ИДЕОЛОГИЈА ИЗБОРА У РОМАНУ „СЕОБЕ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 78 (2022), (стр. 211-217)

АУТОР(И): Часлав В. Николић

Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR78.211N

САЖЕТАК:

Када се у роману Сеобе Милоша Црњанског идеја српског избора артикулише једном недовршеном, прекинутом реченицом – „Ви Срби најрадије бирате војнички посао, па зато…” (Црњански 2008: 25) – пример ове артикулације иронијски обележава историјску улогу национа, јер предочава како није могуће да се унутар друштвено-политичког система аустријске монархије направи онај избор који би положај заједнице у царевини стабилизовао, осигурао на одговарајући начин. Недовршеност, прекинутост реченице која формулише перспективу српског избора указује на снажан приповедни осећај историјског условљавања идентитета. Политичка афирмација војничког идентитета Срба делегитимише херојски етос који је у основи српског историјског бића. Идеолошка употреба српског ратничког дискурса указује на то да је у свету романа Сеобе активан модерни механизам регулације идентитета. Национ упознаје искуство онтолошке ускраћености да се оствари у димензији умирања у рату, које би му обезбедило историјски и метафизички смисао. Роман Црњанског открива фундаменталну разлику идеолошки конструисаног стереотипа о идентитету и онтолошке инверзије историјског искуства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

идеологија, политика, историја, избор, идентитет

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Црњански 2008: M. Crnjanski, Seobe, Beograd: Feniks libris.
Литература
  • Ломпар 1995: М. Ломпар, О завршетку романа: смисао завршетка у роману
  • Друга књига Сеоба Милоша Црњанског, Београд: Рад.
  • Петковић 1996: Н. Петковић, Лирске епифаније Милоша Црњанског, Београд: Српска књижевна задруга.