ОНОМАТОПЕЈА У СТРИПУ „ШТРУМПФОВИ“ И ЊЕГОВОМ ПРЕВОДНОМ ЕКВИВАЛЕНТУ

Липар, 71 (2020), стр. 185-199

АУТОР: Јелена Р. Китановић

Е-АДРЕСА: jelenakitanovic2105@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.185K

САЖЕТАК:

Предмет истраживања је анализа ономатопеје у белгијском стрипу Штрумпфови аутора Пјера Кулифора, као и проналажење њихових еквивалената у српском језику. Корпус овог рада заснива се на четири тома горепоменутог стрипа карикатуристе Пејоа у оригиналу на француском језику и еквивалената на српском језику у преводу Владимира Д. Јанковића. У раду се посредством контрастивне анализе испитују сличности и разлике између ономатопеја у оба језика с акцентом на њиховом графичком карактеру који омогућава анализу на фоностилистичком и графостилистичком плану. Резултати истраживања показују да је путем транскодирања могуће преводити ономатопеје из изворног језика у циљни, али да треба имати на уму релативну слободу преводиоца у њиховој стилизацији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ономатопеја, транскодирање, стрип, француски језик, српски језик

ЛИТЕРАТУРА:

 • Барберис 1992: Ј.-М. Barbéris, Onomatopée, interjection: un défi pour la grammaire,
 • L’Information Grammaticalе, Louvain: Editions Peteers, 52-57.
 • Еко 1970: U. Еco, Sémiologie des messages visuels, Communications, Berlin: De Gruyter Mouton, 11-51.
 • Ајснер 1993: W. Eisner, Comics & Sequential Art. Florida: Poorhouse Press.
 • Филипини и др. 1979: Filippini H., Glénat J., Sadoul N., Varende Y., Histoire de la bande dessinée en France et en Belgique des origines à nos jours. Grenoble: Éditions Jacques Glénat.
 • Гилбер 1989: L. Guilbert, Grand Larousse de la langue française, Paris: Larousse. Гревис 2011: M. Grevisse, Le Bon Usage, Paris: Duculot.
 • Катнић-Бакаршић 2001: M. Katnić-Bakaršić, Lingvistička stilistika., Budimpešta: Open society Institute, Center for Publishing Development, Electronic publishing program.
 • Клајбер 2006: G. Kleiber, Sémiotique de l’interjection, Langages, Paris: Didier- Larousse, 10-23.
 • Колетић 2014: I. Koletić, Stilistika stripa, Zagreb: Filozofski fakultet.
 • Прањић 1985: К. Pranjić, Jezik i književno djelo: ogledi za lingvostilističku analizu književnih tekstova. Beograd: Igro Nova prosveta.
 • Сарасени 2003: M. Saraceni, The Language of Comics, London: Routledge.
 • Тусен 1976: B. Toussaint, Idéographie et bande dessinée, Communications, Berlin: De Gruyter Mouton, 81-93.
 • Занетин 2008: F. Zanettin, Comics in Translation: An Overview, Manchester: St. Jerome Publishing.