ПРОСТОР И ВРЕМЕ У ДЕМОНОЛОШКО-МИТОЛОШКИМ ПРЕДАЊИМА ‒ САВРЕМЕНА ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Липар 79 (2022), (стр. 45-61)

АУТОР(И): Ана М. Савић

Е-АДРЕСА: anagarsija93@hotmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.045S

САЖЕТАК:

Рад осветљава начин на који категорије времена и простора у демонолошко-митолошким предањима конституишу специфичан хронотоп, одражавајући узнемирујућу и сабласну атмосферу човековог сусрета са натприродним. Пажња ће бити поклоњена карактеристичној поетици предања о контакту са оностраним, са посебним освртом на особености њихових временских и просторних одредница. Рад ће указати на жанровску уловљеност хронотопа демонолошко-митолошких предања, будући да су простор и време међусобно дубоко повезани, те да конструисање наративног света предања кроз темпоралне и спацијалне категорије мора тећи у складу са стого одређеним жанровским законитостима како би и сам аудиторијум причу препознао као демонолошко-митолошко предање. За потребе рада користићемо усмену грађу прикупљену током теренских истраживања фолклора спроведених 2018. и 2019. године, на подручју села Рибаре код Крушевца (Расински округ), као и грађу објављену у различитим збиркама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

демонолошко-митолошко предање, хронотоп, жанр, теренско истраживање фолклора, Рибаре (Расински округ)

ЛИТЕРАТУРА:

Скраћенице
 • СМ 2001: Љ. Раденковић, С. М. Толстој, Словенска митологија – енциклопедијски речник, Београд: Zepter Book World.
 • СМР 1970: Ш. Кулишић и др, Српски митолошки речник, Београд: Нолит
Литература
 • Бандић 1980: Д. Бандић, Табу у традиционалној култури Срба, Београд: БИГЗ. Бахтин 1989: M. Bahtin, O romanu, Beograd: Nolit.
 • Братић 1993: D. Bratić, Gluvo doba: predstave o noći u narodnoj religiji Srba, Beograd: Plato.
 • Карановић 1987: Z. Karanović, Univerzalne dimenzije predanja kao kategorije usmene proze, Novi Sad: Polja, XXXIII, br. 340, Novi Sad, 222–223.
 • Караџић 1985: В. Стеф. Караџић, Живот и обичаји народа српскога, у: В. Стеф. Караџић, Етнографски списи. О Црној Гори, Београд: Просвета.
 • Лити 1994: M. Liti, Evropska narodna bajka, Beograd: Orbis.
 • Марковић 2004: С. Марковић, Приповетке и предања из Левча, Београд: Чигоја.
 • Милошевић Ђорђевић 2006: Н. Милошевић Ђорђевић, Од бајке до изреке. Обликовање и облици српске усмене прозе, Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
 • Поповић Николић 2016: Д. Поповић Николић, Други свет: студије о демонолошким предањима и тужбалицама, Ниш: Филозофски факултет.
 • Раденковић 1991: Љ. Раденковић, Казивања о нечастивим силама, Ниш: Просвета. Радуловић 2009: Н. Радуловић, Слика света у српским народним бајкама,
 • Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Самарџија 1997: С. Самарџија, Поетика усмених прозних облика, Београд: Народна књига – Алфа.
 • Самарџија 2011: С. Самарџија, Облици усмене прозе, Београд: Службени гласник.