УЛОГА АКОРДСКИХ ДОПУЊАЛКИ У ПРОЦЕСУ ЗАПИСИВАЊА ХАРМОНСКИХ ВЕЗА НА НАСТАВИ СОЛФЕЂА НА СТУДИЈАМА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Липар, 71 (2020), стр. 141-153

АУТОР: Александар Ч. Вуловић

Е-АДРЕСА: aleksandarcedomiravulovic@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.141V

САЖЕТАК:

У раду је описана улога акордских допуњалки у процесу записивања акорада у хармонским везама које представљају део наставног програма предмета Солфеђо на основним академским (музичким) студијама. Резултати пилот експерименталног истраживања показали су у којој се мери, по деловању експерименталног фактора − акордских допуњалки, остварује већа успешност/ тачност студената у слушном идентификовању/записивању акорада у хармонским везама.

Пилот педагошко истраживање реализовано је академске 2017/18. године, са групом испитаника коју су чинили студенти прве године студијског програма Музичка теорија и педагогија на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу.

Резултати спроведеног експерименталног програма потврдили су хипотезу, то јест, доказали су да акордске допуњалке помажу студентима да успешније/тачније слушно идентификују и записују акорде у хармонским везама, док закључци истраживања, између осталог, указују на неопходност чешће употребе акордских допуњалки у наставној пракси, конкретно у раду на записивању акорада у хармонским везама на настави солфеђа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Солфеђо, акордске допуњалке, хармонске везе, експериментално истраживање

ЛИТЕРАТУРА:

  • Банђур, Поткоњак 2006: В. Банђур, Н. Поткоњак, Истраживачки рад у школи/ акциона истраживања, Београд: Школска књига.
  • Беочанин-Мијановић 2008: Ј. Беочанин-Мијановић, Између грешке и инерције слуха у солфеђу, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
  • Беочанин 2016: Ј. Беочанин, Развој музичког слуха кроз дословни паралелизам у опажању и извођењу проширено-тоналне и атоналне музике српских композитора у оквиру програма наставе солфеђа, необјављена докторска дисертација, Београд: Факултет музичке уметности.
  • Кнежевић Флорић, Нинковић: 2012: O. Knežević Florić, S. Ninković, Horizonti istraživanja u obrazovanju, Novi Sad, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
  • Олујић 1990: A. Olujić, Razvoj harmonskog sluha, Beograd, Univerzitet umetnosti.
  • Хрпка 2004: И. Хрпка, Реформа програма музичког образовања у Француској крајем XX века, у: Г. Каран (уред.), Зборник VI педагошког форума, Београд: Факултет музичке уметности, 85-90.