СРЕДСТВА ПАРАЈЕЗИЧКЕ ЕКСПРЕСИВНОСТИ У ПИСАНОМ ДИСКУРСУ: АНАЛИЗА ПРИМЕРА У „DEJAME QUE TE CUENTE“… ХОРХЕА БУКАЈА

Липар 79 (2022), (стр. 9-27)

АУТОР(И): Горана Г. Зечевић Крнета

Е-АДРЕСА: gorana.z.krneta@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR79.009ZK

САЖЕТАК:

У овом раду анализирамо присуство и начине испољавања парајезичких елемената у роману Déjame que te cuente… аргентинског писца и психијатра Хорхеа Букаја. Три су разлога за одабир ове књиге: први, у самом наслову књиге стоје три тачке које у роману представљају значајно средство парајезичке експресивности; други, књига je претежно дијалошког карактера и тежи да пренесе на папир особености усменог дискурса; и трећи разлог, Букај је по професији психијатар и психотерапеут, те се у складу са професијом очекује већа способност при нијансирању комуникативних садржаја невербалним средствима.

Букај бира различите начинe да употпуни свој језички израз и укључи читаоца у „преиспитивање”, па кроз бројне примере из романа можемо да потврдимо разноврсна комуникативно релевантна средства парајезичке експресивности, установљена у класификацијама Појатоса (1998, 2002a, 2002б), Антунес Пересове (2005, 2006) и Панић Церовски (2017). У зависности од канала комуникације, усменог или писаног, утврђени типови парајезичких средстава –визуелни и аудитивни– могу се различито испољавати, што у раду и напомињемо.

Анализом примера из романа долази се до закључка да у писаном дискурсу Букаја обилују типографски елементи и различита просторна дистрибуција текста као средства визуелног типа парајезика у писаном дискурсу. Правописни знаци, узвици и вокализације као транскрибовани елементи гласовних параметара такође се региструју у тексту и представљају парајезичка средства аудитивног типа у писаном дискурсу. Поред тога, тишина као одсуство звука манифестује се у роману и парајезички (нпр. три тачке) и језички (именица silencio). Поменули бисмо још и звучне слике које, иако се језички остварују у тексту, специфичном везом знака и означеног доприносе парајезичкој експресивности романа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

парајезик, правописни знаци, узвик, вокализација, типографија, просторна дистрибуција, тишина, звучна слика, шпански језик, Букај

ЛИТЕРАТУРА:

Примарна литература
 • Букај 2003: J. Bucay, Déjame que te cuente…, Barcelona: RBA Libros /Integral. Букај 2012: H. Bukaj, Dozvoli da ti ispričam…, prevela A. Jovanović, Pirot: Pi-press
Секундарна литература
 • Антунес Перес 2005: I. Antúnez Pérez, Estudio de elementos paralingüísticos en Ocnos de Luis Cernuda, Revista electónica de estudios filológicos, Número IX.‹https://www.um.es/tonosdigital/znum9/estudios/OCNOS.htm›.02.2022.
 • Антунес Перес 2006: I. Antúnez Pérez, Aproximación al paralenguaje: análisis de casos en Harry Potter and Philosopher´s stone”, Revista electónica de estudios filológicos, Número XI. ‹https://www.um.es/tonosdigital/znum11/estudios/3- paralenguaje.htm›. 24.12.2021.
 • Ахенција ЕФЕ 2001: Agencia EFE, Manual de español urgente (14. ed. corregida y aumentada del Manual de estilo), Madrid: Cátedra.
 • Браун 1977: G. Brown, Listening to spoken English, Hong Kong: Wing Tai Cheung Printing Co Ltd.
 • Дешић 2004: М. Дешић, Правопис српског језика, Земун: Нијанса.
 • Гaмперз 2000: J. Gumperz, Contextualization and Understanding, in: A. Duranti, Goodwin  (eds.),  Rethinking  Context:  Language  as  an  Interactive  Phenomenon, Cambridge: Cambridge University Press, 229 253.
 • Гарднер 2006: H. Gardner, Multiple intelligences: New horizons (Rev. ed.). Basic Books.
 • Гивенс, Вајт 2021: D. Givens, Ј. White, The nonverbal dictionary of Gestures, Signs & Body Language Spokane, Washington: Center for Nonverbal Studies Press.‹http://center-for-nonverbal-studies.org/htdocs/6101.html›.10.2019.
 • Јаворски 1993: A. Jaworski, The Power of Silence: Social and Pragmatic Perspectives, California: Sage Publications.
 • Кнап 1980: M. L. Knapp, Essentials of Nonverbal Communication, Chicago: Holt, Rinehart and Winston.
 • Крaтенден 1997: A. Cruttenden, Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Кристал 2001: D. Crystal, Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Кристал 1987: Kristal, Kembrička enciklopedija jezika. (Prevod: Gordana Terić i dr.; priredili: Boris Hlebec, Ivan Klajn i Slavoljub Trudić). Beograd: Nolit.
 • Крус Кабаниљас, Теједор Мартинес 2009: I. de la Cruz Cabanillas, C. Tejedor Martínez, La influencia de las formas inarticuladas, interjecciones y onomatopeyas inglesas en los tebeos españoles, Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, vol. 4, 47–58
 • Куето Валверду, Лопес Бобо 2003: N. Cueto Vallverdú, MªJ. López Bobo, La interjección. Semántica y Pragmática, Madrid: Arco libros.
 • Мендес Гереро 2013: В. Méndez Guerrero, El silencio en la conversación española. Reflexiones teórico-metodológicas. Estudios interlingüísticos, 1, 67–86.
 • Мендес Гереро 2016: В. Méndez Guerrero, La interpretación del silencio en la interacción. Principios pragmáticos, cognitivos y dinámicos. Pragmalingüística, n.º24 (diciembre), 169–86. ‹https://doi.org/10.25267/Pragmalinguistica.2017.i25.›.11.2021.
 • Панић Церовски 2017: Н. Панић Церовски, Вербална и невербална комуникација, Београд: филолошки факултет Универзитета у Београду. ‹https://www.net/publication/319940172_Verbalna_i_neverbalna_komunikacija_ Verbal_and_nonverbal_communication›. 15.10.2019.
 • Појатос 1993: F. Poyatos, Paralanguage: A Linguistic and Interdisciplinary Approach to Interactive Speech and Sounds, Amsterdam: John Benjamins.
 • Појатос 1994: F. Poyatos, La comunicación no verbal. Paralenguaje, kinésica e interacción, Madrid: Istmo.
 • Појатос 1998: F. Poyatos, El Paralenguaje en el Quijote: Inventario Completo y Bases para su Estudio, SIGNA, 7, Separata.
 • Појатос 2002а: F. Poyatos, Nonverbal Communication across Disciplines. Volume I: Culture, Sensory Interaction, Speech, Conversation, Ámsterdam/Philadelphia: John
 • Појатос 2002б: F. Poyatos, Nonverbal Communication across Disciplines. Volume  II: Paralanguage, kinesics, silence, personal and environmental interaction, Amsterdam/Philadelphia: John
 • Сестеро Мансера 2004: A. M. Cestero Mancera, Comunicación no verbal, in: Sánchez Lobato, I. Santos Gargallo (coords.), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE), Madrid: SGEL, 593 612.
 • Фабрегас, Хил 2008: А. Fábregas, I. Gil. Algunos problemas de la interjección en lexicografía. Actas de AES-LA, en: R. Monroy, Sánchez (eds.) Murcia: Universidad de Murcia: 631–638.