ПОЕТИКА ДИСТОПИЈСКИХ ХРОНОТОПА У РОМАНУ „СТАЛНО СЕ ВРАЋАЈУЋИ КУЋИ“ УРСУЛЕ К. ЛЕГВИН

Липар 82 (2023) (стр. 123-138)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Р. Пенезић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: jelena.vilotijevic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR82.123P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Роман Стално се враћајући кући Урсуле К. Легвин обично се маркира као својеврстан жанровски искорак у домену научно-фантастичне књижевности у коме ауторка генерише литерарно оваплоћење феминистичког утопизма. Насупрот оваквим увреженим критичким ставовима, у раду ћемо испитивати потенцијалне дистопијске хронотопе који се у роману објављују у поезији народа Кеш. Као жижa рада поставља се својеврсна хронотополошка поетика: почевши од спољашњег, географског окружења, преко структуре домицилних грађевина, дошавши, напослетку, до оног унутрашњег, психолошког простора како појединца тако и заједнице, рад ће  се  ослањати на ониричке  башларовске концепте представљене у Поетици простора, као и на Јунгову теорију о колективном несвесном. Настојаћемо    да докажемо да је дистопијски (хроно)топ(ос) у роману у тесној вези са психолошким пространствима литерарног субјекта и његовог колектива, где се постапокалиптична, наизглед утопијска заједница Кеша ипак не успева одупрети цивилизацијском деструктивном колу. Штавише, бежећи од „грехова својих предака”, Кеши се „стално враћају кући” као следећа генерација заточеника неумитне ентропичне матрице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

дистопија, хронотоп, колективно несвесно, кућа, унутрашње море, Стално се враћајући кући

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори
 • Легвин 2013: У. К. Легвин, Стално се враћајући кући, прев. Александар Б. Недељковић, Зрењанин: Зардоз.
Литература
 • Алексић 2019: С. Алексић,  Хронотоп  у  теорији  приповести  и  приповедања, у: Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 49(2), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитетa у Приштини, 43–58.
 • Бахтин 1989: М. Бахтин, О роману, Београд: Нолит.
 • Башлар 2005: Г. Башлар: Поетика простора, прев. Фрида Филиповић, Београд: Б. Кукић; Чачак: Градац.
 • Борковић 2013: Б. Борковић, Сопство и Други у Истрајној Љубави Ијана Макјуана, Наслеђе, 10(25), Крагујевац, 211–223. ‹http://35.189.211.7/index.php/nasledje/article/view/561›. 05.06.2022.
 • Делимо 1986: Ж. Делимо, Грех и страх. Стварање осећања кривице на Западу од XIV до XVIII века, Нови Сад: Дневник и Књижевна заједница Новог Сада.
 • Драут, 2006: М. Drout, From Here to Infinity: An Exploration of Science Fiction Literature, Recorded Books, LLC. ‹https://www.academia.edu/30918275/From_ Here_to_Infinity_An_Exploration_of_Science_Fiction_Literature›. 01.06.2022.
 • Јакуповић 1970: Е. Јакуповић, Свет научне фантастике, Космоплов: магазин за космонаутику и научну фантастику, 2(15), Београд: Дуга.
 • Јунг 2003: К. Г. Јунг, Архетипови и колективно несвесно, Београд: Атос.
 • Кован 2000: Ј. Cauvin, The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Лаушевић 2003: С. Лаушевић, Вријеме и историја, у: Д. Лековић (уред.), Вријеме и прогрес: Црна Гора на размеђу миленијума: радови са научног скупа, Подгорица: Црногорска академија наука и уметности, 291–298.
 • Медликот 2020: S. Medlicott, Conceiving an Ecofeminist Utopia: Genre, Gender, and Ecology, in: Ursula K. Le Guin’s Always Coming Home у ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, Oxford: Oxford University Press. ‹https://doi. org/10.1093/isle/isaa177›. 01.06.2022.
 • Мирчев 2009: А. Мирчев, Искушавање простора, Осијек/Загреб: Уметничка Академија у Осијеку/Leykam International d.o.o.
 • Недељковић 2004: А. Б. Недељковић, О песми ’Унутрашње море’ Урсуле К. Ле Гвин, Наслеђе, 1(1), Крагујевац, 105–113. ‹http://www.nasledje.kg.ac.rs/index.php/nasledje/article/view/16›. 10.06.2022.
 • Пери 2000: М. Пери, Интелектуална историја Европе, прев. Ђорђе Кривокапић, Београд: Клио.
 • Фитинг 1987: P. Fitting, The Decline of the Feminist Utopian Novel, Border/Lines. 7(8), 17–19. ‹https://journals.lib.unb.ca/index.php/bl/article/view/24732›. 01.06.2022.
 • Фортунати 2013: V. Fortunati, Why Dystopia Matters, in: Dystopia(n) Matters: On the Page, on Screen, on Stage, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 27–36.
 • Франко 1989: C. Franko, Self-Conscious Narration as the Complex Representation of Hope in: Le Guin’s Always Coming Home у Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature, 15(3), 57–60. ‹https://dc.swosu. edu/mythlore/vol15/iss3/8›. 01.06.2022.
 • Џејмсон 1984: F. Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledgе.