцијарно образовање, општи речници, стручни речници

ЛИТЕРАТУРА:

 • Akbari 2015: Z. Akbari. Key vocabulary learning strategies in ESP and EGP course books. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 4(1), 1–7. DOI: 10.7575/aiac.ijalel.v.4n.1p.1.
 • Asgari, Gazali 2011: A. Asgari, M. Ghazali. The type of vocabulary learning strategies used by ESL students in Universiti Putra Malaysia. English Language Teach- ing, 4(2), 84–90.
 • Ašer 1999: C. Asher. Using dictionaries in the GCSE examination of modern foreign languages: Teachers’ views and learners’ performance. Studies in Modern Language Education, 7(1), 59–67.
 • Bekster 1980: J. Baxter. The dictionary and vocabulary behavior: A single word or a handful? TESOL Quarterly, 14(3), 325–336.
 • Kateli 2009: Y-M. Catelly. Using the WordWeb online dictionary in an ESP class. ANALELE UNIVER- SITĂłII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAłI FASCIC- ULA XXIV ANUL, II 1(2), 501–507.
 • Čejmbrz 1999: G. Chambers. Using dictionaries in the GCSE examination of modern foreign languages: Pupils’ perceptions. Studies in Modern Language Educa- tion, 7(1), 68–85.
 • Čan 2004: Y. V. Chun. EFL learners’ use of print and online dictionaries in L1 and L2 writing processes. Multimedia-Assisted Language Learning, 7 (1), 9–35.
 • Džiapa 2001: E. Dziapa. The relative effectiveness of vocabulary acquisition through reading by Polish learners of English using two types of dictionaries: Monolin- gual and bilingual. (Unpublished master’s dissertation). Adam Mickiewicz University, Poland.
 • Elis 2003: N. Ellis. Constructions, chunking, and connectionism: the emergence of second language structure, in: C. Doughty and M. H. Long (Eds.). Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell, 33–68.
 • Harvi, Jul 1997: K. Harvey, D. Yuill. A study of the use of a monolingual pedagogi- cal dictionary by learners of English engaged in writing. Applied Linguistics, 18(3), 253–278.
 • Hajati, Fatazade 2006: M. Hayati, A. Fattahzadeh. The effect of monolingual and bilingual dictionaries on vocabulary recall and retention of EFL learners. The Reading Matrix, 6(2), 125–134.
 • Krečka 2007: J. Krajka. Online lexicological tools in ESP – towards an approach to strategy training. Scripta Manent, 3(1), 3–19.
 • Lofer, Hadar 1997: B. Laufer, L. Hadar. Assessing the effectiveness of monolingual, bilingual, and “bilingualised” dictionaries in the comprehension and pro- duction of new words. The Modern Language Journal, 81(2), 189–196.
 • Lofer, Kimel 1997: B. Laufer, M. Kimmel. Bilingualised dictionaries: how learners really use them. System, 25(3), 361–369.
 • Lofer, Melamed 1994: B. Laufer, L. Melamed. Monolingual, bilingual and ‘bilingual- ised’ dictionaries: Which are more effective, for what and for whom? in: W. Martin et al. (Eds.), Proceedings from EURALEX 1994. Amsterdam, Nether- lands, Vrije Universiteit, 565–576.
 • Lin i sar. 2017: D. T. A. Lin, A. Pandian, P. Jaganathan. Facilitating learner autonomy: reading and effective dictionary use for lexical development. The Reading Matrix, 17(2), 40–51.
 • Lu 2004: R. Lew. Which dictionary for whom Receptive use of bilingual, monolingual and semi-bilingual dictionaries by Polish learners of English. Poznan, PL: Motivex.
 • Lu 2011: R. Lew. Studies in dictionary use: recent developments. International Journal of Lexicography, 24(1), 1-4. DOI: 10.1093/ijl/ecq044.
 • Lu 2013: R. Lew. Online dictionary skills, in: I. J. Kosem et al. (Eds.), Electronic Lex- icography in the 21st Century: Thinking Outside the Paper. Proceedings of the eLex 2013 Conference, Tallinn, Estonia, 16–31.
 • Milić 2015: M. Milić. Creating English-based Sports Terms in Serbian: Theoretical and Practical Aspects. Terminology 21(1), 1–22.
 • Milić 2016: M. Milić. An English-Serbian dictionary of sports terms as an aid in teaching standardization of English-based sports  terminology  in  Serbian, in: B. Eraković, M. Todorova (Eds.). English Studies Today: Prospects and Perspectives. Selected Papers from the Third International Conference English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3), 369–381. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Milić i sar. 2018: M. Milić, T. Glušac, A. Kardoš. The effectiveness of dictionary-aided teaching standardization of English-based sports terms in Serbian. Lexikos, 28, 1–25.
 • Nejšon 2003: I. S. P. Nation. The role of the first language in foreign language learn- ing. Asian EFL Journal (Online). Dostupno na https://www.victoria.ac.nz/ lals/about/staff/publications/paul-nation/2003-Role-of-L1-Asian-EFL.pdf
 • Pjotrovski 1989: T. Piotrowski. Monolingual and bilingual dictionaries: fundamen- tal differences, in: M. Tickoo (Ed.), Learners’ Dictionaries: State of the Art, 72–83. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.
 • Prćić 2013: T. Prćić. Englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija: od prakse preko teorije do prakse, u: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.),  Jezici i kulture  u vremenu i prostoru II/2. Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet, 183–195.
 • Prćić 2014: T.  Prćić.  Building  contact  linguistic  competence  related  to  English as the nativized foreign language. System 42, 143-154. DOI: 10.1016/j. system.2013.11.007.
 • Prćić 2018: T. Prćić. Ka savremenim srpskim rečnicima, prvo, elektronsko, izdanje. Novi Sad: Filozofski fakultet. Dostupno na http://digitalna.ff.uns.ac.rs/ sadrzaj/2018/978-86-6065-454-2.
 • Prćić 2019: T. Prćić. Engleski u srpskom, treće, elektronsko izdanje. Novi Sad: Filozof- ski fakultet.
 • Sedaj, Šokrpur 2012: F. Seddigh, N. Shokrpur. Vocabulary learning strategies of medical students at Shiraz University of Medical Sciences. English Language Teaching, 5(2), 160–173.
 • Stanojević Gocić 2016: M. Stanojević Gocić. Strategije čitanja koje se koriste u cilju razumevanja teksta u nastavi engleskog jezika struke. Nasleđe, 35, 137–150.
 • Teng 1997: G. M. Tang. Pocket electronic dictionaries for second language learning: Helping or hindrance? TESL Canada Journal, 15(1), 39–57.
 • Tompson 1987: G. Thompson. Using bilingual dictionaries. ELT Journal, 41(4), 282–286.
 • Tam 2004: J. Thumb. Dictionary Look-up Strategies and the Bilingualised Learner’s Dictionary: A Think-aloud Study. Tubingen, DE: Max Niemeyer.
 • Čia 2007: L. H. Xia. Strategies of English Vocabulary Learning. China: Hospital Department of Foreign Languages Institute, Jiujiang University.
 • Jamaizumi 2014: M. Yamaizumi. Teaching EnglishJapanese dictionary use in uni- versity remedial courses. Komaba Journal of English Education, 5, 1–28.
 • Jorio 1971: C. A. Yorio. Some sources of reading problems for foreign language learn- ers. Language Learning, 21(1), 107–115.