КЊИЖЕВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ

Липар, 71 (2020), стр. 103-114

АУТОР: Марина M. Петровић Јилих

Е-АДРЕСА: marinajulich@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.103PJ

САЖЕТАК:

Књижевност у школском и универзитетском систему не треба да се преноси само у виду традиционалних форми – фронталне наставе или наставног разговора заснованог на питањима наставника и наставница и одговорима ученика и ученица, већ треба да јој се приђе и на друге начине, укључујући тако продуктивне методе и употребу разних медија (филм, музика, радио-драма, компјутер). Да би се ове тврдње потврдиле, треба истражити садашње стање у настави, и то са циљем давања предлога за промену истог. Из тог разлога приступило се емпиријским квалитативним истраживањима путем интервјуа и групне дискусије, чији су резултати укратко представљени у овом раду.

Испитаници су били 10 студената и студенткиња германистике у Крагујевцу, који су учествовали у једном позоришном пројекту 2012. године на Катедри за немачки језик и књижевност у Крагујевцу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

настава књижевности, књижевна социјализација, медији, мотивација за читање, наставне методе

ЛИТЕРАТУРА:

  • Абрахам/Кепсер 20062: U. Abraham, / M. Kepser, Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
  • Шлибар 2011: N. Šlibar, Wie didaktisiere ich literarische Texte? : neue Maturatexte und viele andere im DaF-Unterricht. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  • Гарбе 2010: C. Garbe, „Literarische Sozialisation – Mediensozialisation”, у: Literatur- und Mediendidaktik, Bd. 2, Frederking et al, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 21-40.
  • Граф 20064: W. Graf, „Literarische Sozialisation” у: K. M. Bogdal/C. Korte, Grundzüge der Literaturdidaktik, München, DTV, 49-60
  • Јазбец 2010: S. Jazbec, „Ingeborg Bachmann im DaF-Literaturunterricht oder Jugend in einer slowenischen Stadt”, у: N. Šlibar, Ingeborg Bachmann weiter lesen und weiter schreiben, Ljubljana, Slovenske germanistične študije, 157-169.
  • Копенштајнер 2001: J. Koppensteiner, Literatur im DaF- Unterricht. Eine Einführung in produktiv-kreative Techniken. Wien: öbv&hpt.
  • Мајринг 2002: P. Mayring: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Einleitung zum qualitativen Denken. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
  • Петровић Јилих 2016: М. Петровић Јилих: Сви смо били текст – Садашње стање у институционализованој настави књижевности у Србији: емппиријско истраживање спроведено међу студентима и студенткињама гермманистике, Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет.
  • Самиде 2010: I. Samide: „Dunkles zu sagen: Ein Bericht aus der Unterrichtspraxis”, у: N. Šlibar, Ingeborg Bachmann weiter lesen und weiter schreiben, Ljubljana, Slovenske germanistične študije, 170-182.