ПРИКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРА У РОМАНИМА „ЏЕЈН ЕЈР“ ШАРЛОТЕ БРОНТЕ И „ШИРОКО САРГАШКО МОРЕ“ ЏИН РИС

Липар 79 (2022), (стр. 117-131)

АУТОР(И): Милица Б. Мојсиловић

Е-АДРЕСА: milica.mojsilovic995@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.117M

САЖЕТАК:

Компаративно проучавање романа Џејн Ејр Шарлоте Бронте и Широко Саргашко море Џин Рис омогућило нам је разоткривање различитих интертекстуалних аспеката у којима се ова два дела додирују, а један од њих јесте и приказивање простора. Рад је посвећен откривању, анализирању и упоређивању слика простора у наведеним романима, како бисмо између њих успоставили значењску повезаност и утврдили функције њиховог појављивања. Пажљивим ишчитавањем, уочили смо да простор може бити виђен као уточиште главних јунакиња; може бити и показатељ њиховог емоционалног стања; може бити средство најаве будућих догађаја; он може бити веза прошлости и садашњости; може зависити од перспективе из које јунаци проговарају; уочена је и могућност да је слика карактеристичног простора из канонског романа транспонована у модернистички роман.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Џејн Ејр, Широко Саргашко море, функција приказивања простора, кућа, уточиште, перспектива

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Бронте 1971: Ш. Бронте, Џејн Ејр, Сарајево: Издавачко предузеће „Веселин Маслеша”.
  • Рис 2006: Џ. Рис, Широко Саргашко море, Зрењанин: Агора.
Литература
  • Бахтин 1989: М. Бахтин, О роману, Београд: Нолит.
  • Башлар 2005: Г. Башлар, Поетика простора, Чачак, Београд: Уметничко друштво „Градац”.
  • Daira, S. The Symbolic Use of Nature in Jane Eyre and Wuthering Heights in Representing the Characters: A Stylistic Approach. ‹http://eprints.univbatna2.dz/1690/1/ Th%C3%A9se%20doctorat%20DAIRA.pdf›. 17. 1. 2022.
  • Дамњановић 2016: Ж. Дамњановић, Књижевно-културолошки концепт лика жене у постколонијалној књижевности, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет.
  • Mitchell, Osland 2005: M. Mitchell, D. Osland, Representing Women and Female Desire from Arcadia to Jane Eyre Basingstoke, UK; New York, USA: Palgrave Macmillan.
  • Потић 2008: Д. Потић, Трећа страна, Нови Сад: Летопис Матице српске, књ. 481, св. 3, Нови Сад, 455–459.