КOЛОНИЈАЛНА ПРОПАГАНДА У НЕМАЧКОМ КЊИЖЕВНОМ ДИСКУРСУ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Липар 78 (2022), (стр. 151-166)

АУТОР(И): Наташа П. Ракић

Е-АДРЕСА: natasa.rakic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR78.151R

САЖЕТАК:

Идеја о колонизацији ради учвршћивања немачког идентитета и освајања новог простора имплементирана је у немачки књижевни дискурс упоредо са освајањем афричког тла и спровођењем насилне колонијалне политике Немачког царства. Иако је Немачко царство након потписивања Версајског споразума 1919. године изгубило право на своје колоније, није била изгубљена нада да ће власт над њима током 20-их и 30-их година 20. века бити изнова успостављена. Теорије о белој и црној раси, као и идеје о освајању новог простора за немачки народ преточене су у бројне памфлете, новинске чланке, као и популарна дела колонијалне књижевности. У раду ће бити дат преглед развоја немачке колонијалне књи- жевности са циљем да се укаже на постојаност идеје о колонизацији и расној неједнакости која је упркос историјско-друштвеним превирањима у знатној мери обликовала немачки књижевни дискурс прве половине 20. века.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

колонијализам, немачка колонијална књижевност, колонијална пропаганда, колонијална фантазија, раса, Африка

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ален и Пери 1994: T. W. Allen & J. B. Perry, The Invention of White Rase, Bd.1: Social Oppression and Social Control, London: Verso Books.
 • Aрсенијевић Митрић 2016: J. Aрсенијевић Митрић, Terra amata vs. terra nullius: дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа, Крагујевац: ФИЛУМ.
 • Асман 2009: J. Asman, Monoteizam i jezik nasilja, Loznica: Karpos.
 • Блум 2017: E. Blome, Fantasies of Mixture, Politics of Purity: Narratives of Miscegenation in Colonial Literature, Literary Primitivism and Theories of Race (1900–1933), in: L. Day and O. Haag, The Persistence of Race: Continuity and Change in Germany from the Wilhelmine Empire to National Socialism, New York and Oxford: Berghahn Books, 44–64.
 • Вармболд 1982: J. Warmbold, Deutsche Kolonial-Literatur: Aspekte ihrer Geschichte, Eigenart u. Wirkung, dargest. am Beispiel Afrikas, Lübeck: Eigendruck.
 • Грим 1978: H. Grim, Südafrika: Ein Stück deutscher Geschichte, Berichte aus den Jahren 1908–1922, Lippoldsberg: Klosterhaus-Verlag.
 • Јанг 2012: R. J. C. Young, Kolonijalna žudnja – Hibridnost u teoriji, kulturi, rasi, Beograd: Fabrika knjiga.
 • Јингер 1924: N. Jünger, Rodenkapp Söhne. Deutscher Kolonialroman aus Bremens Vergangenheit und Zukunft, Wismar: Hinstorffer Verlagsbuchhandlung.
 • Киас 1911: R. Küas, Vom Bau der Erkenntnis. Deutscher Kolonialroman, Leipzig: Verlags- buchhandlung von Paul List.
 • Конрад 2004: Џ. Конрад, Срце таме, Београд: Народна књига.
 • Мек Клинток 1995: A. Mc Clintoc, Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Прат 1992: M. L. Pratt, Imperial Eyes. Travel Writings and Transculturation, New York: Routledge.
 • Саид 1999: W. E. Said, Orijentalizam: Zapadnjačke predodžbe o Orijentu, Sarajevo: Svjetlost.
 • Саид 2002: W. Е. Said, Kultura i imperijalizam, Beograd: Beogradski krug.
 • Сезер 2015: А. Sezer, Rasprava o kolonijalizmu, Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju.
 • Тухолски 2012: K. Tucholsky, Ausgewähle Werke und Schriften, eClassica Verlag.
 • Тодоров 1994: Ц. Тодоров, Ми и други – француска мисао о људској разноликости, Београд: I. Čolović-I Mesner.
 • Фанон 2015: F. Fanon, Crna koža, bele maske, Novi Sad: Mediterran Publishing.
 • Фуко 2013: M. Fuko, O drugim prostorima. ‹https://pescanik.net/o-drugim- prostorima/›. 01.04.2022.
 • Цантоп 1998: S. Zantop, Colonial Fantasies: Conquest, Family, and Nation in Pre colonial Germany, 1770–1870, London: Duke University.