КРАЈИШКИ ЕГЗОДУС У РОМАНУ „ДОЗИВИ КРОЗ ОЛУЈУ“ КОВИЉКЕ ТИШМЕ ЈАНКОВИЋ

Липар 80 (2022), (стр. 107-120)

АУТОР(И): Тамара С. Тубић

Е-АДРЕСА: tamaratubicpkg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.107T

САЖЕТАК:

У раду су представљене главне вредности романа Дозиви кроз олују Ковиљке Тишме Јанковић – дела укљученог у тематске оквире крајишког ратног романа који се бави значајном тачком новије европске историје, а то је прогон Срба из Хрватске 1995. године. У проучаваном роману препознате су вредности на основу којих могу бити потврђене уметничке позиције на којима роман почива. Најпре је уочено да роман, преко приповедачке свести, одбија да пристане на истинитост било које идеологије и прихвата само истине које се дотичу жртава, страдалника и изгнаника. У ситуацији насталој након егзодуса жртве се суочавају са границама живота у завичају, као и са границама завичајног језика, који може бити реконструисан тек преко сећања. Међутим, и сећања су насељена траумама, што проузрокује да приповедање буде асоцијативно организовано и изломљено. У раду је препознато и живо, али прикривено присуство елемената фолклорне традиције и усмене књижевности. У питању су и јако стари мотиви преко којих се у роману оприсутњује матријархално начело. Проналажењем оваквих вредности рад упућује на потребу даљих читања како овог, тако и других крајишких ратних романа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

егзодус, Олуја, идеологија, границе језика, детињство, траума, усмена књижевност, безавичајност

ЛИТЕРАТУРА:

Извор
  • Тишма Јанковић 2003: К. Тишма Јанковић, Дозиви кроз олују, Нови Сад: Матица српска.
Литература
  • Гароња Радованац 2014: С. Гароња Радованац, Од Цариграда до Будима: аспекти српског усменог песништва: савремена књижевност на фолклорној матрици, Нови Сад: Академска књига.
  • Гароња Радованац 2015: С. Гароња Радованац, Српска књижевна крајина: од баштине до егзодуса, Нови Сад: Прометеј.
  • Јовановић 2018: I. Jovanović, Devojčice kojih nema: likovi devojčica u jugoslovenskoj književnosti za decu s tematikom Narodnooslobodilačke borbe i revolucije, u: N. Bobičić (ured.), Rat iz dečje perspektive, Beograd: Udruženje ,,Radnik”, 14–29.
  • Лалатовић 2018: J. Lalatović, Odsutni otac, odrastanje i rat u romanima Jasminke Petrović i Vesne Aleksić, u: N. Bobičić (ured.), Rat iz dečje perspektive, Beograd: Udruženje ,,Radnik”, 161–172.
  • Палавестра 1991: П. Палавестра, Књижевност – критика идеологије, Београд: Српска књижевна задруга.