ШТА СПАЈА А ШТА РАЗДВАЈА КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКИ И КОНИТИВНОПРАГМАТИЧКИ ПРИСТУП МЕТАФОРИ?

Липар 72 (2020), стр. 11-45

АУТОР(И): Катарина Г. Расулић, Мирјана М. Мишковић-Луковић

Е-АДРЕСА: sulic@fil.bg.ac.rs, mirjanamiskovic@yahoo.co.uk

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR72.011R

САЖЕТАК:

У раду се пореде два проминентна приступа метафори у савременој науци о језику: когнитивнолингвистички, оличен у теорији појмовних метафора (Лејкоф и Џонсон 1980 [20032]), и когнитивнопрагматички, оличен у теорији релеванције (Спербер и Вилсон 1986 [19952]). Премда су оба когнитивног усмерења, ови приступи метафори се у литератури генерално третирају или потпуно раздвојено или као сукобљени. Покушаји систематичнијег самеравања њихових сличности и разлика засад су малобројни и инклинирају једном, односно другом теоријском оквиру.

Циљ овог рада је да тачке додира и размимоилажења посматраних приступа осветли избалансирано, узимајући у обзир и теоријски и аналитички план, те да укаже на потребу обједињавања конвергентних налаза у сврху целовитијег сагледавања функционисања метафоре у когницији и комуникацији.

У теоријском делу, рад садржи синтетички и критички приказ оба приступа, при чему се скицира интерпретативна верзија когнитивнопрагматичког модела као начин превазилажења вештачки наметнуте асоцијативно-инференцијалне контроверзе у когнитивнолингвистичким наспрам когнитивнопрагматичких истраживања. Аналитички део рада усредсређује се   на илустративне примере из српског језика у којима се очитују различити аспекти метафоричког значења, а који се напоредо разматрају из когнитивнолингвистичке, односно когнитивнопрагматичке перспективе. У компаративној анализи се притом истичу линије прожимања и целисходност теоријско-методолошког дијалога двају приступа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

когнитивна лингвистика, когнитивна прагматика, појмовне метафоре, језичке метафоре, српски језик

ЛИТЕРАТУРА:

Бартон-Робертс 2007: N. Burton-Roberts, Varieties of semantics and encoding, in: Burton-Roberts (ed), Pragmatics, Houndmills: Palgrave MacMillan, 90–114.

Бартон-Робертс 2007: N. Burton-Roberts (ed), Pragmatics, Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Вилсон 2011: D. Wilson, Parallels and Differences in the Treatment of Metaphor in Relevance Theory and Cognitive Linguistics, Cracow: Studia Linguistica Universitatis Cracoviensis, 128, Cracow, 195–213. [Berlin: Intercultural Pragmatics 8/2, Berlin, 177–196].

Вилсон и Крастон 2006: D. Wilson, R. Carston, Metaphor, Relevance and the ‘Emergent Property’ Issue, Oxford: Mind and Language 21/3, Oxford, 404–433.

Вилсон и Карстон 2007: D. Wilson, R. Carston, Relevance, inference and ad hoc concepts, in: N. Burton-Roberts (ed), Pragmatics, Houndsmill: Palgrave Macmillan, 230–259.

Дејвис и Гилон (2004): S. Davis, B. S. Gillon, Linguistics and Psychology, in: S. Davis, B. S. Gillon (eds), Semantics: A reader, Oxford: Oxford University Press, 9–21.

Гешлер 2007: Ј. Goeschler, Metaphors in cognitive and neurosciences: Which impact have  metaphors on scientific theories and models? Metaphorik.de 12, 7–20.

<https://www.metaphorik.de/de>. 16.08.2019.

Гибс 2008: R. W. Gibbs (ed), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press.

Гибс 2017: R. W. Gibbs, Metaphor Wars: Conceptual Metaphors in Human Life, Cambridge: Cambridge University Press.

Гибс и Тендал 2011: R. W. Gibbs, M. Tendahl, Coupling of metaphoric cognition and communication: A reply to Deirdre Wilson, Berlin: Intercultural Pragmatics, 8/4, Berlin, 601–609.

Грајс 1989: H. P. Grice, Studies in the Way of Words, Cambridge (MA): Harvard University Press.

Грејди 1997: J. Grady, Theories are buildings revisited, Berlin: Cognitive Linguistics, 8, Berlin, 267–290.

Грејди 1999: J. Grady, A typology of motivation for conceptual metaphor: correlation vs. resemblance, in: R. W. Gibbs, G. J. Steen (eds), Metaphor in Cognitive Linguistics, Amsterdam: John Benjamins, 79–100.

Грејди и др. 1999: J. Grady, T. Oakley, S. Coulson, Blending and metaphor, in: R. Gibbs, G. J. Steen (eds), Metaphor in Cognitive Linguistics, Amsterdam: John Benjamins, 101–12

Дејнан 2005: A. Deignan, Metaphor and Corpus Linguistics, Amsterdam: John Benjamins.

Карстон 2002: R. Carston, Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication, Oxford: Blackwell.

Кевечеш 2002 [20102]: Z. Kövecses, Metaphor: A Practical Introduction, Oxford/New York: Oxford University Press.

Кликовац 2004: D. Klikovac, Metafore u mišljenju i jeziku, Beograd: XX vek.

Кликовац 2008: Д. Кликовац, Шта је то метафора?, Београд: Књижевност и језик, 55 (1/2), Београд, 57–76.

Колер 2004: V. Koller, Businesswomen and war metaphors: ‘possessive, jealous and pugnacious?’ Wiley Online Library: Journal of Sociolinguistics, 8/1, 3–22. <https:// onlinelibrary.wiley.com/journal/14679841>. 16.08.2019.

Лејкоф 1993: G. Lakoff, The contemporary theory of metaphor, in: A. Ortony (ed), Metaphor and Thought, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 202–251.

Лејкоф 2008: G. Lakoff, The neural theory of metaphor, in: R. W. Gibbs (ed), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 17–38.

Лејкоф и Тарнер 1989: G. Lakoff, M. Turner, More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago: University of Chicago Press.

Лејкоф и Џонсон 1980 [20032]: G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: Chicago University Press.

Лејкоф и Џонсон 1999: G. Lakoff, M. Johnson, Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books.

MetBib: A. Barcelona, Ruiz de Mendoza Ibáñez (eds), Bibliography of Metaphor and Metonymy online. <https://benjamins.com/online/met/>. 16.08.2019.

Мишковић-Луковић 2006: М. Mišković-Luković, Semantika i pragmatika iskaza: markeri diskursa u engleskom jeziku, Beograd: Filološki fakultet.

Мишковић-Луковић 2008: М. Mišković-Luković, Constructing a national identity: The politics of representation in the Serbian public discourse, in: F. H. van Eemeren, C. Williams and I. Z. Zagar (eds), Understanding Argumentation: Work in Progress, Amsterdam: Sic Sat-Rozenberg, 193–204.

Мишковић-Луковић 2009: M. Mišković-Luković, Is there a chance that I might kinda sort of take you out to dinner? The role of the pragmatic particles kind of and sort of in utterance interpretation, Amsterdam: Journal of Pragmatics 41/3, Amsterdam, 602–625.

Мишковић-Луковић 2013: M. Mišković-Luković, Od fikcije ka realnosti: leksika kao osnova za generiranje stereotipa, u: B. Mišić Ilić i V. Lopičić (ured.), Jezik, književnost, vrednost: jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 47–63.

Мишковић-Луковић 2014: М. Мишковић-Луковић, Дословно и фигуративно значење: прагматичке перспективе, у: М. Ковачевић (уред.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. I, Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет, 345–355.

Мишковић-Луковић 2015: М. Мишковић-Луковић, Прагматика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Музолф и Цинкен 2009: A. Musolff, J. Zinken (eds), Metaphor and Discourse,

Basignstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Ортони 1979 [19932]: A. Ortony (ed), Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press.

Пантер и Торнбург 2007: K-U. Panther, L. Thornburg, Metonymy, in: D. Geeraerts, Cuyckens (eds), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Oxford: Oxford University Press, 236–263.

Pragglejaz група 2007: Pragglejaz Group, MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse, Taylor and Francis Group/Online: Metaphor and Symbol, 22/1, Taylor and Francis Group/Online, 1–39.

Расулић 2004: K. Rasulić, Jezik i prostorno iskustvo, Beograd: Filološki fakultet.

Расулић 2008: K. Rasulić, On the conceptualization of the European Union across EU boundaries, in: K.Rasulić, I. Trbojević Milošević (eds), ELLSSAC Proceedings – International Conference English Language and Literature Studies: Structures across Cultures, Vol. 1, Belgrade: Faculty of Philology, 315–327.

Расулић 2010: K. Rasulić, Aspekti metonimije u jeziku i mišljenju, Beograd: THEORIA, LIII/3, Beograd, 49–70.

Расулић 2015: K. Rasulić, Hiding behind Bologna: Metonymy, metaphor and conceptual blurring in the Bologna process discourse, Kragujevac: Nasleđe, 12/32, Kragujevac, 37–50. [Special Issue: M. Mišković-Luković, B. Vlašković Ilić (eds), English Language and Literature: Contemporary Perspectives].

Расулић 2017a: K. Rasulić, A Metaphor Biangle, in: R. W. Gibbs, G. J. Steen (eds),

Metaphor and the Social World, 7/1, Amsterdam: John Benjamins, 130–151.

Rасулић 2017б: K. Rasulić, Shakespeare on the shelf, blue helmets on the move: Human-related metonymic conceptualization in English and Serbian, in: A. Athanasiadou (ed), Studies in Figurative Thought and Language, Amsterdam: John Benjamins, 199–229.

Расулић /у штампи/: K. Rasulić, Turning the heart into a neighbour: (Re)framing Kosovo in Serbian political discourse, in: M. Huang, L-L. Holmgreen (eds), The Language of Crisis: How Metaphors and Frames Construct Crisis Discourse, Amsterdam: John Benjamins, 111–135.

Расулић и Кликовац 2014: К. Расулић, Д. Кликовац (уред. и ред. прев.), Језик    и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике, Београд: Филолошки факултет.

Ричи 2003: L. D. Ritchie, “argument is war“ – Or is it a game of chess? Multiple meanings in the analysis of implicit metaphors, Taylor and Francis Group/Online: Metaphor and Symbol, 18/2, Taylor and Francis Group/Online, 125–146.

Свитсер 1990: E. Sweetser, From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure, Cambridge: Cambridge University Press.

Семино 2008: E. Semino, Metaphor in Discourse, Cambridge: Cambridge University Press.

Семино и Демјен 2017: E. Semino, Z. Demjén (eds), The Routledge Handbook of Metaphor and Language, London/New York: Routledge.

Симеон (1969): R. Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Zagreb: Matica hrvatska.

Спербер и Вилсон 1986 [19952]: D. Sperber, D. Wilson, Relevance: Communication and Cognition, Oxford: Blackwell.

Спербер и Вилсон 2008: D. Sperber, D. Wilson, A Deflationary Account of Metaphors, in: R. Gibbs (ed), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: CUP, 84–105.

Стевер 2010: H. Stöver, Metaphor and Relevance Theory: A New Hybrid Model (unpublished PhD Dissertation, University of Bedfordshire). <https://uobrep. openrepository.com/uobrep/bitstream/10547/145619/1/stover.pdf.>. 16.08.2019.

Стен 2017: G. Steen, Deliberate metaphor theory: Basic assumptions, main tenets, urgent issues, Berlin: Intercultural Pragmatics, 14/1, Berlin, 1–24.

Стен и др. 2010: G. J. Steen, A. G. Dorst, J. B. Herrmann, A. A. Kaal, T. Krennmayr, Pasma, A Method for Linguistic Metaphor Identification: From MIP to MIPVU, Amsterdam: John Benjamins.

Тејлор 1989 [20033]: J. R. Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory, Oxford: Clarendon Press/OUP.

Teндал 2009: M. Tendahl, A Hybrid Theory of Metaphor: Relevance Theory and Cognitive Linguistics, Basignstoke: Palgrave Macmillan.

Тендал и Гибс 2008: M. Tendahl, R. W. Gibbs, Complementary perspectives on metaphor: Cognitive linguistics and relevance theory, Amsterdam: Journal of Pragmatics, 40, Amsterdam, 1823–1864.

Фоконије и Тарнер 1998: G. Fauconnier, M. Turner, Conceptual integration networks, Wiley Online Library: Cognitive Science, 22, Wiley Online Library, 133–187 <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15516709>. 16.08.2019.

Фоконије и Тарнер 2002: G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and The Mind’s Hidden Complexities, New York: Basic Books.

Хампе 2005: B. Hampe (ed), From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics, Berlin: Mouton de Gruyter.

Чартерис-Блек 2004: J. Charteris-Black, Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, Basignstoke: Palgrave Macmillan.

Џонсон 1987: M. Johnson, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, Chicago: University of Chicago Press