НАРОДНЕ ПРЕДСТАВЕ О СУНЦУ И МЕСЕЦУ У ФРАЗЕМИМА И ПАРЕМИЈАМА ИТАЛИЈАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Наслеђе 49 (2021), стр. 63-79

АУТОР(И): Александра Р. Блатешић

Е-АДРЕСА: aleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/NasKg2149.063B

САЖЕТАК:

У овом раду анализираћемо и поредити фраземе и паремије италијанског и српског језика у којима су присутне народне представе и запажања о утицају небеских тела на човеков живот, при чему ћемо се ослањати на теорију пољске етнолингвистичке школе. Астрономска култура је једна од најстаријих, која се развијала од првобитног човека до модерног доба у различитим формама и  под  различитим утицајима,  од  замишљених представа о небеским телима до неговања култова, те стварања бројних митова и легенди. Месец и Сунце су због своје физичке удаљености од човека били чест предмет фантазије, који у језичким структурама постаје анимизиран (добија одлике живог бића), персонификован (представља се као људско биће) а некада и дивинизиран (као, на пример, Сунце којем се приписују божанска својства). Фразеологија и паремиологија чине важно лингвистичко наслеђе јер се формирају на основу колективних вредности које прихватају носиоци и корисници језика, те приказују антропоцентрично и не увек реално виђење појава у свету. Овим радом желимо да укажемо на постојање заједничког индоевропског језгра у перцепцији небеских тела, али и на бројне културолошке разлике које су оставиле трага у посматраним језицима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

италијански језик, српски језик, фразеологија, паремиологија, Сунце, Месец

ЛИТЕРАТУРА:

Листа референци

 • Barbi 2018: M. Barbi, “Neologismi e neosemie nel vocabolario Zingarelli: un con- fronto sincronico tra la Decima edizione (1970) e la ristampa della Dod- icesima edizione (2015). Doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet. (https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10303)
 • Bartminjski 2011: Ј. Бартмињски, Језик, слика, свет. Етнолингвистичке студије, Београд: Слово Славиа.
 • Blatešić 2018:  A. Блатешић, „Народне представе о Месецу, Сунцу и звездама   у фраземима и паремијама италијанског и српског језика”. у: Језици     и културе у времену и простору 8. Сажеци. Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Блатешић 2016: А. Блатешић, Колокације, фраземи и паремије са компонентом етнонима у италијанском језику, Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Čajkanović 2003: В. Чајкановић, Стара српска религија и митологија, Ниш: Просвета.
 • Džejms 1937: H. James, The Art of the Novel. Critical Prefaces. New York, London: Scribner’s son.
 • Fontanela 2008: L. Fontanella, Il linguaio. Rispondo ai lettori, Oggi 7, 3.2.2008.<http:// www.oggi7.info/2008/03/02/762-il-linguaio-rispondo-ai-lettori>11. 12. 2019.
 • Ilardi, Bokjola 2003: F. Ilardi, M. Bocchiola, Ortografia pratica dell’italiano dalla A alla Z, Milano: Hoepli editore.
 • Kleut 2010: М. Клеут (прир.), Једноставни облици народне књижевности, Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.
 • Krek 1887: G. Krek, Einleitung in die Slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer Alteren Perioden, Graz: Leuschner und Lubensky.
 • Lanaker 1987: R. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar. Theoretical Prereq- uisites. Vol. 1, Stanford: Stanford University Press.
 • Lapuči 2007: C. Lapucci, Dizionario dei proverbi italiani, Firenze: Le Monnier.
 • Loma (2002): А. Лома, Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд: Балканолошки институт САНУ.
 • Malinovski 1971: Б. Малиновски, Магија, наука и религија и друге студије, Београд: Просвета.
 • Morando 2016: F. Morando, “L’astronomia nella lingua araba e nella cultura arabo-is- lamica”. Dialoghi Mediterranei, n. 21, settembre 2016. http://www.istituto euroarabo.it/DM/lastronomia-nella-lingua-araba-e-nella-cultura-arabo-is- lamica/ 30. 12. 2019.
 • Nenčoni 1983: G. Nencioni, Tra grammatica e retorica, Torino: Einaudi.
 • Pešikan, Jerković, Pižurica 2016: М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српског језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Pitano 2004: G. Pittano, Frase fatta capo ha. Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni. Bologna: Zanichelli.
 • Radenković 1996: Љ. Раденковић, Симболика света у народној магији Јужних Словена, Ниш: Просвета.
 • Šrader 1923: O. Schrader, Reallexionder indogermanischen Altertumskunde I-II, Ber- lin, Leipzig: Walter de Gruyter.
 • Terić 2013: G. Terić, “Analisi comparata di alcuni fraseologismi in italiano e nelle lingue romanze”, In: Italica Belgradensia, Atti del Convegno internazion-  ale Oltre i confini: aspetti transregionali interculturali dell’italiano. Vol. 1, 213–226.
 • Tolstoj, Radenković 2001: С. Толстој, Љ. Раденковић (ред.), Словенска митологија. Енциклопедијски речник, Београд: Zepter book world.
 • Traini 1966: R. Traini (a cura di), Vocabolario arabo-italiano, Roma: Istituto per l’Oriente.
 • Trekani 2021: Treccani. Vocabolario onlinehttps://www.treccani.it/vocabolario / luna/ 5. 3. 2021.
 • Vučković 2011: С. Вучковић, „Језичка и културна слика сунца у српској народној традицији”. Научни састанак слависта у Вукове дане 41/3, Београд, 221–236.

КОРПУС

 • Bođone, Masobrijo (2004): V. Boggione, L. Massobrio (coord.), Dizionario dei proverbi. I proverbi italiani organizzati per temi. Torino: UTET.
 • Golović 2010: Б. Головић, Фразеолошки српско-италијанско-француски речник, Београд: Албатрос плус.
 • Gvacoti, Odera 2004: P. Guazzotti, M. F. Oddera, Il grande dizionario dei proverbi italiani, Bologna: Zanichelli editore.
 • Lapuči 1984: C. Lapucci, Modi di dire della lingua italiana, Milano: Garzanti editore. Lapuči 2007: C. Lapucci, Dizionario dei proverbi italiani, Firenze: Le Monnier.
 • Matešić 1982: Ј. Matešić, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga.
 • Milenković 2006: Т. Миленковић, Идиоми у српском језику, Алексинац: Атеље 63.
 • Novičić 2004: Д. Новичић, 11111 Народних пословица и изрека, Рума: Српска књига.
 • Otašević 2012: Ђ. Оташевић, Фразеолошки речник српског језика, Нови Сад: Прометеј.
 • Pitano 1998: G. Pittano, Sinonimi e contrari, seconda edizione minore. Dizionario fra- seologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie, Bologna: Zanichelli.
 • Švamental, Stranijero 1999: R. Schwamenthal, M. L. Straniero, Dizionario dei proverbi italiani e dialettali. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli.
 • Kvartu, Rosi 2012: M. Quartu, E. Rossi, Dizionario dei modi di dire della lingua ital- iana. Milano: Hoepli.
 • Stefanović Karadžić 1965 (1849): В. Стефановић Караџић, Српске народне пословице, Београд: Просвета.
 • Stojičić 2006: Ђ. Стојичић, Српске народне изреке 1, Београд: Компанија Новости АД. Stojičić 2006: Ђ. Стојичић, Српске народне изреке 2, Београд: Компанија Новости АД.