РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЖЕНА НА РАЗГЛЕДНИЦАМА ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Липар 80 (2022), (стр. 61-73)

АУТОР(И): Александра Гргов

Е-АДРЕСА: alexgrgov@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR80.061G

САЖЕТАК:

На примеру разгледница прве половине 20. века показаћемо да историја визуелне културе сведочи о родним разликама, субординацији жене, чија се делатност углавном смешта у оквире „приватног”, затвореног, коју обликују врлине љубави, интимност и брига за породицу. Будући да су визуелни медији моћна средства друштвеног конструисања реалности, они су и индикатори преовлађујућих друштвених вредности. Поменуте разгледнице припадају збирци Народног музеја у Лесковцу, а одабране су као један од примера једноставности и ефикасности циркулисања значења западноевропске културе и анализиране у контексту феминистичке теорије у доба првог таласа феминистичког активизма (који сеже од краја 18. века до 1920. године) и његовог утицаја на деценију касније. У јужној Србији која је у првој половини 20. века била на путу ослобађања од оријенталних културних вредности, на размеђи традиције и модернизације, продукти масовне културе из западне Европе могли су деловати као нешто ново и прогресивно, али су заправо били само друга форма репрезентације родних разлика путем конституисања стереотипа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

разгледница, визуелни медиј, родна репрезентација, визуелна култура, феминистичка теорија

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Збирка разгледница Народног музеја у Лесковцу
 • Лесковачки гласник, бр. 40, 1924.
 • Лесковачки гласник, бр. 39, 1924.
Литература
 • Amézaga 2011: B. R. Amézaga (ed.), España en la tarjeta postal. Un siglo de imágenes, Barcelona: Lunwerg Editores.
 • Brašnjić, Ševo 2019: F. F. Brašnjić, B. N. Ševo, Položaj žene u društvu kroz historiju, Приштина: Баштина, Приштина, св. 47, 221–232.
 • Vujović 2016: M. Vujović, Komparativna analiza reklamne fotografije i reprezentacije roda u socijalističkoj i tranzicijskoj Srbiji, Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu.
 • Даглас 2001: М. Даглас, Чисто и опасно, Земун: Библиотека XX век; Београд: Чигоја штампа.
 • Drago 1981: A. Drago, Donne donne… costume, sorrisi, allegorie e sogni proibiti nelle cartoline postali 1880–1940, Milano: Arnoldo Mondadori Editore S. P. A.
 • Đurić 2013: M. Đurić, Medijska kultura: razglednice kao moćan izvor novih identiteta, Podgorica: Medijski dijalozi: časopis za istraživanje medija i društva, god. 6, br. 17, Podgorica, 773–781.
 • Zaharijević 2008: A. Zaharijević (prir.), Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka, Beograd: Heinrich Böll Stiftung, Regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu.
 • Klosкovska 2001: A. Klosovska, Sociologija kulture, Beograd: Čigoja štampa.
 • Miletić 2008: J. Miletić, Feminizam i vizuelne umetnosti, A. Zaharijević (prir.), Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka, Beograd: Heinrich Böll Stiftung, Regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu.
 • Muf 1995: Š. Muf, Feminizam, princip građanstva i radikalna demokratska politika, Beograd: Ženske studije, br. 1, Beograd, 138–153.
 • Obrenić 2008: D, Obrenić, Pravo glasa žena, Feminizam i psihologija, A. Zaharijević (prir.), Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka, Beograd: Heinrich Böll Stiftung, Regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu.
 • Поповић 2000: Б. Поповић, Мода у Београду 1918–1941, Београд: Музеј примењене уметности.
 • Ренак 1951: С. Ренак, Аполо општа историја ликовних уметности, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Radojković, Đorđević 2005: M. Radojković, T. Đorđević, Osnove komunikologije, Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa.
  Radojković, Miletić 2005: M. Radojković, M. Miletić, Komuniciranje mediji i društvo, Novi Sad: Stylos.
 • Radovanović 2018: M. Radovanović, Slika Kosovka devojka Uroša Predića i reprezentacija rodnih razlika, u: A. Zaharijević, K. Lončarević (ur.), Feministička teorija je za sve : zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas”, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: Fakultet političkih nauka.
 • Тодић 2008/09: М. Тодић, Нова жена или робињица луксуза: насловне стране женских
  часописа у Србији (1920–1940), Београд: Зборник, књ. 04/05, Београд, 145–164.
 • Hibbert 2005: C. and A. Hibbert, The twentieh century, A history of fashion and costume, Vol.
  8, Bailey Publishing Associates Ltd.
 • Hall 1997: S. Hall, Representation & the Media, Northampton: Media Education Foundation.
 • Holst 2013: K. Holst, Šta je feminizam, Loznica: Karpos.