КОМПОНЕНЦИЈАЛНА АНАЛИЗА ГРУПЕ СИНОНИМА ГЛАГОЛА „ЗУРИТИ“ И ЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Липар, 71 (2020), стр. 243-254

АУТОР: Катарина Б. Субановић

Е-АДРЕСА: subanovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.243S

САЖЕТАК:

Предмет овог рада јесте енглеска и српска група синонима глагола зурити који су се проучавали са становиишта компоненцијалне анализе. Главни циљеви рада су представљање групе синонима датог глагола, а затим и истицање дијагностичких обележја на основу којих се испитани глаголи разликују уз помоћ података добијених из речника и корпуса. На крају су разматрани предложени преводни еквиваленти датих синонима. Основни закључак је да српски језик поседује мањак глагола који припадају датом семантичком пољу у односу на енглески језик када је испитана грађа у питању. Стога се у више наврата, при дефинисању синонима, употребљавају семантички неутрални глаголи (нпр. гледати) уз одговарајуће модификације прилозима. Такође резултати анализе показали су да консултовани речници и корпуси пружају детаљан и потпун увид у погледу ове тематике

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

глагол зурити, компоненцијална анализа, синонимија, значење, семантичка обележја

ЛИТЕРАТУРА:

  • Ашић 2011: T. Ašić, Nauka o jeziku, Beograd: BeoBook.
  • Кемпсон 1996: R. M. Kempson, Semantic Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Кристал 1987: D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Нида 1975: E. A. Nida, A Componential Analysis of Meaning, Belgium: Mouton.
  • Палмер 1997: F. R. Palmer, Semantics Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Prcic, Tvrtko. Semantika i pragmatika reci. <http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/ default/files/db/books/978-86-6065-356-9.pdf> 22.07.2019.
  • Саид 2009: J. Saeed, Semantics, United Kingdom: Wiley Blackwell
  • Тодоровић, Јовић 2016: М. Тодоровић, М. Јовић, Компоненцијална анализа групе синонима глагола свађати се и њихови преводни енглески еквиваленти, Крагујевац: Липар, 61, Крагујевац, 195-208.
  • Widyastuti, Susana. Componential analysis of meaning: theory and application.
  • <https://www.academia.edu/31097799/COMPONENTIAL_ANALYSIS_OF_ MEANING_THEORY_AND_APPLICATIONS> 12.06.2019.