САДРЖАЈИ ИЗ ПРАВОПИСА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА НАПРЕДНОМ НИВОУ

Липар, 71 (2020), стр. 201-212

АУТОР: Марија Д. Исаиловић

Е-АДРЕСА: marijats@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.201I

САЖЕТАК:

У настави српског као страног јазика правописом се овалдава на основном и средњем нивоу знања, како би на напредном нивоу полазник могао да се служи свим правописним правилима. Предмет овог рада јесу правописни садржаји у штампаним уџбеницима српског као страног језика на напредном нивоу. Корпус чине новији уџбеници (објављени од почетка 21. века). Циљ је да се испитају и представе садржаји правописа у уџбеницима за полазнике који уче српски као страни језик на напредном нивоу, као и да се дође до препорука за ауторе будућих уџбеника. Може се очекивати: (а) да у универзитетским уџбеницима за напредни ниво постоје активности којима се систематизују знања стечена на основном и средњем нивоу, као и сложени задаци у којима се комбинује више правописних правила; (б) да су правописни садржаји у уџбеницима за специјалне курсеве методички осмишљени тако да доприносе нијансирању или продубљивању појединих сегмената знања. Анализа је показала да најновија уџбеничка продукција посвећује пажњу правопису и да пружа смернице којима се аутори будућих уџбеника могу руководити. Може се закључити: (а) услед недостатка правописног приручника намењеног искључиво странцима, потребно је у уџбеницима увести правописне садржаје (у складу с концепцијом уџбеника); (б) у активностима предвиђеним за унапређивање ортографске компетенције треба повезивати правописна правила с другим компетенцијама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски као страни језик, уџбеник, језичке вештине, правопис, ортографска компетенција, напредни ниво

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бјелаковић 2007: I. Bjelaković, Metodološki okvir nastave srpskog kao stranog       u knjizi Naučimo srpski 1 (početni nivo), u: J. Vučo (prir.), Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Beograd: Filološki fakultet, 260−269.
 • Бјелаковић 2011: И. Бјелаковић, Онлајн курс српског језика као страног: конципирање и реализација, у: В. Крајишник (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси II, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 289−296.
 • Боњковски 2016: R. Bo kowski, Poljski udžbenici za nastavu srpskoga jezika kao stranog, у: А. Пешикан (ур.), Настава и учење − уџбеник у функцији наставе и учења, Ужице: Педагошки факултет, 217–226.
 • Брборић 2016: В. Брборић, Настава правописа српског језика у настави за странце, у: В. Крајишник (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси III, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 115−123.
 • Вељковић Станковић 2007: Д. Вељковић Станковић, Примена интернета у настави страног језика, у: М. Дешић (ур.), Српски као страни језик у теорији     и пракси, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 185−194.
 • Дешић 2003: М. Дешић, Ozvučeni udžbenik srpskog jezika kao stranog, u: J. Vučo (prir.), Udžbenik u nastavi stranih jezika, Nikšić: Univerzitet Crne Gore, 199−205.
 • Дешић 2016: М. Дешић, Ортографија и ортоепија у српском као страном језику, у: В. Крајишник (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси III, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 125−129.
 • Ђорђевић 2018: К. Ђорђевић, Уџбеници и приручници српског језика као страног, Лингвистичке актуелности, 31, Београд, 20–33.
 • Кончаревић 2005: К. Кончаревић, Презентација српске културе у уџбеницима српског језика као страног – теоријски оквир и конструкцијска решења, Научни састанак слависта у Вукове дане, 34/1, Београд: МСЦ, 217–228.
 • Крајишник, Ломпар 2012: В. Крајишник, В. Ломпар, Концепција онлајн курса српског као страног језика. Научни састанак слависта у Вукове дане, 41/3, Београд: МСЦ, 167–176.
 • Крајишник, Ломпар 2015: В. Крајишник, В. Ломпар, Искуства у онлајн курсу српског као страног језика за А1 ниво, Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/3, Београд: МСЦ, 75−84.
 • Крајишник, Маринковић 2009: В. Крајишник, Н. Маринковић, Тестови за полагање српског као страног језика, Београд: Филолошки факултет.
 • Маринковић 2003: Н. Маринковић, Уџбеници у настави српског као страног у Центру за српски језик, u: J. Vučo (prir.), Udžbenik u nastavi stranih jezika, Nikšić: Univerzitet Crne Gore, 207−214.
 • Ненезић 2009: J. Nenezić, Teorija udžbenika njeno značenje za konstruisanje visokoškolskog udžbenika stranog (ruskog) jezika, Riječ, 1, Nikšić, 81−91.
 • Оташевић 2014: Ђ. Оташевић, Приручници за наставу српског језика као страног, Приручници за наставу српског језика као страног, Лингвистичке актуелности, 25, Београд, 21–30.
 • Пантић 2013: М. Пантић, Уџбеници и остала наставна средства у настави српског језика као страног, Opera Slavica, XXIII/4, Brno, 303–307.
 • Перишић Арсић 2018: O. Perišić, Arsić, Različiti aspekti kulture u udžbenicima srpskog jezika kao stranog, u: I. Živančević Sekeruš, Ž. Milanović (ur.), Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet, 95−105.
 • Правопис српскога језика 2017: М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица (прир.), Нови Сад: Матица српска.
 • Раковић 2018: М. Раковић, Садржаји о српској култури у уџбеницима српског као страног језика за А ниво (методички аспект), у: Д. Бошковић, М. Ковачевић, Н. Бубања (ур.), Брендови у књижевности, језику и уметности, Крагујевац: ФИЛУМ, 373–386.
 • Раковић 2019: М. Раковић, Садржај и структура уџбеника српског као страног језика за А ниво, у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Х/1, Крагујевац: ФИЛУМ, 2019, 237–247.
 • Симеуновић 2015: Д. Симеуновић, Синтагматски и лексички односи у уџбенику Научимо српски 2 (лексичко-семантичка и структурална анализа), Методички видици, 6, Нови Сад, 25−38.
 • Стрижак 2014: Н. Стрижак, Правописна компетенција и настава српског као страног језика, Примењена лингвистика, 15, Београд, 39–50.
 • Суботић, Дражић 2011: Љ. Суботић, Ј. Дражић, Информатичко-програмска решења за конципирање онлајн курса српског језика, у: В. Крајишник (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси II, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 297−303.
 • Суботић, Дражић 2010: Lj. Subotić, J. Dražić, On-line kurs srpskog jezika kao stranog (usvajanјe gramatičkih mоdela), u: C. Voss, B. Golubović (ur.), Srpska lingvistika. Serbische Linguistik, Munchen, Berlin: Verlag Otto Sagner, 213−223.
 • Суботић, Бјелаковић 2011: Љ. Суботић, И. Бјелаковић, Платформа за учење страних језика, у: В. Крајишник (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси II, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 281−287.
 • Тошовић 2002: Б. Тошовић, Функцинална стилистика, Београд: Београдска књига.