ФОРЕНЗИЧКО УТВРЂИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА НА ОСНОВУ ГЛАСА

Липар, 71 (2020), стр. 265-280

АУТОР: Марија С. Милосављевић

Е-АДРЕСА: millosavljevic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.265M

САЖЕТАК:

У раду се анализира значај примене форензичке фонетике у истражним и судским процесима, односно примене знања о језику у сврху решавања разних криминалних радњи и судских спорова. Циљ је да на основу доступне литературе утврдимо на који начин и у којој мери је у правосуђу заступљена форензичка пракса идентификовања особе на основу гласа. Приказани су основни оквири форензичке експертске анализе на пољу утврђивања идентитета особе на основу њеног гласа. Указује се на концепт идентитета у криминалистици и на доказну вредност резултата експертске анализе у препознавању говорника. Разматрају се финални резултати форензичке експертске анализе исказани скалом рангираних вероватноћа. Указује се на потребу и могућности коришћења гласа у разним врстама и стадијумима полицијског поступања, криминалистичког истраживања или казненог поступка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

форензичка фонетика, утврђивање идентитета, форензички маркери, судски процес, експерт фонетичар

ЛИТЕРАТУРА:

 • Варошанец-Шкарић 2008: G. Varošanec-Škarić, Verifikacija govornika u forenzičkoj fonetici, Govor, XXV, Zagreb: Filozofski fakultet, 31–44.
 • Варошанец-Шкарић, Кишичек 2012: G. Varošanec-Škarić, G. Kišiček, Fonetsko forenzičko prepoznavanje i lingvistička analiza govornika, Suvremena lingvistika, 89–108.
 • Ђорђевић и др. 2011: J. Đorđević, Z. Kašić, S. Jovičić, Forensic – Phonetic Speech Analysis, S.Т. Jovičić, M. Subotić (ed.), Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I, Belgrade: LAAC, IEPSP, 79–94.
 • Ивановић, Шешум 2009: М. Ивановић, М. Шешум, Један тип регионалне редукције неакцентованих слогова као форензички маркер, ETRAN 2009, Зборник радова, Врњачка бања, АК4.1-1-4.
 • Јовичић 2001: С. Јовичић, Форензички аспекти препознавања говорника, Наука Техника Безбедност, бр. 1, 41–60.
 • Јовичић и др. 2006: С. Јовичић, З. Кашић, М. Ђорђевић, Паралингвистичке и екстралингвистичке информације у говорним технологијама, ETRAN 2006, Зборник радова, Врњачка бања, 443–449.
 • Јовичић, Кашић 2009: С. Јовичић, З. Кашић, Назалност и назализација у форензичкој карактеризацији говорника, ETRAN 2009, Зборник радова, Врњачка бања, АК4.1-1-4.
 • Јовичић, Кашић 2010: С. Јовичић, З. Кашић, „Интра-спикерске варијације у говору: форензичке импликације: Примењена лингвистика 11, 124–133.
 • Јовичић, Кашић 2011: S. Jovičić, Z. Kašić, Quality оf Undisputed Voice Recordings: Forensic Aspects. ARCHIBALD REISS DAYS – Thematic Proceedings, KPA, Belgrade, 289–298.
 • Кашић, Ђорђевић 2009а: З. Кашић, Ј. Ђорђевић, Зашто је лингвистика постала форензичка   вештина,   у:   Добривоје   Радовановић   (уред.),   Истраживања    у специјалној педагогији, Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 469–482.
 • Кашић, Ђорђевић 2009б: З. Кашић, Ј. Ђорђевић, Остаци аутоматизма регионалне артикулационе базе као форензички маркери, ETRAN 2009, Зборник радова, Врњачка бања, АК4.1-1-4.
 • Хеђевер 2009: M. Heđever, Uvod u forenzičku fonetiku i akustiku, Zagreb: Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet.