КИБЕР-ПРОСТОР И КИБЕР-СУБЈЕКТИВИТЕТ: „СЛУЧАЈ НЕУРОМАНТ“

Липар 77 (2022), (стр. 173-188)

АУТОР(И): Jелена Р. Вилотијевић

Е-АДРЕСА: jelena.vilotijevic93@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.173V

САЖЕТАК:

У постмодeрном, технологизованом свету начин на који се стварност конструише и остварује постаје кључно питање. Kао један од потенцијалних одговора, класична кибер-панковска научна фантастика формулише сопствену визију стварности и хуманитета радикалним редефинисањем односа између ова два појма. Постмодерни литерарни текстови доводе у питање конвенционалну перцепцију стварности и подривају традиционално схватање субјективитета и процеса репрезентације тако што успостављају наратив у коме су границе између стварности и репрезентације екстремно проблематизоване. Реалност, састављена од симулираних слика, више се не може јасно одредити ни дефинисати, a хуманитет и идентитет постају подручје деловања нове технологије симулакрума. Предмет овог рада јесте преиспитивање међузависности појмова простор–технологија–идентитет и у ту сврху понудићемо увид у процес конструисања кибер-простора, осврнути се на Бодријаров концепт симулакрума, као и на Вирилиоову теорију о односу времена и простора у свету који контролише „убрзање”. Рад ће настојати да докаже следећу хипотезу: кибер-простор може се посматрати и као хетеротопијска зона која садржи потенцијал за редефинисање хуманог идентитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

постмодернизам, кибер-панк, Неуромант, кибер-простор, симулакрум, хетеротопија

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бодријар 1991: Ж. Бодријар, Симулакруми и симулација, прев. Ф. Филиповић, Нови Сад: Светови.
 • Вирилио 1993: П. Вирилио, Машине визије, прев. Ф. Филиповић, Нови сад: Светови.
 • Вирилио 1995: P. Virilio, The art of the motor, trans. J. Rose, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
 • Гибсон 2009: В. Гибсон, Неуромант, прев. А. Марковић, Београд: IPS Media.
 • Грирсон 2001: E. Grierson. From Cemeteries to Cyberspace: Identity and a Globally Technologised Age. ‹https://ojs.aut.ac.nz/wcdc/article/view/›. 21.12.2021.
 • Делез 2000: Ж. Делез, Платон и симулакрум, Часопис за Књижевност и културу и друштвена питања РЕЧ, бр. 58 (2000), прев. Б. Ромчевић, 193–200.
 • Јаковљевић 2012: М. Јаковљевић, Хетеротопија у Пинчоновим романима V. и Дуга гравитације, у: Зборник за језике и књижевности Филозофског факултетa у Новом Саду, књига II, Нови Сад: Филозофски факултет, 375–387.
 • Лојаница 2020: М. Лојаница, Lost in the supermarket, у: Увод у онтологију нестајања, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 87–98.
 • Мекхејл 2001: B. McHale, Constructing Postmodernism, New York: Routledge.
 • Ниче 1983: Ф. Ниче, С оне стране добра и зла, увод у једну филозофију будућности, прев. Б. Зец, Београд: Графос.
 • Речник српскохрватскога књижевног језика, 1990: књига V, друго фототипско издање, уред. М. Ранков, Нови Сад: Издавачко предузеће Матице српске: „симулакрум”.
 • Собчек 1999: V. Sobchak, Screening Space: The American Science Fiction Film, New Brunswick: Rutgers University Press.
 • Фуко 1986: M. Foucault, Of Other Spaces, in: Diacritics, vol. 16, no. 1 (1986), translated by J. Miskowiec, JSTOR, 22–27. ‹https://www.jstor.org/stable/464648›. 22.03.2018.
 • Харавеј 1991: D. J. Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, in: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Routledge: New York, 127–148.
 • Џејмсон 1991: F. Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalim, Durham: Duke University Press.