РЕЧЕНИЧНА СТРУКТУРА У ПИСАНОМ ДИСКУРСУ СТУДЕНАТА НА ПОЧЕТНОМ НИВОУ УЧЕЊА СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 171-183

АУТОР: Марија С. Раковић

Е-АДРЕСА: rakovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.171R

САЖЕТАК:

Рад се бави утврђивањем начина структурирања реченице у писаном дискурсу студената, како филолошког тако и нефилолошког профила, на почетном нивоу учења српског као страног језика. Циљ је да уочимо: (1) реченичну структуру (просте, проширене или сложене реченице); (2) предлошко-падежне конструкције које их чине; (3) информативност реченице;

(4) начине творбе реченичних конструкција; (5) грађење упитних и одричних реченичних форми. Корпус чине радови студената за завршни испит на курсу Српског као страног језика у Центру за српски као страни језик Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Анализа корпуса је показала да студенти на почетном нивоу учења српског као страног језика формирају просте реченице, али информативне у мери која им омогућава обављање основних комуникативних процеса. У раду ћемо покушати да дамо методичке препоруке за наставну праксу које би могле допринети отклањању грешака при формирању реченичних структура, у првом реду употребе предлошко-падежних конструкција у оквиру прилошких одредби, а потом и при низању лексема које чине реченичну структуру.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

реченична структура, писани дискурс, српски као страни језик, почетни ниво, предлошко-падежне конструкције, упитне реченице, одричне реченице, студенти

ЛИТЕРАТУРА:

 • Vojnović 2007: Ј. Vojnović, Usvajanje padežnog sistema u nastavi srpskog jezika kao stranog (početni nivo), u: Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Prir. JulijanaVučo, Beograd: Filološki fakultet, 281−289.
 • Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje, nastava, ocjenjivanje, preveli: Dragan Bogojević, Nataša Živković, Goran Terzić, Božica Vujačić, Ministarstvo prosvjete i nauke, Podgorica, 2003.
 • Ајџановић 2016: Ј. Ајџановић, Модални глаголи и њихови перифразни еквиваленти у настави српског језика као страног, у: Српски као страни језик у теорији и пракси: тематски зборник радова, 3, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 51–59.
 • Бабић 2016а: Б. Бабић, Грешке у творби облика партиципа актива на почетним нивоима српског као страног, у: Српски као страни језик у теорији и пракси: тематски зборник радова, 3, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 143–154.
 • Бабић 2016б: Б. Бабић, Грешке у употреби облика локатива на почетним нивоима учења српског језика као страног, у: Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију, Нови Сад: Филозофски факултет, 703–726.
 • Бабић 2016в: Б. Бабић, Унитарјезичке грешке на почетним нивоима учења српског као страног језика, Нови Сад: Филозофски факултет (докторска дисертација)
 • Крајишник 2000: В. Крајишник, Конкурентна употреба приједлошко-падежних конструкција са значењем мјеста у српском језику као страном, у: Научни састанак слависта у Вукове дане, 29/1, Београд: МСЦ, [327]–342.
 • Крајишник, Маринковић 2009: В. Крајишник, Н Маринковић, Тестови за полагање српског као страног језика, Београд: Филолошки факултет.
 • Маринковић 2016а: Н. Маринковић, Граматички минимум српског као страног језика, Београд: Филолошки факултет (докторска дисертација)
 • Маринковић 2016б:  Н.  Маринковић,  Дистрибуција  граматичких  категорија  у настави српског као страног језика, у: Српски као страни језик у теорији и пракси: тематски зборник радова, 3, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 87–94.
 • Мразовић, Вукадиновић 2009: П. Мразовић, З. Вукадиновић, Граматика српског језика за странце, Београд: Издавачка књижарница Зорана Стојадиновића, 513–668.