УТИЦАЈ НОВИНАРСКОГ ЖАНРА НА ПРЕНОШЕЊЕ ТУЂЕГ ГОВОРА У НОВИНСКИ МЕДИЈ

Липар, 71 (2020), стр. 291-302

АУТОР: Катарина Г. Мијаљевић

Е-АДРЕСА: katarina2402@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.291M

САЖЕТАК:

Укључивање туђих речи у ауторски дискурс је уствари преношење туђег говора. Да би пре- ношење туђег говора имало што већу експресивну вредност на читаоце новинских медија, задужени су облици или форме новинског жанра. У уводном делу рада представљамо значај и улогу новинарског изражавања или жанра у преношењу туђег говора у новински медиј. У раду разматрамо и два граматикализована типа преношења туђег говора – управног и неуправног – из дневних новина које издаје Република Србија. Пажњу ћемо посветити примерима преузетим из текстова који су саставни део дневних новина које смо поделили у две велике групе у зависности од тога да ли припадају моделу управног или неуправног говора и која је њихова функција у датом контексту.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

новинарски жанр, туђи говор, управни говор, неуправни говор, дневне новине

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бaр-Хилeл 1954: Yehoshua Bar-Hillel, Indexical Expressions, Jerusalem, Mind 63: 359–376.
 • Бахтин 1980: М. Bahtin, Marksizam i filozofija jezika, prev. R. Matijašević, Beograd: Nolit.
 • Јевтовић, Петровић, Арацки 2014: З. Јевтовић, Р. Петровић, З. Арацки, Жанрови у савременом новинарству, Београд: Јасен.
 • Јеротијевић 2011: Д. Јеротијевић, Типови и функције туђег говора у језику српских писаних медија. Радови Филозофског факултета, 13 (1), 645–660.
 • Јовановић 2010: Ј. Јовановић, Лингвистика и стилистика новинског умећа. Језичке и стилске особине новинарств, Београд: Јасен.
 • Ковачевић 2012: М. Ковачевић, О граматичко-стилистичком терминосистему туђег говора.Српски језик, XVII, 13–38.
 • Лajонс 1977: John Lyons, Semantics, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, London – New York – Melbourne.
 • Лампропоулоу 2009: S. Lampropoulou, „Forms and functions of speech re- presentation in Greek adolescents’ narratives”, Proceedings of the 8th International Greek Linguistics Conference, 30 August-2 September 2005, University of Ioannina, Greece, pp. 248–260.
 • Левинсон 1983: Stephen Levinson, Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney,
 • О’ иф, Кленси, Адолф 2011: Anne O’Keeffe, Brian Clancy and Svenja Adolphs,
 • Introducing Pragmatics in Use, Abingdon England, New York: Routledge.
 • Перкинс 1992: Revere D. Perkins, Deixis, Grammar and Culture, Amsterdam and Philadelphia, PA.
 • Принс 2011: Dž. Prins, Naratološki rečnik, prev. B. Miladinov, Beograd: Službeni glasnik.
 • Рудин, Иботсон 2008: R. Rudin, T.Ibbotson, Novinarstvo, osnovne tehnike i temeljna znanja, Zagreb, Mate doo.
 • Филмор 1997:Charles J.Fillmore, Lectures on Deixis, Stanford: CSLI Publications, Bloomington
 • Шорт 1999: М.Šort, Predstavljanje govora u romanu i u štampi, prev. S. Bilbija, U S. Perović (ur.), Kako ukrotiti tekst, Podgorica: Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore – Oktoih, 245–270.