Категорија Појединачни чланци

УТИЦАЈ НОВИНАРСКОГ ЖАНРА НА ПРЕНОШЕЊЕ ТУЂЕГ ГОВОРА У НОВИНСКИ МЕДИЈ

Липар, 71 (2020), стр. 291-302 АУТОР: Катарина Г. Мијаљевић Е-АДРЕСА: katarina2402@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Укључивање туђих речи у ауторски дискурс је уствари преношење туђег говора. Да би пре- ношење туђег говора имало што већу експресивну вредност…

Детаљније

УТИЦАЈ СТЕРЕОТИПА НА УЧЕЊЕ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 281-290 АУТОР: Сандра Г. Миладиновић Е-АДРЕСА: sandramiladinovic@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: С обзиром на то да савремена настава страних језика подразумева да језик и култура чине јединствену и неодвојиву целину, неопходно је да…

Детаљније

ФОРЕНЗИЧКО УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА НА ОСНОВУ ГЛАСА

Липар, 71 (2020), стр. 265-280 АУТОР: Марија С. Милосављевић Е-АДРЕСА: millosavljevic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира значај примене форензичке фонетике у истражним и судским процесима, односно примене знања о језику у сврху решавања разних…

Детаљније

СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА СА КОМПОНЕНТОМ „ВРАТА“ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар, 71 (2020), стр. 255-264 АУТОР: Марија Н. Јаневска Е-АДРЕСА: janevska@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Предмет истраживања су фразеологизми из српског и енглеског језика који у свом саставу садрже компоненту врата / door. У раду је представљена…

Детаљније

КОМПОНЕНЦИЈАЛНА АНАЛИЗА ГРУПЕ СИНОНИМА ГЛАГОЛА „ЗУРИТИ“ И ЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Липар, 71 (2020), стр. 243-254 АУТОР: Катарина Б. Субановић Е-АДРЕСА: subanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада јесте енглеска и српска група синонима глагола зурити који су се проучавали са становиишта компоненцијалне анализе. Главни циљеви рада…

Детаљније

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЛЕКСЕМОМ „ВОДА“ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар, 71 (2020), стр. 233-242 АУТОР: Тамара Н. Јаневска Е-АДРЕСА: tamara.janevska@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада представља контрастивна анализа фразеологизама са лексемом вода у срп- ском и енглеском језику. Будући да вода представља нужан елемент човековог…

Детаљније

АСИНХРОНА И СИНХРОНА КОМУНИКАЦИЈА ПОСРЕДОВАНА РАЧУНАРОМ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 213-231 АУТОРИ: Марина Ђ. Ђукић Мирзајанц, Невенка В. Јанковић Е-АДРЕСЕ: djukic.mirzayantz@filfak.ni.ac.rs, jankovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају асинхрони и синхрони видови комуникације посредоване рачунаром (СМС), њихови образовни потенцијали и предности…

Детаљније

САДРЖАЈИ ИЗ ПРАВОПИСА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА НАПРЕДНОМ НИВОУ

Липар, 71 (2020), стр. 201-212 АУТОР: Марија Д. Исаиловић Е-АДРЕСА: marijats@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У настави српског као страног јазика правописом се овалдава на основном и средњем нивоу знања, како би на напредном нивоу полазник могао…

Детаљније

ОНОМАТОПЕЈА У СТРИПУ „ШТРУМПФОВИ“ И ЊЕГОВОМ ПРЕВОДНОМ ЕКВИВАЛЕНТУ

Липар, 71 (2020), стр. 185-199 АУТОР: Јелена Р. Китановић Е-АДРЕСА: jelenakitanovic2105@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања је анализа ономатопеје у белгијском стрипу Штрумпфови аутора Пјера Кулифора, као и проналажење њихових еквивалената у српском језику. Корпус овог…

Детаљније

РЕЧЕНИЧНА СТРУКТУРА У ПИСАНОМ ДИСКУРСУ СТУДЕНАТА НА ПОЧЕТНОМ НИВОУ УЧЕЊА СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 171-183 АУТОР: Марија С. Раковић Е-АДРЕСА: rakovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави утврђивањем начина структурирања реченице у писаном дискурсу студената, како филолошког тако и нефилолошког профила, на почетном нивоу учења српског…

Детаљније