ИДЕОЛОШКА РАСЛОЈАВАЊА И КОНСТРУКЦИЈЕ ПОЛУИСТИНА У „ЛАГУМУ“ СВЕТЛАНЕ ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ

Липар 78 (2022), (стр. 219-232)

АУТОР(И): Миљана Пешић

Е-АДРЕСА: miljanap152@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR78.219P

САЖЕТАК:

Предмет овог рада јесте новоисторијско читање романа Лагум Светлане Велмар-Јанковић. Хронотоп послератног Београда и судбине ликова различитих профила у комунистичкој средини погодни су за ишчитавање динамичког модела културе и идеолошких трагова у наративу. Рад се бави доминантним идеологемама литерарног предлошка, наративним инстанцама као значајним елементима идеологија текста, као и проблемом односа књижевне грађе и њеног уметничког транспоновања. Наратор Милица Павловић пише мемоаре у својој дубокој старости, дајући лично виђење прошлости, свесна да је не може представити објективно, што њено виђење Истине као недостижне идеологеме чини необично блиским схватањима новоисторичара. Лагум је дело за чије се идеолошке инскрипције може рећи да нису конзистентне у оној мери коју већ својим геслом најављују, те се поимање аутентичне прошлости ревидира током сложених процеса писања и рецепције. Трагање за великом Историјом, као објективном Истином о прошлости, остаје у пресеку малих, личних историја и њихових полуистина.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Светлана Велмар-Јанковић, Лагум, нови историзам, идеолошки прелом, наративне инстанце, мале историје

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алексић 2012: Ј. Алексић, Суманута историја, граматика и симболика идентитета, у: Бездане светлости: о књижевном делу Светлане-Велмар Јанковић, Београд: Библиотека града, 127-161.
 • Аћин 2013: Ј. Аћин, Поетика кривотворења, Београд: Службени гласник.
 • Бужинска, Марковски 2009: A. Burzynska i M. Pawel Markowski, Književne teorije XX veka, Beograd: Službeni glasnik.
 • Величковић 1998: С. Величковић, Документ и прича, Ниш: Градина.
 • Велмар-Јанковић 2006: С. Велмар-Јанковић, Лагум, Београд: Стубови културе.
 • Долимор 2003: Dž. Dolimor, Shakespeare, kulturni materijalizam i novi historicizam, u: Nova čitanja: Poststrukturalistička čitanka, Sarajevo: Buybook, 204-216.
 • Ерор 2002: G. Eror, Genetički vidovi (inter)literarnosti, Beograd: Otkrovenje.
 • Жунић 2002: Д. Жунић, Национализам и књижевност: српска књижевност 19851995, Ниш: Просвета.
 • Милосављевић Милић 2013: С. Милосављевић Милић, Изазови књижевног отпора – рецепција стварности у савременом српском роману, у: Фигуре читања, Београд: Службени гласник, 235−253.
 • Монтроз 2003: L. Montroz, Poetika i politikа kulture, u: Nova čitanja: Poststrukturalistička čitanka, Sarajevo: Buybook, 187-203.
 • Недић 2017: М. Недић, Проза Светлане Велмар-Јанковић и роман Лагум, у: Чарање и плетење приче: огледи о савременој српској прози, Београд: Филип Вишњић, 37-62.
 • Пантић 1999: М. Пантић, Светлана Велмар-Јанковић: историчност и поетичност, у: Александријски синдром 3, Нови Сад: Матица српска, 109-115.
 • Фелбабов 2002: В. Фелбабов, Нови историзам, Сомбор: Домети: часопис за културу, год. 29, бр. 108/111, 7−42.