РАЗМЕРЕ И ОБЛИЦИ ЦЕНЗУРЕ У КОМУНИСТИЧКОЈ СРБИЈИ

Липар 78 (2022), (стр. 97-119)

АУТОР(И): Срђан Цветковић

Е-АДРЕСА: scvetkovic72@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR78.097C

САЖЕТАК:

Рад сагледава различите облике и интензитет цензуре у култури у социјалистичкој Србији и Југославији. Будући да је Југославија била, од средине педесетих, земља која је покушавала да промовише трећи пут између западног капиталистичког и источног реалсоцијалистичког друштвеног модела, тако је и у култури цензура морала бити суптилнија и имала неке своје особености, неписана, а често баш и не, чврсто дефинисана правила. О неким важнијим специфичностима и облицима забрана можете прочитати у овом чланку.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Србија, комунизам, култура, облици цензуре, репресија

ЛИТЕРАТУРА:

 • Арсић-Ивков 2003: М. Арсић-Ивков, Кривична естетика, Београд: Центар за унапређивање правних студија.
 • Арсић-Ивков 2003: М. Арсић-Ивков, Кривична естетика гушење слобода у кому- нистичкој Србији, Београд: Херетикус, бр. 1, 2003, 29–52.
 • Архив Југославије, Фонд ЦК СКЈ, Идеолошка комисија.
 • Архив Југославије, Фонд ЦК СКЈ, Комитет за културу и уметност.
 • Архив Југославије, Фонд ЦК СКЈ, Комитет за кинематографију.
 • Жорж 2005: Б. Жорж, Ингратиа патриа – незахвална отаџбина, Нови Сад: Издање аутора.
 • Волк 1963: П. Волк, Пут филма, у: Морава филм 1946–1976, Београд: Морава филм.
 • Волк 1990: П. Волк, Позоришни живот у Србији 1944–1990, Београд: Факултет драмских уметности.
 • Голубовић 1990: З. Голубовић, О самоуправној цензури, Београд: Књижевна критика, бр. 3–4.
 • Димић 1998: Љ. Димић, Агитпроп култура, Београд: Рад.
 • Драговић 2004: Ј. Драговић Сосо, Спасиоци нације, Београд: Фабрика књига. Ђилас 1983: М. Ђилас, Власт, Лондон: Наша реч.
 • Ђукић 2009: С. Ђукић, Политичко гробље, Београд: Службени гласник.
 • Зупан 2005: З. Зупан, Мирко Славко и Кекец, Време, бр. 769, 29. септембар 2005.
 • Кашетовић 1998: Ж. Кашетовић, Цензура у Србији, Београд: Задужбина Андрејевић.
 • Клајн 1995: Х. Клајн, Ратна неуроза Југословена, Београд: Терсит.
 • Колаковски 1983: Л. Колаковски, Главни токови марксизма, III, превод Београд: БИГЗ.
 • Крсмановић 2004: Т. Крсмановић, Казнена психијатрија 1975–2004. Ко је овде луд?, Београд: Ведес.
 • Крстић 2004: У. Крстић, Непристајање, Београд: Вајат. Крстић 2000: У. Крстић, Укрштена сећања, Београд: Вајат.
 • Лопушина 1989: М. Лопушина, Црна књига – цензура у Југославији 1945–1991, Београд: БИГЗ.
 • Марковић 2007: П. Марковић, Трајност и промена, Београд: Службени гласник.
 • Марковић 1997: П. Марковић, Београд између истока и запада, Београд: Службени лист СРЈ.
 • Милорадовић 2006: Г. Милорадовић, Кројачи филмског укуса, у: Србија (Југосла- вија), 1945–2005: идеологије, покрети, пракса, Београд: Институт за савремену историју, 171–184.
 • Михајловић Михиз 1992: Б. Михајловић Михиз, Аутобиографија о другима, Београд: БИГЗ.
 • Пети конгрес – стенограмске белешке, Београд: Култура, 1958.
 • Пешић 1985: В. Пешић, „Презаштићена слобода: Анализа политичког говора о слободама и правима човека у југословенском друштву”, Социологија, 1–2, Бео- град.
 • Поповић 2004: С. Поповић, Последња инстанца I, Београд: Хелсиншки одбор за људска права.
 • Сведочење Бошка Милановића, пензионера из Београда, дато аутору 21. априла 2006.
 • Спехњак, Ципек 2007: К. Спехњак, Т. Ципек, Дисиденти, опозиција и отпор – Хрватска и Југославија 1945–1990, ЧСП 1–2007, Загреб: Хрватки институт за повијест, 255–297.
 • Тито 1959: Ј. Б. Тито, Говори и чланци IV, Београд: Службени лист.
 • Цветковић, Николић, Трипковић 2010: С. Цветковић, К. Николић, Ђ. Трипковић,
 • Бела књига 1984, Београд: Институт за савремену историју. Политика, 30. септембар 1954.