СЛИКА МЕДИТЕРАНА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ: „ВЕНЕЦИЈА“ ВЛАДИМИРА ПИШТАЛА

Липар 77 (2022), (стр. 203-211)

АУТОР(И): Милица Г. Перић

Е-АДРЕСА: milica.peric991@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.203P

САЖЕТАК:

Сагледавање карневала и комедије дел арте, као кључних тековина Медитерана, његова метонимијска представа на примеру Венеције, те виђење овог феномена као извора свих метаморфоза, чине основу истраживања заснованог на пет аналитичко-методолошких оквира Е. Шелеве за изучавање медитеранске књижевности. Закључује се да је Пишталов поетски маестрално обликован роман метафора непресушне жеђи за лепотом, зачете у тренутку сусрета са њом самом, као и прича о сталном преиспитивању себе и вечном повратку.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Медитеран, Венеција, Владимир Пиштало, карневал, комедија дел арте, метафора

ЛИТЕРАТУРА:

  • Гвозден 2013: В. Гвозден, Два савремена bildungsroman-a и традиција путовања у Италију: Венеција Владимира Пиштала и Ултрамарин Милете Продановића, у: Acqa alta. Међународни зборник радова. Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности, Београд: Институт за књижевност и уметност, 779–794.
  • Доровски 1998: И. Доровски, За методологијата на проучувањето на Балканот и Медитеранот, у: Македонската  литература  и  култура  во  контекстот  на медитеранската културна сфера. Зборник на трудови од меѓународниот научен собир Скопје, 24–25 октомври 1996, 119–132.
  • Илиевски 1998: П. Хр. Илиевски, Медитеранскиот и старобалканскиот културен контекст и континуитет, у: Македонската литература и култура    во контекстот на медитеранската културна сфера. Зборник на трудови од меѓународниот научен собир Скопје, 24–25 октомври 1996, 101–117.
  • Јерков, 2013: А. Јерков, Смисао Медитерана, у: Acqa alta. Међународни зборник радова. Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности, Београд: Институт за књижевност и уметност, 29–40.
  • Јовановић 2017: Ј.  Јовановић,  Венеција  као  метонимија  карневалске  фозе у делу Владимира Пиштала, Научни састанак слависта у Вукове дане: карневализација у српској књижевности 47, 205–214.
  • Капушевска-Дракулевска  1998:  Л.  Капушевска-Дракулевска,   Рефлексии  на медитеранските мотиви со современата македонска поезија: мотивот на морето кај Матеја Матевски и Михаил Ренџов, у: Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера. Зборник на трудови од меѓународниот научен собир Скопје, 24–25 октомври 1996, 319– 329.
  • Константиновић 1998: З. Константиновић, Литература као просторни систем, у: Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера. Зборник на трудови од меѓународниот научен собир Скопје, 24–25 октомври 1996, 77–85.
  • Пиштало 2011: V. Pištalo, Venecija. Bildungsroman, Zrenjanin: Agora.
  • Шеатовић 2017: С. Шеатовић, Венецијански карневали у српској књижевности – од Његоша до савремене књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане: карневализација у српској књижевности 47, 195–204.
  • Шелева 1998: Е. Шелева, Медитеранскиот интертекст  во  македонската проза од 80-тите и 90-тите години, у: Македонската литература и култура  во контекстот на медитеранската културна сфера. Зборник на трудови од меѓународниот научен собир Скопје, 24–25 октомври 1996, 177–190.