ЛЕВОРЪКОСТ И ПИСАНЕ

Липар 79 (2022), (стр. 29-43)

АУТОР(И): Лиляна И. Чобанова

Е-АДРЕСА: lili_iv_4@abv.bg

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.029C

САЖЕТАК:

Методиката на обучение по писане се определя от спецификата на приетото за дадения език писмо. Тъй като българската кирилска азбука е звуково-буквена и принадлежи към фонографския тип графични системи, от което следва, че основният принцип на началния етап в обучението трябва да е фонематичният, а доминиращият аспект да е начертаването на графичните елементи, изграждащи конфигурацията на буквата. В предбуквения и буквения период в началното училище от изключителна важност е определянето на водещата ръка, тъй като на детето предстои да овладее такъв сложен вид дейност, какъвто е писането. Основната трудност, характерна за леворъките деца при обучението по писане, е свързана с това, че българското кирилско писмо трябва да се овладява на основата на звуково-буквен анализ, а поголямата част от леворъките деца формират цялостните образи на думите и трудно осъществяват техния сричков и буквен анализ. От това следва, че най-големи затруднения те изпитват при овладяването на програмата по български език.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

водеща ръка, кирилска азбука, конфигурация на думата, леворъкост, писане, словесен анализ, сричков анализ

ЛИТЕРАТУРА:

 • Агаркова 2015: Н. Г. Агаркова, Прописи к учебнику «Азбука», Москва: Изд. „Дрофа”.
 • Ахутина 2001: Т. В. Ахутина, Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика. В сб.: Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция. Москва: Изд. МПСИ.
 • Ахутина, Пылаева 2008: Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. Преодоление трудностей учения. Нейрологический подход, Санкт-Петербург: Изд. „Питер”.
 • Бабанский 1989: Ю. К. Бабанский. Избранные педагогические труды, Акад. пед. наук СССР, Москва: Изд. „Педагогика”.
 • Безруких 1998: М. М. Безруких, Леворукий ребенок в школе и дома, Екатеринбург, 1998 (в газетной редакции).
 • Безруких 2001: М М. Безруких, Леворукий ребенок: Тетрадь для занятий с детьми. Методические рекомендации, Москва: Изд. „ Вентана-Граф”.
 • Дубровина 2003: И. В. Дубровина, Психология, Москва: Изд. „Академия”.
 • Дубровина 2004: И. В. Дубровина, Практическая психология образования, Санкт-Петербург: Изд. „Питер”.
 • Корнев 2003: А. Н. Корнев, Нарушение чтения и письма у детей, Санкт- Петербург, Изд. „ Речь”.
 • Корнев 1995: А. Н. Корнев, Дислексия и дисграфия у детей, Санкт-Петербург: Изд. „СОЮЗ”.
 • Кудреватова 1995: Л. И. Кудреватова, Типичные каллиграфические ошибки и их исправления // Начальная школа. №
 • Лалаева 1989: Р. И. Лалаева, Психофизиологическая структура письма, Москва: Изд. „ВЛАДОС”.
 • Ломтева: Т. А. Ломтева, Психологические особенности леворуких детей.
 • Школьные проблемы левшей.‹http://www.psilib.ru/lomteva/polrshpl.php›. 04.2018.
 • Лурия 1950: А. Р. Лурия, Очерки психофизиологии письма, Москва: Издательство АПН РФ.
 • Львов 2002: М. Р. Львов, Основы теории речи. Учеб. Пособие, Москва:        Изд. «Академия».
 • Микадзе 2008: Ю. В. Микадзе, Нейропсихология детского возраста. Учебное пособие, Санкт-Петербург: Изд. „ Питер”.
 • Немцова 1999: Н. Л. Немцова, Зеркальные ошибки письма, АКД по ВАК 00.03, кандидат педагогических наук, Москва.
 • Проненко 1990: Л. И. Проненко, Каллиграфия для всех, Москва: Изд. „Книга”.
 • Рамзаева 2015: Т. Г. Рамзаева, Русский язык. 1—4 класс. Рабочая программа, Москва: Изд. „Дрофа”.
 • Садовникова 1997:  И.  Н.   Садовникова,   Нарушения   письменной   речи   и их преодоление у младших школьников, Москва: Изд. „ Владос”.
 • Хомская 2005: Е. Д. Хомская, Нейропсихология, Санкт-Петербург: Изд. „Питер”.
 • Хорошилова 2001: Е. И. Хорошилова, Характеристика специфических ошибок письма младших школьников // Начальная школа. №
 • Цветкова 1997: Л. С. Цветкова, Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление, Москва: Изд. „Юристъ”.
 • Цыновникова 2001: Ю. Л. Цыновникова, Автоматизация навыка письма на этапе первичного усвоения буквенных знаков // Начальная школа. №
 • Zakrzewska 2017: B. Zakrzewska, Edukacja wczesnoszkolna, Warszawa: WsiP.