УТИЦАЈ СТЕРЕОТИПА НА УЧЕЊЕ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 281-290

АУТОР: Сандра Г. Миладиновић

Е-АДРЕСА: sandramiladinovic@hotmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.281M

САЖЕТАК:

С обзиром на то да савремена настава страних језика подразумева да језик и култура чине јединствену и неодвојиву целину, неопходно је да ученици изграде позитиван однос пре- ма култури чији језик уче. Међутим, бројна истраживања потврдила су да постоје разни стереотипи када је реч о учењу страних језика, као и да исти на известан начин обликују процес учења самог језика. Будући да се споменути стереотипи могу јавити у два облика, као позитивни и као негативни, њихов утицај на учење страних језика може бити двојак. С тим у вези, битан је однос који постоји између стереотипа и мотивације, јер полазимо од претпоставке да позитивни стереотипи могу деловати мотивишуће на процес учења страног језика, док, с друге стране, негативни стереотипи могу утицати демотивишуће на ученика, а самим тим и на његов успех. Такође, не треба занемарити ни интеркултурну компетенцију чији развој у великој мери зависи од степена заступљености стереотипа међу ученицима и студентима. У овом раду бавићемо се утицајем стереотипа на учење шпанског језика. Основни циљ је да кроз преглед неких од најрелевантнијих истраживања и радова који се баве датом проблематиком сагледамо значај њеног проучавања, односно да покажемо у којој мери стереотипи утичу на процес учења шпанског језика, као и да укажемо на педагошке импликације које они носе са собом. Истраживања показују сличне резултате у вези са присуством стереотипа међу студентима и ученицима који уче шпански као страни језик. Јављају се како негативни тако и позитивни стереотипи, иако су ови други заступљени у већој мери. Наведено говори у прилог учењу шпанског језика, као и повећању мотивације и стицању интеркултурне компетенције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

стереотипи, учење шпанског језика, мотивација, интеркултурна компетенција, педагошке импликације

ЛИТЕРАТУРА:

 • Билић Штефан 2006: M. Bilić Štefan, Uključivanje interkulturalne komunikacijske kompetencije u poučavanje stranih jezika. Odgojne znanosti, 8 (1), 279–288.
 • Бугарски 1995: R. Bugarski, Uvod u opštu lingvistiku, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Гиори 1997: А. Györi, ¿Cómo proceder con los esterotipos en la enseñanza de lenguas extranjeras? XXXII Congreso Español: Uniendo culturas. https://cvc.cervantes. es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/congreso_32.htm
 • Дромбе Дјандуе 2012: Б. Drombe Djandue, La influencia de los estereotipos en el aprendizaje del español como lengua extranjera (E/LE) en Costa de Marfil. redELE, 24, 1–12.
 • Дурбаба 2011: O. Durbaba, Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Ђуричић, Георгијев 2013: М. Đuričić, I. Georgijev, Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika. Komunikacija i kultura online, 4 (4), 65–78.
 • Јовановић, Санћес Радуловић 2013: A. Jovanović, N. Sánchez Radulović, El español en Serbia: estado de la cuestión, Colindancias: Revista de la Red Regional de Hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia, 4, 373–392.
 • Кем-меках Кадзуе 2013: О. Kem-mekah Kadzue, La enseñanza/aprendizaje del español en Camerún: el discurso ideológico y la problemática de los manuales didácticos. XXIV Congreso Internacional de la ASELE: La enseñanza del español como LE/L2 en el siglo XXI. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/asele_xxiv. htm
 • Лобато Бенеито 2013: Т. Lobato Beneyto, Estereotipos, clichés y competencia intercultural. Propuestas para el aula de ELE/L2. Actas del II Encuentro Internacional de profesores de ELE del Instituto Cervantes de Bruselas. https://cvc.cervantes.es/ ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/bruselas_2013.htm
 • Морено Фернандес, Маричић 2015: М. Moreno Fernández, S. Maričić, Zastupljenost stereotipa o španskom jeziku i kulturi u nastavi španskog kao stranog jezika u Srbiji. Metodički vidici, 6, 97–115.
 • Рамирес Аус, Мартин Сиснерос 2007: M. Ramírez Aúz, L. Martín Cisneros, Estereotipo e imagen de la cultura española en los aprendientes de ELE integrados en las destrezas orales. XVII Congreso Internacional de la ASELE: Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE, 1209–1222.
 • Санмигел Марињо 2011: А. Sanmiguel Mariño, Luchando contra los estereotipos españoles en la enseñanza secundaria británica. Perspectiva de una auxiliar de conversación. Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Congreso Internacional. Del texto a la lengua: La aplicación de los textos a la enseñanza- aprendizaje del español L2-LE, 805–816.
 • Тифани 2012: F. Tiffany, ¿Qué papel desempeñan los estereotipos en el aprendizaje del español como lengua y cultura extranjera?, Master rad, Université Stendhal Grenoble III.
 • Фонкубјерта Муријел 2009: Ј. М. Foncubierta Muriel, Comunicación intercultural: creencias, valores y actitudes en la enseñanza del español. El profesor de Español LE- L2: Actas del XIX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), 969–980.
 • Хенис Педра 2009: M. Genís Pedra, Comentarios al artículo Lingüística Aplicada, inclusión social y aprendizaje de español en contexto latinoamericano de Marcia Paraquett. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 6, 1–9.
 • Хименес Гарсија, Ортего Антон 2009: Е. Jiménez García, М. Т. Ortego Antón, El tratamiento de los estereotipos en el aula de ELE: una experiencia práctica. Revista Foro de Profesores de E/LE, 5, 1–5.