СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА СА КОМПОНЕНТОМ „ВРАТА“ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар, 71 (2020), стр. 255-264

АУТОР: Марија Н. Јаневска

Е-АДРЕСА: janevska@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.255J

САЖЕТАК: 

Предмет истраживања су фразеологизми из српског и енглеског језика који у свом саставу садрже компоненту врата / door. У раду је представљена семантичка анализа фразеолош- ких јединица са циљем да се, путем контрастивне анализе, установе сличности и разлике у значењу поменутих фразема. Корпус рада чине једнојезични фразеолошки речници као и речници компаративне фразеологије. Анализа указује на то да се фразеологизми у енглеском и српском језику могу груписати у зависности од њиховог значења на основу ког се може приметити одређени степен формалне и семантичке сличности датих фразеолошких јединица, па самим тим, установити апсолутни еквиваленти. Спроведена анализа указује и на то да се у одређеним случајевима јавља формална сличност док се семантичко значење не подудара.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фразеологизми, врата, семантичка анализа, српски језик, енглески језик

ЛИТЕРАТУРА:

  • Богдановић 2017: М. Богдановић, Фразеологизми као средства изражавања временских значења у српском језику, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Језик, књижевност, време: Језичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 189-201.
  • Марјановић 2017: С. Марјановић, Поредбене фраземе с компонентом comme/ као у француском и српском језику, Београд: Филолошки факултет у Београду.
  • Мршевић 1987: Д. Мршевић-Радовић, Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику, Београд: Филолошки факултет.
  • Мршевић 2008: Д. Мршевић-Радовић, Фразеологија и национална култура, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
  • Пејовић 2015: А. Пејовић, Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика, Крагујевац: ФИЛУМ.
  • Пејовић 2016: А. Пејовић, Крв као фразеолошка компонента у српском и шпанском језику, у: Српски језик, књижевност, уметност, књ.1, Крагујевац: ФИЛУМ, 357-367.
  • Танасијевић 2019: А. Танасијевић, Семантичка анализа фразеолошких јединица са компонентом ’бог’ у шпанском и српском језику, у: Савремена проучавања језика и књижевности X, књ. 1, 129-139.
  • Требјешанин 2008: Ж. Требјешанин, Речник Јунгових појмова и симбола, Београд: HESPERIAedu.
  • Тривић 2013: А. Тривић, Семантичка анализа идиоматских израза с компонентом ’глава’ у савременом српском и шпанском језику, у: М. Ковачевић (ур.), Традиција и иновације у савременом српском језику, књ.1, Крагујевац: ФИЛУМ, 411-420.
  • Штрбац 2012: Г. Штрбац, Семантика обележја фразеологизама са лексемом ’око’, у: Годишњак филозофског факултета у Новом Саду, књ. XXXVII, 323-335.