ФОЛКЛОРНИ ЕЛЕМЕНТИ У ЗБИРЦИ ПРИПОВЕДАКА „ИЗ ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА“ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Липар 79 (2022), (стр. 195-205)

АУТОР(И): Милица Ж. Јеленић

Е-АДРЕСА: milica.kandic.jelenic@gmail.com

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/LIPAR79.195J

САЖЕТАК:

У раду се тумаче приповетке из збирке „Из тамног вилајета” у кључу декодирања митског и фолклорног слоја у приповедном свету Момчила Настасијевића. Испитивањем технике казивања, присуства мотива из народне традиције, обредне и митске симболике указује се на архаични карактер Настасијевићеве прозе као њене особености и посматра феномен модернистичке прозе у фолклорном руху.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фолклор, обред, симболика, мистично, фантастика

ЛИТЕРАТУРА:

  • Јеремић 1993: Љ. Јеремић, Глас из времена, Београд: БИГЗ. Јеротић 1984: V. Јеrotić, Darovi naših rođaka, Beograd: Prosveta.
  • Јеротић 1993: В. Јеротић, Дарови наших рођака: психолошки огледи из домаће књижевности. књ. 2, Београд: Просвета.
  • Крагујевић 1976: Т. Крагујевић, Митско у Настасијевићевом делу, Београд: Просвета.
  • Крњевић 1997: Х. Крњевић, Утва златокрила, Београд: Филип Вишњић. Милошевић 1978: N. Milošević, Zidanica na pesku, Beograd: Slovo ljubve.
  • Настасијевић 1991: М. Настасијевић, Сабрана дела Момчила Настасијевића, књ. 3, Проза, Горњи Милановац: Дечје новине, Београд: Српска књижевна задруга.
  • Павловић 2000: М. Павловић, Есеји о српским песницима, Београд: Просвета.
  • Петковић 1994: Поетика Момчила Настасијевића, Зборник радова, прир. Новица Петковић, Београд: Институт за књижевност и уметност: Културно-просветна заједница Србије, Горњи Милановац: Дечје новине.
  • Радовић 1989: M. Radović, Tipovi pripovedanja u romanu i pripoveci, Beograd: Institut za književnost i umetnost.
  • Самарџија 2007: С. Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд: Народна књига.
  • Шутић 2000: М. Шутић, Књижевна архетипологија, Београд: Институт за књижевност и уметност: Чигоја штампа.