ОДБРАНА ПОЕЗИЈЕ: РУСКИ ФОРМАЛИЗАМ И НОВА КРИТИКА

Липар 73 (2020), (стр. 89-100)

АУТОР(И): Јована С. Павићевић

Е-АДРЕСА: jovanapavicevic@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR73.089P

САЖЕТАК:

Рад има за циљ да изложи кључне појмове и тезе којима су две формалистичке методе у првој половини 20. века подстакле „унутрашње” проучавање књижевности и на томе засновале одбрану поезије. Руски формализам се издваја као школа која, на основу есеја „Уметност као поступак” Виктора Шкловског, поставља поступак (онеобичавања) за средишњи концепт изучавања књижевности, а „звукоговор”, алогични језик руских футуриста, као основу за анализу својеврсности поетског израза. Идеје руске формалистичке школе се, преко Романа Јакобсона, шире прво на Источну Европу, а потом и Сједињене Америчке Државе где ће се не само под њиховим утицајем већ и утицајем запажених идеја Т. С. Елиота и А. А. Ричардса о поетском језику и комуникацији развити нова критичка мисао. Назив „нова критика”, који се покрету додељује по истоименој књизи Џ. К. Ренсома, требало је да укаже на то да је реч о новим тенденцијама у критици и различитим критичким приступима, а не о теоријском јединству или једнообразном току мишљења о књижевности. Као што ће радови кључних представника овог приступа показати, нова критика се усредсређује на изучавање функције поезије и критичара, и природе песничке имагинације, песничког језика као и сазнања које поезија изражава. У те сврхе развија и посебан метод пажљивог читања текста, а за аутономне одлике поетског израза издваја специфичност поступка којим се преображава искуство, метафору и парадокс. Посебна терминологија коју су развили руски формалисти и нови критичари, као и њихова примена комплексног, ироничног и интелектуалног језика у проучавању књижевности, указали су на специфичне проблеме науке о књижевности, али и омогућили „одбрану помоћу поезије”, то јест својеврсно надграђивање, оплемењивање, мењање ванкњижевне стварности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

поступак, остранение, заум, поезија, пажљиво читање, критика, парадокс, метафора, вредност, комуникација

ЛИТЕРАТУРА:

Брукс 1949: C. Brooks, The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry, London: Dennis Dobson.

Брукс 1973: K. Bruks, Jezik paradoksa, prevod N. Koljević, u: Nova kritika, izbor tekstova, predgovor i beleške J. Hristić, Beograd: Prosveta, 301–318.

Виготски 1975: L. Vigotski, Psihologija umetnosti, preveo J. Janićijević, Beograd: Nolit.

Елиот 1950: T. S. Eliot, The Use of Poetry and the Use of Criticism: Studies in the Relation of Criticism to Poetry in England, London: Faber and Faber.

Емпсон 1949: W. Empson, Seven Types of Ambiguity, London: Chatto and Windus.

Епштејн 2014: М. Н. Епштејн, Стогодишњица формалне школе. О васкрсењу речи, превео Д. Радуновић, у: Ускрснуће књижевности: 100 година Руског формализма, уредник Д. Бошковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 17–20.

Јакобсон 1970: R. Jakobson, V. Hlebnjikov, u: Poetika ruskog formalizma, izbor tekstova, predgovor i beleške A. Petrov, preveo A. Tarasjev, Beograd: Prosveta, 95–116.

Јакубински 1970: L. Jakubinski, O zvucima jezika stiha, u: Poetika ruskog formalizma, izbor tekstova, predgovor i beleške A. Petrov, preveo A. Tarasjev, Beograd: Prosveta, 137–154.

Кољевић 1967: Н. Кољевић, Теоријски основи нове критике, Београд: Просвета.

Милосављевић 1991: P. Milosavljević, Predgovor, u: Teorijska misao o književnosti, priredio P. Milosavljević, Novi Sad: Svetovi, 11–18.

Милосављевић 2000: П. Милосављевић, Методологија проучавања књижевности, Београд: Требник.

Петров 1970: A. Petrov, Poetika ruskog formalizma, u: Poetika ruskogformalizma, izbor tekstova, predgovor i beleške A. Petrov, preveo A. Tarasjev, Beograd: Prosveta, 7–78.

Павићевић 2014: Ј. Павићевић, Дезаутоматизација и отуђење у савременом позоришту, у: Ускрснуће књижевности: 100 година Руског формализма, уредник Д. Бошковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 195–203.

Петровић 2004: L. Petrović, The Artist as the Opposing Self: Romantic Legacy in Leavisite and Formalist Criticism, in: Literature, Culture, Identity: Introducing XX Century Literary Theory, edited by L. Petrović, Niš: Prosveta, 1932.

Ренсом 2004а: J. C. Ransom, Poetry: ANoteon Ontology, in: Literature, Culture, Identity: Introducing XX Century Literary Theory, edited by L. Petrović, Niš: Prosveta, 96–107.

Ренсом 2004б: J. C. Ransom, Criticism Inc…, in: Literature, Culture, Identity: Introducing XX Century Literary Theory, edited by L. Petrović, Niš: Prosveta, 107–108.

Ричардс 1930: I. A. Richards, Practical Criticism: A Study of Literary Judgment, London: Kegan Paul, Trench, Trubner.

Ричардс 1973: A. A. Ričards, Komunikacija i umetnik, prevod K. Anastasijević, u: Nova kritika, izbor tekstova, predgovor i beleške J. Hristić, Beograd: Prosveta, 63–70.

Ричардс 2004а: I. A. Richards, Principles of Literary Criticism, London and New York: Routledge.

Ричардс 2004б: I. A. Richards, Pseudo-statements, in: Literature, Culture, Identity: Introducing XX Century Literary Theory, edited by L. Petrović, Niš: Prosveta, 93–96.

Суботин 1966: С. Суботин, Предговор: О Виктору Шкловском, у: Zоо или писма не о љубави;Трећафабрика,превелаЛ.Суботин,Београд:Српскакњижевназадруга,7–17.

Христић 1973: J. Hristić, Predgovor, u: Nova kritika, izbor tekstova, predgovor i beleške J. Hristić, Beograd: Prosveta, 8–32.

Шкловски 2017: V. Shklovsky, Concept Renewal, in: Viktor Shklovsky: A Reader, edited and translated by A. Berlina, London: Bloomsbury, 269–274.

Шкловски1970a:V.Šklovski,Umetnostkaopostupak,u:Poetikaruskogformalizma,izbor tekstova, predgovor i beleške A. Petrov, preveo A. Tarasjev, Beograd: Prosveta, 81–94.

Шкловски 1970б: V. Šklovski, O poeziji i zaumnom jeziku, u: Poetika ruskog formalizma, izbor tekstova, predgovor i beleške A. Petrov, preveo A. Tarasjev, Beograd: Prosveta, 119–136.

Шкловски, Павићевић 1972: Svjedok riječi: razgovor s Viktorom Borisovičem Šklovskim, razgovor vodio S. Pavićević, preveo M. Nikolić, Telegram (hrvatski list za pitanja kulture), br. 49 (565), god. 2 (XII), Zagreb, 4.