ГРЕШКЕ У УПОТРЕБИ ОДРЕЂЕНОГ ЧЛАНА ИЗАЗВАНЕ НЕГАТИВНИМ ТРАНСФЕРОМ ТОКОМ УЧЕЊА ТИПОЛОШКИ СЛИЧНИХ ЈЕЗИКА (СЛУЧАЈ ИТАЛИЈАНСКОГ КАО Л2 И ШПАНСКОГ КАО Л3 ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СРБОФОНИХ ГОВОРНИКА)

Липар 77 (2022), (стр. 77-97)

АУТОР(И): Марија Н. Вујовић

Е-АДРЕСА: skolalogosbeograd@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.077V

САЖЕТАК:

У последње три деценије у жижи интересовања лингвиста нашао се трансфер, односно међујезички утицај у вишејезичном контексту. Истраживања у овом пољу су доказала да је (негативни) трансфер најизраженији код типолошки сличних језика. Овај рад испитује проблеме везане за категорију одређеног члана који се јављају код изворних говорника српског језика, који уче италијански као L2 и шпански као L3, а проузроковани су негативним трансфером. У раду, методом корпусне анализе грешака, квалитативно су анализиране грешке везане за категорију члана у писаној продукцији студената, с циљем да се идентификују и анализирају најучесталији типови грешака и установи њихово порекло. Резултати показују да се уочене грешке тичу и облика и употребе одређеног члана, као и да су најчешће грешке у корпусу интерлингвалне, а не интралингвалне природе. Извор грешака насталих услед негативног трансфера у продукцији на шпанском је био типолошки сродан италијански језик.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

одређени члан, трансфер, језичка типологија, психотипологија, L2/L3, вишејезични говорници, шпански, италијански, српски

ЛИТЕРАТУРА:

 • Балбони 2013: Р. Balboni. Fare educazione linguistica – Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche. Torino: UTET università.
 • Бардел, Фолк 2007: C. Bardel, Y. Falk, The role of the second language in third language acquisition: The case of Germanic syntax. Second Language Research, USA: Second Language Research, 23, 459–484.
 • Браун 1980: H. D. Brown, The optimal distance model of second language acquisition, Alexandria, Virginia: TESOL Quarterly, 14, 157–164.
 • Браун 1994: H. D. Brown. Principles of language learning and teaching. (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.
 • Вилијамс, Хамaрберг 1998: S. Williams, B. Hammarberg, Language switches    in L3 production: Implications for a polyglot speaking model, Oxford: Applied Linguistics, 19, 295–333.
 • Гросева 1998: M. Groseva, Dient das L2-System als ein Fremdsprachenlernmodell? u: B. Hufeisen y B. Lindermann (уред.), Tertiärsprachen: Theorien, Modell, Methoden. Tübingen: Stauffenburg, 21–30.
 • Де Анђелис, Селинкер 2001: G. De Angelis, & L. Selinker. Interlanguage transfer and competing linguistic systems in the multilingual mind, u: J. Cenoz, B. Hufeisen, & U. Jessner (уред.), Bilingual Education and Bilingualism, Clevedon: Multilingual Matters, 42–58.
 • Де Анђелис: G. De Angelis. Third or additional language acquisition. Multilingual Matters. 2007. ‹https://books.google.rs/books/about/Third_Or_Additional_Language_Acquisition.html?id=OCTSJfLKh-4C&redir_esc=y›. 22.01.2017.
 • Дуел 1998: J.M. Dewaele, Lexical inventions: French  interlanguage  as  L2 versus L3, Oxford: Applied Linguistics, 19, 471–490.
 • Еке 2001: Р. Ecke, Lexical retrieval in a third language: evidence from errors and tip-of- the-tongue states. u: J. Cenoz, B. Hufeisen & U. Jessner (уред.), Cross- linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters, 90–114.
 • Елис 1994: R. Ellis. The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Келерман 1983: Е. Kellerman, Now you see it, now you don›t. У: S. Gass & L. Selinker (уред.), Language Transfer in Language Learning. Rowley, MA: Newbury House, 112–134.
 • Клајн 1987: I. Klajn. Istorijska gramatika španskog jezika. Beograd: Naučna knjiga.
 • Ладо 1957: R. Lado. Linguistics across Cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Одлин 1989: Т. Odlin. Language transfer: Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Патота 2002: G. Patota. Lineamenti di grammatica storica dell›italiano. Bologna: il Mulino.
 • Пени 1991: R. Penny. A History of the Spanish Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ренци, Андреозе 2009: L. Renzi, А. Andreose. Manuale di linguistica e filologia romanza. Bologna: il Mulino.
 • Рингбом 1986: H Ringbom, Crosslinguistic influence and the foreign language learning process. u: M. Sharwood Smith & E. Kellerman (уред.), Crosslinguistic influence in second language acquisition. Oxford: Pergamon Press, 150–162.
 • Рингбом 1987: Н. Ringbom. The Role of the First Language in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Рингбом 2001: Н. Ringbom. Lexical transfer in L3 production, u: J. Cenoz, B.Hufeisen, & U. Jessner Long (уред.), Bilingual Education and Bilingualism, Clevedon: Multilingual Matters. 59–68.
 • Санс 2006: M. J. Sanz, Origen y evolución del artículo español. Praha: Acta Oeconomica Pragensia, 14 (4), 111–115.
 • Селинкер 1992: L. Selinker. Rediscovering Interlanguage. London: Longman.
 • Сенос 2001: Ј. Cenoz. The effect of linguistic distance, L2 status and age on cross- linguistic influence in third language acquisition. У: Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives, Neuchâtel: Institut de linguistique Université de Neuchâtel, 8–20.
 • Сенос, Хуфајзн и Јеснер 2001: J. Cenoz, B. Hufeisen, & U. Jessner. Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Сенос: Ј. Cenoz, The additive effect of bilingualism on third language acquisition. Second Language Research, SAGE Publications. March 2003. ‹ http://journals. sagepub. com/doi/abs/10.1177/13670069030070010501›. 01.03.2017.
 • Сериани 2003: L. Serianni. Grammatica italiana. Milano: Garzanti libri S.p.A.
 • Текавчић 1980: Р.Tekavčić. Grammatica storica dell’italiano. II: Morfosintassi. Bologna: il Mulino.
 • Трамбле: M. C. Tremblay. Cross-linguistic influence in third language acquisition:The role of L2 proficiency and L2 exposure. Clo/opl, 2006. ‹http:// aix1.uottawa.ca/~clo/Tremblay.pdf›. 24.02.2017.
 • Фари 2007: D. Pharies. Breve historia de la lengua española. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Филиатова 2010: K. Filatova, Third Language Acquisition, Macrocategories and Synonymy, in: Martin Pütz and Laura Sicola (уред.), Cognitive Processing in Second Language Acquisition: Inside the Learner’s Mind. Philadelphia: John Benjamins, 86– 96.
 • Фолк 2010. Y. Falk. Gingerly Studied Transfer Phenomena in L3 Germanic Syntax. The Role of the Second Language in Third Language Acquisition. Utrecht: LOT Publications.
 • Хамарберг 2001: В. Hammarberg. Roles of 1 and L2 in L3 production and acquisition, in: J. Cenoz, B. Hufeisen, & U. Jessner (уред.), Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives, Clevedon: Multilingual Matters, 21–41.
 • Цековић-Ракоњац 2012: N.Ceković-Rakonjac, Difficoltà di apprendimento dell›italiano L2 da parte dello studente serbo: livello morfosintattico (forme e usi di articoli, sostantivi, aggettivi e pronomi), Beograd: Komunikacija i kultura online, 3 (3), 79–88.
 • Џарвис, Павленко 2008: S. Jarvis, A. Pavlenko. Crosslinguistic influence in language and cognition. New York: Rutledge.
 • Џејмс 1980: С. James. Contrastive Analysis. London: Longman Group Ltd.
 • Џејмс 1998: С. James. Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis. Harlow, Essex: Addison Wesley Longman Limited.