ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЛЕКСЕМОМ „ВОДА“ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар, 71 (2020), стр. 233-242

АУТОР: Тамара Н. Јаневска

Е-АДРЕСА: tamara.janevska@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.233J

САЖЕТАК:

Предмет рада представља контрастивна анализа фразеологизама са лексемом вода у срп- ском и енглеском језику. Будући да вода представља нужан елемент човековог постојања и битан фактор за његово функционисање, интересовало нас је значење и заступљеност ове лексеме у фразеолошким јединицама. У раду смо желели да испитамо да ли се, и у којој мери, фразеологизми у овим језицима разликују по значењу, односно да ли припадају истим значењским категоријама, и да ли постоје разлике међу варијантама једног истог фразеологизма, што смо настојали да утврдимо применом семантичке анализе. Резултати истраживања показују да међу фразеологизмима са компонентом вода не постоји знатна разлика у виду категорија којима припадају ексцерпирани фразеологизми, али често није могуће пронаћи апсолутне преводне еквиваленте за све фразеолошке јединице у оквиру тих категорија. Када су у питању разлике међу варијантама, издвојило се свега неколико примера у којима се јављају неподударности у значењу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фразеологизми, вода, енглески језик, српски језик, семантичка анализа

ЛИТЕРАТУРА:

  • Мијић и Бартуловић 2016: Linda Mijić, Anita Bartulović, „Frazemi sa sastavnicom iz semantičkog polja ’voda’ u klasičnim jezicima i hrvatskom jeziku”, Fluminensia, god. 28, br. 1, Zadar: Sveučilište u Rijeci, 123-141.
  • Пејовић 2015: Анђелка Пејовић, „’Крв’ као фразеолошка компонента у српском и шпанском језику”, у Ковачевић, Милош и Јелена Петковић (ур.): Језик, кљижевност, уметност, Крагујевац: ФИЛУМ, 357-367.
  • Тривић 2015: Анета Тривић, Лексичко-семантичка анализа соматизама у фразеологији савременог шпанског и српског језика: контрастивни приступ, Крагујевац: ФИЛУМ.
  • Штрбац 2018: Гордана Штрбац, Фразеологија о човеку и човек у фразеологији, Нови Сад: Филозофски факултет.